[Delphi] Błąd z zapisem (lub odczytem) z INI


(Krzyuis) #1

Witam

Mam problem w delphi i nie wiem gdzie jest bład. Otóż piszę program do monitorowania schowka i zapisywaniu przechwyconego tekstu do pliku INI. Wszystko działało dobrze, dopóki nie zaczałem się męczyć z usuwaniem przechwyconego tekstu z tabeli. Usuwanie mi działa, ale chyba mam coś z zapisem lub wstawianiem do tabeli. Usunę jakiś element, uruchomie ponownie program, i dalej mam ten element, który usunałem, a nie mam innego, którego nie usuwałem. Co gorsza jeśli usune coś, co jest na poczatku lub na końcu listy, po ponownym uruchomieniu to dalej jest na liście.

Na formie mam 3 komponenty:

Timer: TTimer;

Tabela: TListBox;

Usun: TButton;

oto kod

unit Rcode;


interface


uses

 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Graphics, Controls, Forms,

 Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, ClipBrd, Classes, INIFiles, StrUtils;


type

 TMainForm = class(TForm)

  Timer: TTimer;

  Tabela: TListBox;

  Usun: TButton;

  procedure TimerTimer(Sender: TObject);

  procedure FormCreate(Sender: TObject);

  procedure UsunClick(Sender: TObject);

 private

  { Private declarations }

 public

  { Public declarations }

 end;


var

 MainForm: TMainForm;

 Z1, Z2: String;

 sciezka: ShortString;

 i, i2, i3, i4, i5, i6: integer;

 INI: TIniFile;

 zapisItem, odczytItem: string;

 Tablica: array[1..1000000] of string;

 odczytIteracji: string;

 wskaznikOdczytu: Integer;


implementation


{$R *.dfm}


procedure TMainForm.TimerTimer(Sender: TObject);

begin

 Z2 := Clipboard.AsText;

 if Z2 <> Z1 then

 begin

  i := i + 1;

  Z1 := Clipboard.AsText;

  Tabela.items.Add(Z1);

  Tablica[i] := Z1;

 end;

end;


procedure TMainForm.FormCreate(Sender: TObject);

begin

 if FileExists(ExtractFilePath(Application.ExeName) + 'setup.ini') then

 begin

  for i4 := 1 to wskaznikOdczytu do

  begin

   if Tablica[i4] <> '' then

   Tabela.Items.Add(Tablica[i4]);

  end;

 end;

 Z1 := Clipboard.AsText;

end;


procedure TMainForm.UsunClick(Sender: TObject);

begin

 try

  for i5 := 0 to 1000000 do

  begin

   if Tabela.Selected[i5] = true then

   begin

    Tabela.Items.Delete(i5);

    Tablica[i5] := '';

   end;

  end;

 except


 end;

end;


initialization

 if FileExists(ExtractFilePath(Application.ExeName) + 'setup.ini') then

 begin

  sciezka := ExtractFilePath(Application.ExeName);

  INI := TINIFile.Create(sciezka + 'setup.ini');

  odczytIteracji := INI.ReadString('Setup', 'i2', '1000000');

  wskaznikOdczytu := StrToInt(odczytIteracji);

  wskaznikOdczytu := wskaznikOdczytu - 1;

  try

   for i3 := 1 to wskaznikOdczytu do

   begin

    i := i + 1;

    odczytItem := INI.ReadString('Koordynaty', IntToStr(i3), 'brak');

    Tablica[i3] := odczytItem;

   end;

  finally

   INI.Free;

  end;

 end;


finalization

 sciezka := ExtractFilePath(Application.ExeName);

 INI := TINIFile.Create(sciezka + 'setup.ini');

 try

  for i2 := 1 to i do

  begin

   zapisItem := Tablica[i2];

   INI.WriteString('Koordynaty', IntToStr(i2), zapisItem);

  end;

  INI.WriteString('Setup', 'i2', IntToStr(i2));

 finally

  INI.Free;

 end;


end.

([alex]) #2

Timer nie potrzebujesz.

//W klasie:

  CbChain:THandle;

  procedure WmChangeCbChain(var Msg:TWMChangeCBChain);message WM_CHANGECBCHAIN;

  procedure WmDrawClipboard(var Msg:TWMDrawClipboard);message WM_DRAWCLIPBOARD;

//w FormCreate:

 CbChain:=SetClipboardViewer(Handle);

//w FormDestroy:

 ChangeClipboardChain(Handle,CbChain);

//w implementation:

procedure TMainForm.WmChangeCbChain(var Msg:TWMChangeCBChain);//message WM_CHANGECBCHAIN;

begin

 if CbChain=Msg.Remove then

 begin

  CbChain:=Msg.Next;

  Msg.Result:=0;

 end

 else Msg.Result:=SendMessage(CbChain,WM_CHANGECBCHAIN,Msg.Remove,Msg.Next);

end;


procedure TMainForm.WmDrawClipboard(var Msg:TWMDrawClipboard);//message WM_DRAWCLIPBOARD;

var S:String;

begin

 S:=Clipboard.AsText;

 ...

 SendMessage(CbChain,WM_DRAWCLIPBOARD,0,0);

end;

Owszem niby trochę więcej kodu zaś program nie zamula procesora.

//zamiast:
  for i5 := 0 to 1000000 do
  begin
   if Tabela.Selected[i5] = true then
  ...
//użyj:
  Tabela.Items.Delete(Tabela.ItemIndex); [/code]

Nie pojmuje “dlaczemu” używasz zmiennych globalnych skoro ich nie potrzebujesz.

Nie widzę u ciebie żadnego kasowania czegokolwiek z pliku INI.


(Monczkin) #3

GoogleError , nazwij temat konkretnie i bez zbędnych problemów w nazwie. Inaczej wyciągnę konsekwencje. Przeczytaj ten temat.

viewtopic.php?f=16&t=394978