[Delphi - Problem z Out of Memory

var a,b:Int64;

  c:double;

  d:real;

begin

 a:=StrToInt64Def(Edit1.text,0);

 b:=StrToInt64Def(edit2.text,0);

 c:=1.05*a;

 d:=c-b;

 begin;

 if (c>a) then

 begin;

 label1.caption:=FloatToStr(c);

 end;

 if (b
 begin;

 label1.Caption:='Za mało o: ';

 label7.Caption:=FloatToStr(d);

 end;

 end;

 end;

To główna struktura programu gdzie mam błąd Out of Memory. Co w tym przypadku może być winowajcą ?

Na pewno nie w tym kawałku problem.

unit Unit1;


interface


uses

 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

 Dialogs, StdCtrls;


type

 TForm1 = class(TForm)

  Edit1: TEdit;

  Edit2: TEdit;

  Label1: TLabel;

  Button1: TButton;

  Label2: TLabel;

  Label3: TLabel;

  Label4: TLabel;

  Label5: TLabel;

  Label6: TLabel;

  Label7: TLabel;

  procedure Button1Click(Sender: TObject);


  procedure FormKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);

 private

  { Private declarations }

 public

  { Public declarations }

 end;


var

 Form1: TForm1;

 key:char;


implementation


{$R *.dfm}


procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var a,b:Int64;

  c,d:double;

begin

 a:=StrToInt64Def(Edit1.text,0);

 b:=StrToInt64Def(edit2.text,0);

 c:=1.05*a;

 d:=c-b;

 begin;

 if (c>a) then

 label1.caption:=FloatToStr(c);

 if (b
 begin

 label1.Caption:='Za mało o: ';

 label7.Caption:=FloatToStr(d);

 end;

 end;

 end;procedure TForm1.FormKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);


begin

if not (key in ['0'..'9',#8])then key:=#0;


end;

end.

Cały program

Uruchom w debuggerze i po wysypaniu się zobaczyć w której linii. Forum to dobre miejsce do zadawania pytań, ale w dalszej perspektywie umiejętności pracy z debuggerem nie zastąpi. :wink:

a mógłbyś mi powiedzieć jak tego użyć ?

Nie używałem Delphi ponad 10 lat, więc nie pamiętam niezbędnych kroków. Zerknij do menu Run - powinno być tam uruchamianie z debuggerem (Debug and run czy coś). Jak nie ma, to pewnie aktywuje się to gdzieś w opcjach (jakieś menu Project / Options pewnie i dalej opcje kompilatora). W czasie debugowania aplikacji, w razie błędu takiego jak OOM, aplikacja powinna zostać wstrzymana a Ty wrócisz do IDE. Tam najprawdopodobniej będziesz miał w edytorze kodu podświetloną linię która sprawiła problem (lub sąsiadującą z nią linię - zależy).

Generalnie: kombinuj, ucz się narzędzia. Inaczej programujesz metodą rzucania lotkami w tarczę przy zamkniętych oczach. Czasami coś się uda trafić. :wink:

Może to jakiś bug, wywal zbędny begin (ten ze średnikiem) wraz z odpowiednim end’em.

Jak nie zadziała, to napisz warunek w FormKeyPress po ludzku.

Jeżeli nadał nie to to zobacz co masz w pliku dfm, możliwe że jest to coś z innej wersji delphi - nie pasuje.

który begin?

Kliknij prawym klawiszem na formę, wybierz View As Text , zaznacz wszystko i wklej na forum.

Sądzę że masz podłączoną którąś z tych dwóch metod w nieodpowiednim miejscu.

nic nie pomogło :confused:

Dodane 16.10.2009 (Pt) 7:14

Chciałbym odświeżyć temat, bo jak narazie nadal mam ten sam problem.