Delphi liczenie odbić kulki i rozwalenie ściany


(Pawel Pieczyrak) #1

Witam. W programie porusza się kulka, która odbija się od shape3. I chcę tak zrobić, aby po dziesięciu odbiciach belka znikła a kulka wyleciała z kwadratu. Oto kod programu:

unit gierka;


interface


uses

 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

 Dialogs, ExtCtrls, ActnList;


type

 TForm1 = class(TForm)

  Shape1: TShape;

  Shape2: TShape;

  Shape3: TShape;

  Shape4: TShape;

  Shape5: TShape;

  Timer1: TTimer;

  procedure Timer1Timer(Sender: TObject);

  procedure Shape3ContextPopup(Sender: TObject; MousePos: TPoint;

   var Handled: Boolean);


 private

  { Private declarations }

 public

  { Public declarations }

 end;


var

 Form1: TForm1;


 I,n:integer;


implementation


{$R *.dfm}


//-czas

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);

begin

i:=i+1;

shape5.Left:=shape5.left+i;


if shape5.Left + shape5.width > shape3.left then

begin

shape5.Left:=shape5.Left-200;

   end;


end;procedure TForm1.Shape3ContextPopup(Sender: TObject; MousePos: TPoint;

 var Handled: Boolean);

begin


end;


end.

Z góry dziękuje za pomoc.