[Delphi] Baza danych na klasie

Witam mam pewne problemu które pewnie dla niektórych okażą się banalne a więc najpierw treść zadania:

Zdefiniować rekord KIEROWCA o następujących polach:

Dane(imię, nazwisko, adres)

samochód(marka, nr rejestracyjny)

kursy(tablica zawierająca liczby określające ilość przejechanych kilometrów)

Utwórz bazę danych przechowującą informację o zadanej liczbie kierowców. Napisz procedury wczytywania i wyświetlania danych zawartych w tym rekordzie (wykorzystaj instrukcję WITH). Dodaj funkcję obliczającą wynagrodzenie dla kierowcy, przyjmując stawkę 0.80 zł/km. Dodaj funkcję obliczającą ilość kilometrów przejechanych przez wszystkich kierowców z bazy.

I takie rekord mamy przekształcić w taki o to sposób

-Zamiast rekordu dac klase

-Zamiast tablic statycznych dac dynamicza

-Zapis do pliku

-Odczyt z pliku

-Dodac konstruktor

Część większą juz zrobiłem ale mam problem z funkcją liczącą ilośc wszystkich km przejechanych przez kierowców do zapisu/odczytu jeszcze nie doszedłem

Zamieszczam mój kod jakby był ktoś miły i rzucił na to okiem i powiedzial co gdzie jak było by fajnie

program Projekt;


{$APPTYPE CONSOLE}


uses

 SysUtils;


type Tsamochod=record

     marka:string[20];

     nr_rej:byte;

    end;


  type TDane=record

     imie:string[20];

     nazwisko:string[40];

     adres:string[50];

    end;


  type Tkursy_tab=array of integer;


   type Tkierowca=class

   private

      Dane_wlasciciela:TDane;

      Samochod:Tsamochod;

      Kursy:Tkursy_tab;

      ilosc_kurs:integer;

     public

     procedure wczytaj();

     procedure wyswietl();

     function oblicz():real;


     procedure sumak(var A:TKierowca);

   end;


    type TKierowcy=array of TKierowca;
    function Tkierowca.oblicz(): real;

    var

    i:integer; S:real; stawka:real;

    const b=0.80;

     begin

        S:=0;

        for i:=0 to ilosc_kurs-1 do

             begin

         S:=S+Kursy[i];

         end;

         stawka:=S*b;

         result:=stawka;     end;


procedure Tkierowca.sumak(var A: TKierowca);

       var S:real; i:integer;

    begin

      for i:=0 to ilosc_kier -1 do

    end;


procedure Tkierowca.wczytaj;

var i:integer;

begin

        writeln('Podaj imie');

      readln(Dane_wlasciciela.imie);


      writeln('Podaj nazwisko');

         readln(Dane_wlasciciela.nazwisko);


         writeln('Podaj adres');

         readln(Dane_wlasciciela.adres);


        writeln ('Podaj marke');

        readln(Samochod.marka);


        writeln('Podaj nr_rej');

        readln(Samochod.nr_rej);        writeln('Podaj ilosc kursow');

        readln(ilosc_kurs);

        setlength(Kursy,ilosc_kurs);

        for i := 0 to ilosc_kurs-1 do

        begin

               writeln('Podaj ilosc km');

            readln(Kursy[i]);

           end;

end;


procedure Tkierowca.wyswietl;

var

i:integer;

begin


 writeln('Imie wlasciciela ',Dane_wlasciciela.imie);

     writeln('Nazwisko wlasciciela ',Dane_wlasciciela.nazwisko);

     writeln('Adres wlasciciela ',Dane_wlasciciela.adres);

     writeln('Marka ', Samochod.marka);

     writeln('Nr.Rej ', Samochod.nr_rej);

     for i:=0 to ilosc_kurs-1 do

     writeln('Ilosc Km ', Kursy[i]);
end;    var Baza:TKierowcy;

    ilosc_kier:integer;

    i:integer;

    opcja,pom:integer;

    k:real;

    { Tkierowca }

begin

writeln ('Wczytac z pliku [1] czy z klawiatury [2]');

         readln(pom);

        if pom=1 then

         begin


         end


     else

       begin

        writeln('Podaj ilosc kierowcow');

    readln(ilosc_kier);

    setlength(Baza,ilosc_kier);

    for i:=0 to ilosc_kier-1 do

    Baza[i]:=TKierowca.Create;

      for i:=0 to ilosc_kier-1 do


     begin

     writeln('Kierowca nr',i+1);

     Baza[i].wczytaj;

     end;

      end;  begin     repeat

     writeln('[1] - Wczytaj baze');

     writeln('[2] - Wypisz');

     writeln('[3] - Koniec');

     writeln('[4] - zmien kierowce');

     writeln('[5] - ktorego kierowce chcesz wypisac');

     writeln('[6] - Oblicz wynagrodzenie');

     readln(opcja);

     case opcja of

     1:begin

      writeln ('Wczytac z pliku [1] czy z klawiatury [2]');

         readln(pom);

        if pom=1 then

         begin


         end


     else

       begin

        writeln('Podaj ilosc kierowcow');

    readln(ilosc_kier);

    setlength(Baza,ilosc_kier);

    for i:=0 to ilosc_kier-1 do

    Baza[i]:=TKierowca.Create;

      for i:=0 to ilosc_kier-1 do


     begin

     writeln('Kierowca nr',i+1);

     Baza[i].wczytaj;

     end;

      end;

     end;


     2:begin


      for i:=0 to ilosc_kier-1 do


     begin

     writeln('Kierowca nr',i+1);

     Baza[i].wyswietl;

     end;

      end;

      4: begin

       writeln ('ktorego kierowce chcesz zmienic');

       readln(pom);

       writeln('kierowca nr',pom);

       baza[pom-1].wczytaj;

      end;

      5: begin


          begin

       writeln ('ktorego kierowce chcesz wypisac');

       readln(pom);

       baza[pom-1].wyswietl;

          end;

      end;

        6: begin

        writeln ('Wynagrodzenie dla kierowcy numer?');

        readln(pom);
        writeln(baza[pom-1].oblicz:3:10);


       end;

     3:begin

      writeln('KONIEC PROGRAMU :(');

     end;


         end;
    until opcja=3;

    readln;

   end;

 { TODO -oUser -cConsole Main : Insert code here }

end.

Nie powiedziałeś jaki problem masz z tą (właściwie już metodą)?

szczerze to nie mam pojęcia jak ją napisać próbowałem prawie że na każdy sposób i jedyne do czego udało mi się dojśc to zrobić ze liczy sumę km każdego kierowcy z osobna…

I bardzo dobrze tylko dodaj pętle po kierowcom i sumuj to co zwrócą te metody dla każdego osobno.