Dodanie opcji do skryptu


(Mich96k) #1

Proszę dodać do tego skryptu że co 15 min będzie mi klikało f5. Ta funkcja z E ma zostać. Jbc do odtworzenia tego programu używam AutoIt v3

HotKeySet("{ESC}","_Exit")


While 1

   Send("E")

   Sleep(30000)


WEnd


Func _Exit()

   Exit

   EndFunc