Dość wolny net - log

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:14:31, on 2007-01-03

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\WINDOWS\system32\oodag.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\WINDOWS\System32\ezSP_Px.exe

C:\Nero 7\InCD\InCD.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

D:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe

D:\Program Files\LClock\lclock.exe

D:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Documents and Settings\TOMCIO\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ogame.pl/portal/?lang=pl&frameset=1

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.zenops.com/php/poxIn.php?gk=7c9f445448fb20652ecd465519ae756226c1995726c1995626c1995226c1995226c19952115de2bd&lg=en

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Mój Internet Explorer

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: DAPHelper Class - {0000CC75-ACF3-4cac-A0A9-DD3868E06852} - D:\PROGRA~1\DAP\dapbho.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Idea2 SidebarBrowserMonitor Class - {45AD732C-2CE2-4666-B366-B2214AD57A49} - D:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - d:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - d:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: DAP Bar - {62999427-33FC-4baf-9C9C-BCE6BD127F08} - D:\Program Files\DAP\DAPIEBar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ezShieldProtector for Px] D:\WINDOWS\System32\ezSP_Px.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] D:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Nero 7\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] C:\windows\svchost.exe

O4 - HKLM\..\Run: [OFFICEKB] D:\Program Files\Klawiatura(sterowniki)\kbdap32a.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [SsAAD.exe] C:\PROGRA~1\SOny\SsAAD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] D:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "D:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [swg] D:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [LClock] D:\Program Files\LClock\lclock.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: &Clean Traces - C:\Download Accelerator Plus\Privacy Package\dapcleanerie.htm

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\Download Accelerator Plus\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: &Szukaj w NetSprint.pl - res://D:\Program Files\NetSprint Toolbar\toolbar.dll/SEARCH.HTML

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\Download Accelerator Plus\dapextie2.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Subscribe in Desktop Sidebar - res://D:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll/menuhandler.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - D:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - D:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll

O9 - Extra button: Run DAP - {669695BC-A811-4A9D-8CDF-BA8C795F261C} - D:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE

O9 - Extra button: Pop-Up Blocker - {84536FE2-ABCD-3586-DCAB-40E286323737} - D:\Program Files\WINnerTweak3\PopUp Blocker.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Pop-Up Blocker - {84536FE2-ABCD-3586-DCAB-40E286323737} - D:\Program Files\WINnerTweak3\PopUp Blocker.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {05CA9FB0-3E3E-4B36-BF41-0E3A5CAA8CD8} (Office Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=67633

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei-2/SmileyCentralFWBInitialSetup1.0.0.8-2.cab

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game05.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - D:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - (no file)

O20 - AppInit_DLLs: ,wbsys.dll

O20 - Winlogon Notify: WB - D:\PROGRA~1\STARDOCK\OBJECT~1\WINDOW~1\fastload.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - Unknown owner - (no file)

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - D:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - D:\WINDOWS\system32\oodag.exe

O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - D:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - D:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - D:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe

O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Sony Corporation - D:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Unknown owner - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe (file missing)

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - D:\WINDOWS\system32\ZONELABS\vsmon.exe

Start -> uruchom -> services.msc -> zatrzymaj i wyłącz usługe AntiVir Update

Otwórz hijackthis -> open misc tools section -> delete a NT service -> wpisz AVWUpSrv i ok

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuwasz (wpisy Hijackiem, pliki/foldery na czerwono ręcznie z dysku):

Po zabiegach nowy log z Hijacka + log z Silent Runners + raport ze SmitFraudFix

Złączono Posta : 04.01.2007 (Czw) 18:49

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Ustaw rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij podwójnie zrobiony plik i potwierdź >>> reset kompa

Użyj RegCleaner - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=177 albo jv16 PowerTools - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=509

mam wybrać opcję czyszczenie rejestru? (w jv16 PowerTolls)

O czyszczeniu rejestru w jv16 poczytaj tutaj.

Po wykonaniu tego, co napisał Gutek oczywiście wklej nowe logi.