Delphi - Pytanie o połączenie


(Sebi098) #1

Witam

Chciałbym stworzyć taki program, który po kliknięciu Buttona pokazywałby, czy jestem połączony z internetem.

Jakaś pomoc ?

Tzn, kod lub coś w tym rodzaju ? Jestem początkującym, więc..

Pozdrawiam


(Zulowski) #2

Mogłbyś zrobić np ping do adresu IP google albo wirtualnej polski, jeżeli ping leci, znaczy jest połączenie z netem.

http://www.google.pl/search?hl=pl&q=del … 8&oe=utf-8


(Sebi098) #3

To może potem, teraz mam następujący błąd :

[Error] Unit1.pas(7): Declaration expected but identifier 'WinInet' found

Program :

unit Unit1;


interface


uses

 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

 Dialogs, StdCtrls; WinInet;


type

 TForm1 = class(TForm)

  Label1: TLabel;

  Button1: TButton;

  procedure Button1Click(Sender: TObject);

 private

  { Private declarations }

 public

  { Public declarations }

 end;


var

 Form1: TForm1;

 dwConnection : DWORD;


implementation


{$R *.dfm}


procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

{ flagi }

 dwConnection := INTERNET_CONNECTION_MODEM + INTERNET_CONNECTION_LAN +

  INTERNET_CONNECTION_PROXY;


 { sprawdź, czy jest połączenie }

 if not InternetGetConnectedState(@dwConnection, 0) then

  lblResult.Caption := 'BRAK POŁĄCZENIA Z INTERNETEM'

 else lblResult.Caption := 'JESTEŚ POŁĄCZONY';

end;


end.

Co jest nie tak :> ?


(Gojlom) #4

Zmień

StdCtrls; WinInet;

na

StdCtrls, WinInet;

.