Delphi lista jednokierunkowa


(Wojtek49s) #1

Witam,

mam problem z poprawnym zaimplementowaniem listy jednokierunkowej. Jak zrobić poprawne zapisywanie danych do pliku i ich poprawne wczytanie do listy ?

unit Unit1;

interface

uses
 Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics,
 Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  ListBox1: TListBox;
  Edit1: TEdit;
  Edit2: TEdit;
  Edit3: TEdit;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  Label3: TLabel;
  Button1: TButton;
  Button2: TButton;
  Button3: TButton;
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Button3Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

 type
 CarRec = record
   marka : string[20];
   model : string[20];
   cena : integer;
 end;

 type
  plist=^DataHelp;
  DataHelp = record
   MakeCar : CarRec;
   next : plist;
  end;
var
 DTF : File of CarRec; {DTF - Data To File}
 Samochod : CarRec;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 temp : plist;
begin
 new(temp);
 temp^.MakeCar.marka:= Edit1.Text;
 temp^.MakeCar.model:= Edit2.Text;
 temp^.MakeCar.cena:= StrToInt (Edit3.Text);
 if(temp^.MakeCar.marka <> '') and (temp^.MakeCar.model <> '') then
  begin
   Seek(DTF,FileSize(DTF));
   Write(DTF,temp^.MakeCar);
  end;
 Edit1.Text:='';
 Edit2.Text:='';
 Edit3.Text:='';
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
 Close();
end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var
 Wiersz, Calosc : Integer;
 temp2,temp3 : plist;
 current : plist;
 first : plist;
 previous : plist;
begin
 ListBox1.Items.Clear;
 ReSet(DTF);

 first:=nil;

 Wiersz := 0;
 Calosc := FileSize(DTF);
 while Wiersz < Calosc do
 begin
  Seek(DTF, Wiersz);
  if first <> nil then
  begin
   new(first);
   Read(DTF,first^.MakeCar);
  end
  else
   begin
    new(temp2);
    Read(DTF,temp2^.MakeCar);
    if (temp2^.MakeCar.cena < first^.MakeCar.cena) then
    begin
     new(current);
     current^.MakeCar.marka:=temp2^.MakeCar.marka;
     current^.MakeCar.model:=temp2^.MakeCar.model;
     current^.MakeCar.cena:=temp2^.MakeCar.cena;
     current^.next:=first;
     first:=current;
    end
    else
    begin
     current:=first;
     while (current <> nil) and (current^.MakeCar.cena < temp2^.MakeCar.cena) do
     begin
      previous:=current;
      current:=current^.next;
     end;
     temp3:=current;
     new(current);
     current^.MakeCar.marka:=temp2^.MakeCar.marka;
     current^.MakeCar.model:=temp2^.MakeCar.model;
     current^.MakeCar.cena:=temp2^.MakeCar.cena;
     current^.next:=temp3;
     previous^.next:=current;
     end;
   end;
  Wiersz := Wiersz + 1;
 end;

 current:=first;
 ListBox1.Items.Add(current^.MakeCar.marka+' '+current^.MakeCar.model+' '+IntToStr(current^.MakeCar.cena));
 while current^.next <> nil do
 begin
  previous:=current;
  current:=current^.next;
  ListBox1.Items.Add(current^.MakeCar.marka+' '+current^.MakeCar.model+' '+IntToStr(current^.MakeCar.cena));
 end;
end;

procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
 CloseFile(DTF);
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 AssignFile(DTF,'cars.dat');
 if FileExists('cars.dat') then
  begin
   ReSet(DTF);
  end
  else
   ReWrite(DTF);
end;

end.

 


(nintyfan) #2

Odczytywanie:

Masz jakąś procedurę wywołującą poniższą i przekazującą wartość typu Variant.

procedure dodaj(Lista ^ostatni, Variant wartość)

var

Nowy: ^Lista;

begin

new(Nowy);

Nowy->nastepny = NULL;

Nowy->element = wartość;

ostatni->nastepny = Nowy;

end;


(Wojtek49s) #3

Dzięki @nintyfan.