[Delphi]Sapi i Ole error


(system) #1

Witam. Odpowiedzi na moje pytanie nie było w google. Otóż zainstalowałem SAPI na delphi, i pisząć program na wzór tego tutaj

unit Unit1;


interface


uses

 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

 Dialogs, OleServer, SpeechLib_TLB, StdCtrls, ActiveX, ComCtrls, OleCtnrs;


type

 TForm1 = class(TForm)

  SpSharedRecoContext1: TSpSharedRecoContext;

  Memo1: TMemo;

  procedure FormCreate(Sender: TObject);

  procedure SpSharedRecoContext1Recognition(ASender: TObject;

   StreamNumber: Integer; StreamPosition: OleVariant;

   RecognitionType: TOleEnum; const Result: ISpeechRecoResult);

  procedure SpSharedRecoContext1Hypothesis(ASender: TObject;

   StreamNumber: Integer; StreamPosition: OleVariant;

   const Result: ISpeechRecoResult);

 private

 fMyGrammar : ISpeechRecoGrammar;

  { Private declarations }

 public

  { Public declarations }

 end;


var

 Form1: TForm1;


implementation


{$R *.dfm}


procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

begin

fMyGrammar := SpSharedRecoContext1.CreateGrammar(0);

 fMyGrammar.DictationSetState(SGDSActive);

end;


procedure TForm1.SpSharedRecoContext1Recognition(ASender: TObject;

 StreamNumber: Integer; StreamPosition: OleVariant;

 RecognitionType: TOleEnum; const Result: ISpeechRecoResult);

begin

Memo1.Text := Result.PhraseInfo.GetText(0,-1,true);

end;


procedure TForm1.SpSharedRecoContext1Hypothesis(ASender: TObject;

 StreamNumber: Integer; StreamPosition: OleVariant;

 const Result: ISpeechRecoResult);

begin

Memo1.Text := Result.PhraseInfo.GetText(0,-1,true);

end;


end.

I nie wiem czemu wywala mi błąd OLE error 80045077 zaznaczając linijkę fMyGrammar := SpSharedRecoContext1.CreateGrammar(0);

Kompletnie nie wiem o co chodzi. Proszę o szybką pomoc, jeśli to oczywiście możliwe. Z góry dziękuję :slight_smile: