[Delphi] Pomoc w znalezieniu błędu w kodzie


(El Krzysztof Wojciechowski) #1

Hej,

Prosiłbym o pomoc w znalezieniu błędu. Program ma przedstawiać liczbę w postaci iloczynu potęg liczb pierwszych. Ogólnie działa tak, że sprawdza wystąpienia dzielników do jego pierwiastka a jeśli ich nie ma to znaczy, że liczba jest liczą pierwszą. Program się kompiluje, ale po wpisaniu jakiejś liczby zawiesza.

unit z1;


interface


uses

 Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics,

 Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.StdCtrls, Math;


type

 TForm1 = class(TForm)

  Edit1: TEdit;

  Button1: TButton;

  Edit2: TEdit;

  procedure Button1Click(Sender: TObject);

 private

  { Private declarations }

 public

  { Public declarations }

 end;


var

 Form1: TForm1;

 i, j, k, a, e, temp: Integer;

 tab: array of Integer;

 napis: String;

 pierwsza: Boolean;


implementation


{$R *.dfm}


procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

 a:=strtoint(Edit1.Text);

 e:=floor(sqrt(a))+1;

 SetLength(tab, e);

 temp:=a;


 //Zerowanie tablicy

 j:=0;

 while j
    begin

     tab[i]:=0;

    end;


 //Tabelka wystąpień

 i:=3;

 if a=2 then tab[a]:=1

 else

  begin

   while i<=e do

    begin

     if (a mod i) = 0 then

      begin

        tab[i]:=tab[i]+1;

        a:=a div i;

      end

     else i:=i+2;

    end;

  end;


  //Sprawdzanie czy jest pierwsza

  pierwsza:=true;

  i:=3;

  while i<=e do

   begin

     if tab[i]<>0 then

     begin

      pierwsza:=false;

      Break;

     end;

   end;


  //Wyświetlanie

    j:=2;

    if pierwsza=true then napis:=IntToStr(temp)

    else

     begin

      while j<=e do

       begin

        if (tab[j]>0) then

         begin

          if tab[j]=1 then napis:=napis+IntToStr(j)

          else napis:=napis+IntToStr(j)+'^'+IntToStr(tab[j]);

          if i<>e-1 then napis:=napis+'*';

         end;

       j:=j+1;

       end;

     end;

   Edit2.Text:=napis;

end;


end.

(Simplex111) #2

Widzę, że masz problem z pętlami, a konkretnie z pętlą while … do.

Małe przypomnienie: w pętli for … to zmienna sterująca jest automatycznie zwiększana (lub zmniejszana) wraz z każdym przebiegiem pętli. Przykład:

for i:= 1 to 10 do begin

 Tablica[i]:= i;

end;

W przypadku pętli while … do to programista musi zapewnić, aby zmienna sterująca się zmieniała. W przeciwnym razie pętla nie wykona się nigdy (gdy na początku warunek nie będzie spełniony), albo będzie wykonywać się w nieskończoność. Ten sam przykład, jak powyżej:

i:= 1;

while i <= 10 do begin

 Tablica[i]:= i;

 Inc(i);

end;

Teraz w swoim programie przyjrzyj się i popraw pętle

//Zerowanie tablicy

//Sprawdzanie czy jest pierwsza

Być może są jeszcze inne błędy, ale dalej nie sprawdzałem. Uwierz mi, że analiza kodu, w którym są zmienne nazywane jedną literą nie należy do łatwych, anie przyjemnych. Ponadto mógłbyś stosować odstępy, mimo że kompilator ich nie wymaga