Dołączenie Dialogu[Problem]

Witam mam problem nie umiem dołączyć dialogu do okna macierzystego jezeli ktos by mugł mi dać jakiś dobry kurs lub ktoś z nudów by przerobił mój kod był bym wdzięczny.

#include 

#include 

#define WIN32_LEAN_AND_MEAN
///////P R Z Y C I S K I//////////

//////////////////////////////////

#define ID_PRZYCISK1 501 //

#define ID_PRZYCISK2 502 //

#define ID_PRZYCISK3 503 //

#define ID_PRZYCISK4 504 //

#define ID_PRZYCISK5 505 //

#define ID_PRZYCISK6 506 //

#define ID_PRZYCISK7 507 //

//////////////////////////////////


// nazwa klasy okna

std::string g_strKlasaOkna = "od0dogk_Window";


// --- procedura zdarzeniowa okna ---

LRESULT CALLBACK WindowEventProc(HWND hWindow, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)

{

  switch (uMsg)

  {


case WM_COMMAND:

{

   if(LOWORD(wParam) == /*ID Menu np*/ 101)

{

}}{

  if(LOWORD(wParam) == /*ID Menu np*/ 200)

{

            PostQuitMessage (0);

}}{

  if(LOWORD(wParam) == /*ID Menu np*/ 103)

{

MessageBox (NULL, "To jest komunikat", "Okno komunikatu", MB_OK | MB_ICONINFORMATION);

}}{

  if(LOWORD(wParam) == /*ID Menu np*/ 104)

{

MessageBox (NULL, "To jest komunikat", "Okno komunikatu", MB_OK | MB_ICONINFORMATION);

}}{

  if(LOWORD(wParam) == /*ID Menu np*/ 105)

{

MessageBox (NULL, "To jest komunikat", "Okno komunikatu", MB_OK | MB_ICONINFORMATION);

}}{

  if(LOWORD(wParam) == /*ID Menu np*/ 201)

{

MessageBox (NULL, " Nie znależonio pliku! \n Zła wersja aplikacji! \n Aktualizuj ten program!", "Error", MB_OK | MB_ICONERROR);

}}{

  if(LOWORD(wParam) == 202)

{

MessageBox (NULL, " Autor: Kamil Zaremba \n Wersja: 1.0 \n Wydanie: 2008 \n Copyright By Degrentes \n Wszelkie Prawa Zastrzeżone", "Info", MB_OK | MB_ICONINFORMATION);

}}


 switch(wParam)

 {

   case ID_PRZYCISK1:

MessageBox(NULL, "Wcisnąłeś przycisk 1", "Test", MB_ICONINFORMATION);

 break;

   case ID_PRZYCISK2:

MessageBox(NULL, "Wcisnąłeś przycisk 2", "Test", MB_ICONINFORMATION);

 break;

   case ID_PRZYCISK3:

MessageBox(NULL, "Wcisnąłeś przycisk 3", "Test", MB_ICONINFORMATION);

 break;

   case ID_PRZYCISK4:

MessageBox(NULL, "Wcisnąłeś przycisk 4", "Test", MB_ICONINFORMATION);

 break;

   case ID_PRZYCISK5:

MessageBox(NULL, "Wcisnąłeś przycisk 5", "Test", MB_ICONINFORMATION);

 break;

   case ID_PRZYCISK6:

MessageBox(NULL, "Wcisnąłeś przycisk 6", "Test", MB_ICONINFORMATION);

 break;

   case ID_PRZYCISK7:

MessageBox(NULL, "Wcisnąłeś przycisk 7", "Test", MB_ICONINFORMATION);

 break;

 }

 break;

   case WM_DESTROY:

 if (UINT uWyjscie = MessageBox(NULL, "Czy Napewno chcesz wyjść z programu?",

                "Wyjscie", MB_YESNO | MB_ICONQUESTION))

{

  switch (uWyjscie)

  {

     case IDYES:

            PostQuitMessage (0);

        break;

     case IDNO:

        break;

  }

}

else

{

}

        return 0;

  }

  return DefWindowProc(hWindow, uMsg, wParam, lParam);

}


//HWND hOknoText; 


// --- funkcja WinMain() ---

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE, LPSTR, int nCmdShow)

{

  	WNDCLASSEX KlasaOkna;

	HBITMAP hBitmapa;

	HBRUSH hbrPedzelOkna;

	// tworzymy pędzel wypełnienia okna

	hBitmapa = (HBITMAP) LoadImage(NULL, "item\\Menu\\pattern.bmp", IMAGE_BITMAP, 0, 0, LR_LOADFROMFILE);

	hbrPedzelOkna = CreatePatternBrush(hBitmapa);


	// wypełniamy strukturę WNDCLASSEX

	ZeroMemory (&KlasaOkna, sizeof(WNDCLASSEX));

	KlasaOkna.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);

	KlasaOkna.hInstance = hInstance;

	KlasaOkna.lpfnWndProc = WindowEventProc;

	KlasaOkna.lpszClassName = g_strKlasaOkna.c_str();

	KlasaOkna.hCursor = LoadCursor(hInstance,"KURSOREK");

	KlasaOkna.hIcon = LoadIcon(hInstance, "IKONAA");

	KlasaOkna.hbrBackground = hbrPedzelOkna;	// przypisujemy swój pędzel


	// rejestrujemy klasę okna

	RegisterClassEx (&KlasaOkna);HMENU hMenu; // uchwyt naszego menu

hMenu = LoadMenu( hInstance, MAKEINTRESOURCE(200));


//Obrazki Przy Górnym Menu

//Muszą mnieć 13x13 px


HBITMAP hbmmenu2 = (HBITMAP)LoadImage(hInstance, "\\item\\Menu\\menu2.bmp", //Obrazek

   IMAGE_BITMAP, 0,0, LR_LOADFROMFILE|LR_LOADTRANSPARENT); //Koniec Grfy

SetMenuItemBitmaps(hMenu, 201, MF_BYCOMMAND, hbmmenu2, hbmmenu2); //


HBITMAP hbmmenu3 = (HBITMAP)LoadImage(hInstance, "item\\Menu\\menu3.bmp", //Obrazek

   IMAGE_BITMAP, 0,0, LR_LOADFROMFILE|LR_LOADTRANSPARENT); // Pauza

  SetMenuItemBitmaps(hMenu, 202, MF_BYCOMMAND, hbmmenu3, hbmmenu3); //


HBITMAP hbmmenu4 = (HBITMAP)LoadImage(hInstance, "item\\Menu\\menu4.bmp", //Obrazek

   IMAGE_BITMAP, 0,0, LR_LOADFROMFILE|LR_LOADTRANSPARENT); //Zapisz

SetMenuItemBitmaps(hMenu, 203, MF_BYCOMMAND, hbmmenu4, hbmmenu4); //


HBITMAP hbmmenu5 = (HBITMAP)LoadImage(hInstance, "item\\Menu\\menu5.bmp", //Obrazek

     IMAGE_BITMAP, 0,0, LR_LOADFROMFILE|LR_LOADTRANSPARENT); //Wyczytaj

    SetMenuItemBitmaps(hMenu, 104, MF_BYCOMMAND, hbmmenu5, hbmmenu5); //


HBITMAP hbmmenu6 = (HBITMAP)LoadImage(hInstance, "item\\Menu\\menu6.bmp", //Obrazek

   IMAGE_BITMAP, 0,0, LR_LOADFROMFILE|LR_LOADTRANSPARENT); //Cały Ekran

SetMenuItemBitmaps(hMenu, 105, MF_BYCOMMAND, hbmmenu6, hbmmenu6); //


HBITMAP hbmmenu7 = (HBITMAP)LoadImage(hInstance, "\item.pak\item\Menu\menu7.bmp", //Obrazek

   IMAGE_BITMAP, 0,0, LR_LOADFROMFILE|LR_LOADTRANSPARENT); //Pomoc - Gangsta Paradise

SetMenuItemBitmaps(hMenu, 106, MF_BYCOMMAND, hbmmenu7, hbmmenu7); //	/* tworzymy okno */
	// tworzymy okno funkcją CreateWindowEx

	HWND hOkno;

	hOkno = CreateWindowEx(NULL, // rozszerzony styl okna


						  g_strKlasaOkna.c_str(),	// klasa okna

						  "Gangsta Paradise", // tekst na pasku tytułu

						  WS_OVERLAPPEDWINDOW, // styl okna

						  CW_USEDEFAULT, // współrzędna pozioma

						  CW_USEDEFAULT, // współrzędna pionowa

	            509, // szerokość

					    450, // wysokość

						  NULL, // uchwyt do okna nadrzędnego

						  hMenu, // uchwyt do menu

						  hInstance, // uchwyt do instancji aplikacji

						  NULL); // dodatkowe dane// Przyciski

HWND hButton1 = CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE, "BUTTON", "Pierwszy", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 50, 50, 150, 30, hOkno, (HMENU)ID_PRZYCISK1, hInstance, NULL),

   hButton2 = CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE, "BUTTON", "Drugi" , WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 50, 100, 150, 30, hOkno, (HMENU)ID_PRZYCISK2, hInstance, NULL),

   hButton3 = CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE, "BUTTON", "Trzeci" , WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 50, 150, 150, 30, hOkno, (HMENU)ID_PRZYCISK3, hInstance, NULL),

   hButton4 = CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE, "BUTTON", "Czwarty" , WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 50, 200, 150, 30, hOkno, (HMENU)ID_PRZYCISK4, hInstance, NULL);  

   hButton4 = CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE, "BUTTON", "Piąty" , WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 50, 250, 150, 30, hOkno, (HMENU)ID_PRZYCISK5, hInstance, NULL),

   hButton4 = CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE, "BUTTON", "Szusty" , WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 50, 300, 150, 30, hOkno, (HMENU)ID_PRZYCISK6, hInstance, NULL),

   hButton4 = CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE, "BUTTON", "Siódmy" , WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 50, 350, 150, 30, hOkno, (HMENU)ID_PRZYCISK7, hInstance, NULL);

   //hOknoText = CreateWindowEx(0,"EDIT",NULL, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_EX_CLIENTEDGE , 270, 50, 150, 20, hOkno, NULL, hInstance, NULL);	// pokazujemy nasze okno

	ShowWindow (hOkno, nCmdShow);

	/* pętla komunikatów */

	MSG msgKomunikat;

	while (GetMessage(&msgKomunikat, NULL, 0, 0))

	{

		TranslateMessage (&msgKomunikat);

		DispatchMessage (&msgKomunikat);

	}

	/* kończymy */

	// usuwamy pędzel i zwalniamy wczytaną bitmapę

	DeleteObject (hbrPedzelOkna);

	DeleteObject (hBitmapa);

	// zwracamy kod wyjścia

	return static_cast(msgKomunikat.wParam);

}

Pozdro