Dostępność GG

Mam skrypt i chce go tak przerobic aby numer moj gg bym ciagle dostepny

<?php 

# BRAMKA WWW2GG V2.2.1 W CALOSCI W PHP A WIEC MULIPLATFORMOWA

# MOZLIWA DO ZAMIESZCZENIA NA SERWERACH BEZ OBSLUGI CGI

#

# (C) Copyright 2001-2004 Piotr Mach 

# Nowych wersji szukaj na http://gg.wha.la

#

# Bramka powstala dzięki opisowi protokołu gadu-gadu

# z projektu EKG http://dev.null.pl/ekg/

#

# nazwy pakietów pochodz± w większo¶ci z EKG


define("GG_WELCOME", 0x0001);

define("GG_LOGIN", 0x000c);

define("GG_LOGIN60", 0x0015);

define("GG_LOGIN_OK", 0x0003);

define("GG_LOGIN_FAILED", 0x0009);

define("GG_NEW_STATUS", 0x0002);

define("GG_STATUS", 0x0002);

define("GG_STATUS_NOT_AVAIL",	0x0001);

define("GG_STATUS_NOT_AVAIL_DESCR",	0x0015);

define("GG_STATUS_AVAIL", 0x0002);

define("GG_STATUS_AVAIL_DESCR",	0x0004);

define("GG_STATUS_BUSY", 0x0003);

define("GG_STATUS_BUSY_DESCR",	0x0005);

define("GG_STATUS_INVISIBLE",	0x0014);

define("GG_NOTIFY", 0x0010);

define("GG_NOTIFY_REPLY", 0x000c);

define("GG_NOTIFY_REPLY60", 0x0011);

define("GG_USER_NORMAL", 0x0003);

define("GG_USER_BLOCKED", 0x0004);

define("GG_SEND_MSG", 0x000b);

define("GG_CLASS_MSG", 0x0004);

define("GG_CLASS_CHAT", 0x0008);

define("GG_CLASS_ACK", 0x0020);

define("GG_SEND_MSG_ACK", 0x0005);

define("GG_ACK_DELIVERED", 0x0002);

define("GG_ACK_QUEUED", 0x0003);

define("GG_RECV_MSG", 0x000a);

define("GG_LOGIN_FAILED2", 0x000B);

define("GG_ACK_MBOXFULL", 0x0004);

define("DISCONNECTED", 0x0100);

define("GG_PUBDIR50_REQUEST", 0x0014);

define("GG_PUBDIR50_REPLY", 0x000e);

define("GG_PUBDIR50_SEARCH", 0x0003);/* Zawiera funkcje nizszego poziomu ,z tej klasy dziedziczy klasa www2gg */

class GaduGadu

{

 var $fp; // polaczenie w sesji gadu-gadu

 var $wiadomosci = array(); // tablica z odebranymi wiadomosciami

 var $status_kontaktu = array(); // odebrane dane adresata wiadomosci

 var $status_dostarczenia = array(); // tablica ze stanami dostarczenia wiadomosci

 var $wyniki_szukania = array(); // wyniki wyszukiwania w katalogu

 var $debug = FALSE; // tryb debug


 function GaduGadu() // konstruktor 

 {

   mt_srand((double)microtime() * 1000000);

 }


 // zwraca stan dostarczenia wiadomosci o danym seq

 function status_dostarczenia ($seq)

 {

   if ($this->status_dostarczenia[$seq])

     return $this->status_dostarczenia[$seq];

   else

     return 0;

 }


 // wersje gadu gadu > 0x14 (4.8.9, 4.9.2, 5.x itp.) 

 function oblicz_nowy_hash ($haslo, $klucz) { //takie efekty bitwy z php i jego signed int ;-)


  $x0=0; $x1=0; $y0=0; $y1=0; $z=0; $tmp=0;

  $y0 = ($klucz << 16) >> 16; $y1 = $klucz >> 16 ;


  for ($i=0; $i
    $x0 = ($x0 & 0xFF00) | ord($haslo[$i]); $x1 &= 0xFFFF;

  	$y0 ^= $x0; $y1 ^= $x1;

    $y0 += $x0; $y1 += $x1;

  	$x1 <<= 8; $x1 |= ($x0 >> 8); $x0 <<= 8;

    $y0 ^= $x0; $y1 ^= $x1;

  	$x1 <<= 8; $x1 |= ($x0 >> 8); $x0 <<= 8;

    $y0 -= $x0; $y1 -= $x1;

    $x1 <<= 8; $x1 |= ($x0 >> 8); $x0 <<= 8;

    $y0 ^= $x0; $y1 ^= $x1;

    $z = $y0 & 0x1F;


    $y0 &= 0xFFFF; $y1 &= 0xFFFF;

    if ($z <= 16) {

  	  $tmp= ($y1 << $z) | ($y0 >> (16-$z));

  	  $y0 = ($y1 >> (16-$z)) | ($y0 << $z);

      $y1 = $tmp;  

    } else {

  	  $tmp= $y0 << ($z-16);

  	  $y0 = ($y0 >> (32-$z)) | ( (($y1 << $z) >> $z) << ($z-16) );

      $y1 = ($y1 >> (32-$z)) | $tmp;

  	}

  	$y0 &= 0xFFFF; $y1 &= 0xFFFF;

  }

  $hash = hexdec(sprintf("%04x%04x", $y1, $y0));

  settype($hash, 'integer');


 return $hash;

 }


 function znajdz_serwer($numer)

 {

  $http_fp = fsockopen("appmsg.gadu-gadu.pl", 80, $errno, $errstr, 3); //timeout=3s

  if (!$http_fp) {

	$this->Debug

    ("BRAK POLACZENA Z APPMSG.GADU-GADU.PL, MOZE BYC PRZECIAZONY: $errno - $errstr
\n");

  } else {

    $get = "GET /appsvc/appmsg.asp?fmnumber=<$numer> HTTP/1.0\r\n";

    $get.= "Host: appmsg.gadu-gadu.pl\r\n";

    $get.= "User-Agent: Mozilla/4.7 [en] (Win98; I)\r\n";

    $get.= "Pragma: no-cache\r\n\r\n";

    fputs($http_fp, $get);

    fgets($http_fp, 128); fgets($http_fp, 128); $tmp = fgets($http_fp, 128); // 3 linijka

    fclose($http_fp);

    if (preg_match("/\s([\d\.]{8,16})\:([\d]{1,5})\s/", $tmp, $addres)) {

      $host = $addres[1];

      $port = $addres[2];

      $this->Debug("Uzyskano adres hosta z appmsg.gadu-gadu.pl: ".$host.":".$port);


      return array ($host, $port);

    }

  }

  # Losowanie jednego z hostow gadu-gadu w przypadku gdy nie udaje sie uzyskać

  # adresu hosta z appmsg.gadu-gadu.pl, ta lista może się w przyszło¶ci zmienić

  $ip = array(85, 86, 88, 89); 

  $host = '217.17.41.'.$ip[rand(0,sizeof($ip)-1)];

  $port = 8074;

  $this->Debug ("Nie udalo sie uzyskac hosta od appmsg uzyto domyslnego $host:$port");


 return array ($host, $port);

 }


 function login($numer, $haslo, $host, $port, $opis = "", $wersja = 0x22)

 {

  $this->fp = fsockopen($host, $port, $errno, $errstr, 10); //timeout = 10s

  $this->Debug("Logowanie do $host:$port ...");

  if (!$this->fp) {

    $this->Debug("PROBLEM Z POLACZENIEM: $errno - $errstr
\n");

    return DISCONNECTED;

  }


  if (!$data = fread($this->fp, 12)) {

    $this->Debug("Polaczenie nieoczekiwanie zamkniete
\n");

    return DISCONNECTED;

  }

  $tab = unpack("Vtyp/Vrozmiar/Vklucz", $data);

  $this->Debug("Otrzymano pakiet z kluczem hasla: ", $tab, bin2hex($data));

  // wersja - 0x16-GG 4.9.x, 0x19-5.0.3

  $hash = $this->oblicz_nowy_hash($haslo, $tab['klucz']); //dla wersji gg >= 0x14

  $this->Debug("Obliczono hash hasla ");


	$data = pack("VVVVVVvVvVvCCa".strlen($opis), GG_LOGIN60, 0x20 + strlen($opis), $numer, $hash, ($opis)?GG_STATUS_AVAIL_DESCR:GG_STATUS_AVAIL, $wersja, 0, 0, 0, 0, 0, 0x14, 0xbe , $opis );


  fwrite($this->fp, $data);


  $this->Debug("Wyslano pakiet logowania: ".bin2hex($data));

  # Przy podaniu zlego hasla moze natychmiast zerwac polaczenie

  if (!$data1 = fread($this->fp, 8))

  	return GG_LOGIN_FAILED2;


  $tab = unpack("Vlogin_status/Vrozmiar", $data1);

  $this->Debug("Odpowiedz na logowanie ", $tab);


 return $tab['login_status']; //Wynik logowania GG_LOGIN_OK lub GG_LOGIN_FAILED

 } function wyslij_liste_kontaktow ($uin)

 {

  // lista kontaków z jednym numerem 

  $data = pack ("VVVC",GG_NOTIFY, 5, $uin, GG_USER_NORMAL);

  $this->Debug("Wyslano liste kontaktów".bin2hex($data));


 return fwrite($this->fp,$data);

 }


 function wyslij_wiadomosc($adresat, $tresc, $potwierdzenie = TRUE)

 {

  $tresc = txt::iso2cp($tresc);

  $seq = mt_rand();


  $data = pack("VVVVVa".strlen($tresc)."C", GG_SEND_MSG, 0x0d + strlen($tresc), $adresat,

		 $seq, ($potwierdzenie)?GG_CLASS_MSG:GG_CLASS_MSG | GG_CLASS_ACK, $tresc, 0);

  $this->Debug("Wyslano pakiet wiadomo¶ci : ".bin2hex($data), $data);


  $this->status_dostarczenia[$seq] = FALSE; //zmieni sie przy otrzymaniu potwierdzenia


  if (!fwrite($this->fp, $data)) 

   return FALSE;


 return $seq;

 }


 function odbierz_dane ($auto_odpowiedz = "")

 { 

  if (!$data = fread($this->fp, 8))

    return FALSE;

  $tab = unpack("Vtyp/Vrozmiar", $data);


  # Odebranie wszystkich oczekujacych wiadomosci

  while ($tab['typ'] == GG_RECV_MSG || $tab['typ'] == GG_NOTIFY_REPLY60 

      || $tab['typ'] == GG_STATUS) {

    $data = fread($this->fp, $tab['rozmiar']);


    switch($tab['typ']) {

     case GG_RECV_MSG:

	    $tab = unpack("Vnadawca/Vseq/Vtime/Vclass/A*wiadomosc", $data);

      $this->Debug("Otrzymano wiadomosc ", $tab);

      if ($auto_odpowiedz)

       $this->wyslij_wiadomosc($tab['nadawca'], $auto_odpowiedz, FALSE); //bez potwierdzen

      array_push($this->wiadomosci, $tab);

	    break;

     case GG_STATUS:

     case GG_NOTIFY_REPLY60:

	    $this->Debug ("Otrzymano odpowiedz ze statusem kontaktu ".bin2hex($data));

    	$tab = unpack("Vuin/Vstatus", $data); 

			$tab['uin'] = $tab['uin'] & 0xFFFFFF;

    	$this->status_kontaktu[$tab['uin']] = $data;

    	$this->Debug ($tab, $this->status_kontaktu);

    	break;

	  }


  	$data = fread($this->fp, 8);

  	$tab = unpack("Vtyp/Vrozmiar", $data);

  }


  # odebranie ostatnich pakietów

  if (!$data = fread($this->fp, $tab['rozmiar']))

    return FALSE;


  if ($tab['typ']==GG_SEND_MSG_ACK) {

  	$tab = unpack("Vstatus/Vadresat/Vseq", $data);

  	$this->Debug("Otrzymano potwierdzenie wiadomosci ", $tab);

    $this->status_dostarczenia[$tab['seq']] = $tab['status'];

  } else if ($tab['typ']==GG_PUBDIR50_REPLY) {

	  $tab = unpack("Cunknown/Vczas/A*results", $data);

  	$this->Debug("Otrzymano wyniki szukania ", $tab);

  	$this->wyniki_szukania = $tab['results'];

  }


 return TRUE;

 }


 function logoff ($opis = "") 

 {

  $data = pack("VVVa".strlen($opis), GG_NEW_STATUS, 0x04 + strlen($opis), 

      ($opis)?GG_STATUS_NOT_AVAIL_DESCR:GG_STATUS_NOT_AVAIL, $opis);

  fwrite($this->fp, $data);

  $this->Debug("Wyslano pakiet logoff : ".bin2hex($data));

  fclose($this->fp);

 }


 function Debug()

 {

  if (!$this->debug) 

    return;

  foreach (func_get_args() as $info) {

    if (is_array($info))

      print_r($info);

    else

      echo "
\nDEBUG: $info";

  }

  flush();

 }


} // koniec klasy GaduGadu
Class www2gg extends GaduGadu

{

 var $numer = "";

 var $haslo = "";

 var $OPIS_W_STATUSIE_PO_ZALOGOWANIU = "";

 var $OPIS_W_STATUSIE_PO_WYLOGOWANIU = "";

 var $ilosc_prob = 3; // ile razy probowac sie zalogowac i wyslac wiadomosc

 var $error = FALSE;

 var $auto_odpowiedz; // gdy rozna od "" wtedy przy odebraniu wiad nadawca zostanie 

             // poinformawany ze jest to numer bramki i wiadomosc nie dotarla


 function www2gg($numer, $haslo) 

 {

  $this->GaduGadu(); // trzeba wywolywac konstuktor recznie

  $this->numer = $numer;

  $this->haslo = $haslo;

 }


 function ustaw_opisy ($opis1 ,$opis2)

 {

  # konwersja kodowania na CP-1250 i skrócenie statusów opisowych do 41 znaków

  $this->OPIS_W_STATUSIE_PO_ZALOGOWANIU = txt::iso2cp(substr($opis1,0,41));

  $this->OPIS_W_STATUSIE_PO_WYLOGOWANIU = txt::iso2cp(substr($opis2,0,41));

 }


 function wiadomosc($adresat, $tresc, $DODAWAJ_SPACJE_W_LINKACH = TRUE)

 {

  # Usuniecie dodatkowych \ przy wł±czonym magic_quotes w php.ini

  if (get_magic_quotes_gpc())

    $tresc = stripslashes($tresc);


  # Modyfikacja linkow www, email i slow www, pl ktore sa filtrowane przez blokade "antyspamowa"

  if ($DODAWAJ_SPACJE_W_LINKACH)

    $tresc = txt::odlinkuj($tresc);


  # Sprawdzenie danych czy sie nadaja do wysyłania:)

  if ($adresat == "") {

    $this->error = "Wpisz numer adresata";

    return FALSE;

  }

  if (!is_numeric($adresat) or ($adresat <= 1000) or ($adresat > 10000000)) {

    $this->error = "Adresat ma byc numerkiem gadu - gadu";

    return FALSE;

  }

  if (strlen($tresc) == 0) {

    $this->error = "Nie wpisale¶ tre¶ci wiadomo¶ci";

    return FALSE;

  }

  if (strlen($tresc) > 1999) {

    $this->error = "Dlugo¶ć Wiadomo¶ci nie może przekroczyć 2000 znaków";

    return FALSE;

  }

  if (($this->numer < 1000) or ($this->numer > 10000000) or ($this->haslo == "")) {

    $this->error = "Wpisz poprawnie numer i hasło nadawcy";

    return FALSE;

  }

  if ($adresat == $this->numer) {

    $this->error = "Nie możesz wysłać wiadomo¶ci sam do siebie";

    return FALSE;

  }


  for ($i = 1; $i <= $this->ilosc_prob; ++$i) {

  	$this->Debug("Proba $i");


    # Pyta o host z jakim nalezy sie polaczyc lub losuje domyslny w przypadku niepowodzenia 

    list ($host, $port) = $this->znajdz_serwer($this->numer);


    # Logowanie do serwera GG 

    switch ($this->login($this->numer, $this->haslo, $host, 

        $port, $this->OPIS_W_STATUSIE_PO_ZALOGOWANIU)) 

    {


  	# Wysyłanie wiadomo¶ci gdy GG_LOGIN_OK 

    case GG_LOGIN_OK:

  	  if ($this->wyslij_liste_kontaktow ($adresat)) {

	     if ($seq = $this->wyslij_wiadomosc($adresat, $tresc))

    		if ($this->odbierz_dane($this->auto_odpowiedz)) // czy wysylac odp. ze bramka

  	  	 $this->logoff($this->OPIS_W_STATUSIE_PO_WYLOGOWANIU);

  		    return $seq; //sukces :)

  	  } else {

  	   $this->Debug("Poł±czenie zerwane po zalogowaniu"); break;

  	  }


  	case DISCONNECTED:

  	  $this->Debug("Polaczenie odrzucone dla: $host

  	  ".gethostbyaddr($host).": $port"); break;


  	case GG_LOGIN_FAILED:

  	  $this->error = "
LOGIN FAILED - złe hasło";

  	  return FALSE;


  	case GG_LOGIN_FAILED2:

  	  $this->error = "
LOGIN FAILED. "; return FALSE;


  	default:

  	  $this->error = '
LOGIN FAILED - hm, to nie powinno sie zdarzyc:)'; 

      return FALSE;

    }

  } // for i..


  $this->error = "
LOGIN FAILED - poł±czenie odrzucone $i krotnie
\n"

        ."Mozesz sprobowac jeszcze raz (odwiez strone)\n";

 return FALSE;

 } // function wiadomosc


} // koniec klasy www2gg#

# funckje do przekształcania i wy¶wietlania tekstu 

#


class txt

{

 function txt() { die ("to jest statyczna klasa"); }


 function wyswietl_status_odbiorcy($data)

 {

  if (strlen($data)<8) 

   return "";

  $tab = unpack("Vuin/Vstatus", $data); 


  $opisy_stanow = array(GG_STATUS_AVAIL => "dostępny",

             GG_STATUS_AVAIL_DESCR => "dostępny z opisem",

             GG_STATUS_BUSY => "zaraz wracam",

             GG_STATUS_BUSY_DESCR => "zaraz wracam z opisem",

             GG_STATUS_NOT_AVAIL_DESCR => "niedostępny lub niewidoczny z opisem");


  switch ($tab['status']) {

  	case GG_STATUS_AVAIL: 

	  case GG_STATUS_BUSY: 

     $tab = unpack("Vuin/Vstatus/Vip/vport/Vversion/vunknown/",$data);

	   break;

  	case GG_STATUS_AVAIL_DESCR: 

	  case GG_STATUS_BUSY_DESCR:

     $tab = unpack("Vuin/Vstatus/Vip/vport/Vversion/vunknown/A*opis",$data);

	   break;

	  case GG_STATUS_NOT_AVAIL_DESCR: 

	   $tab = unpack("Vuin/Vstatus/A*opis",$data);

	   break;

	  default: 

     // Takiego statusu serwer nie powinien zwrocic

     return "";

  }

  $tab['stan_slownie'] = $opisy_stanow[$tab['status']];


  if ($tab['opis'])

    list($tab['opis'], $tab['czaspowrotu']) = explode("\0", $tab['opis']);


  if ($tab['czaspowrotu']) {

  	$temp=unpack("Vczaspowrotu",$tab['czaspowrotu']);

	  setlocale ("LC_TIME", "pl_PL");

  	$tab['czaspowrotu']=strftime("Będzie: %B %d(%A) o %H:%M ", $temp['czaspowrotu']);

  }

  $tab['uin'] = $tab['uin'] & 0xFFFFFF; // szybki fix:)

  // ułożenie informacji do wy¶wietlenia

  $informacja = $tab['uin']." ma stan: ".$tab['stan_slownie']."";

  if ($tab['opis']) 

    $informacja.=': "'.$tab['opis'].'" ';

  if ($tab['czaspowrotu']) 

    $informacja.=$tab['czaspowrotu'];


 return "
\n".$informacja;

 }


 function wyswietl_wiadomosci ($wiadomosci) 

 {

  $html="";

  foreach ($wiadomosci as $tab)

    $html.=txt::wyswietl_wiadomosc($tab['nadawca'], $tab['time'], $tab['wiadomosc']);


 return $html;

 }


 function wyswietl_wiadomosc($nadawca, $czas, $wiadomosc)

 {

  # Wykrycue formatowania tekstu w nowszych wersjach i przerobienie go na html

  if (strpos($wiadomosc, "\0")+1 < strlen($wiadomosc)) {

    $fmt = substr($wiadomosc, strpos($wiadomosc, "\0"));

    $wiadomosc = substr($wiadomosc, 0, strpos($wiadomosc, "\0"));

    $wiadomosc = txt::konwertuj_formatowanie_na_html($wiadomosc, $fmt);

  }

  $wiadomosc = nl2br($wiadomosc);

  # Ułożenie htmla do wy¶wietlenia

  $html = "
".$nadawca." ".strftime("(%H:%M)
\n",$czas);

  $html.= txt::cp2iso($wiadomosc)."\n";


 return $html;

 }


 function konwertuj_formatowanie_na_html($tresc, $fmt)

 {


  # Rozbijamy formatowenie na bajty i wstawiamy do tablicy

  $fmt = preg_split('//', $fmt, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY);

  $i = 1; // Wskaznik aktualnego znaku

  $tab = unpack("Ctyp/vsize", $fmt[$i++].$fmt[$i++].$fmt[$i++]);

  # Rozmiar format. i typ=2

  $size = $tab['size'];


  $nr = 0;

  $kawalek = "";


  # Tekst składa się z kawałków o innym formatowaniu

  while ($i < $size + 2) {

    $nr++;

    $tab = unpack("vpoz/Cmaska", $fmt[$i++].$fmt[$i++].$fmt[$i++]);

    $kawalek[$nr]['pozycja'] = $tab['poz'];

    $kawalek[$nr]['maska'] = $tab['maska'];


    if ($tab['maska'] & 1)

      $kawalek[$nr]['bold'] = 1;

    if ($tab['maska'] & 2)

      $kawalek[$nr]['italic'] = 1;

    if ($tab['maska'] & 4)

      $kawalek[$nr]['underline'] = 1;

    if ($tab['maska'] & 8) {

      $tab = unpack("CR/CG/CB", $fmt[$i++].$fmt[$i++].$fmt[$i++]);

      $kawalek[$nr]['R'] = $tab['R'];

      $kawalek[$nr]['G'] = $tab['G'];

      $kawalek[$nr]['B'] = $tab['B'];

    }

  }


  # Tworzymy pomocniczy kawalek z pozycja rowna dlugosci tresci

  $poz = 0;

  $kawalek[$nr + 1]['pozycja'] = strlen($tresc);


  # Znalezienie granic textu n podstawie pozycji i dodanie html'a;

  for ($i = 1; $i <= $nr; $i++) {

    $kawalek[$i]['tekst'] = substr($tresc, $poz, $kawalek[$i + 1]['pozycja'] - $poz);

    $poz = $kawalek[$i + 1]['pozycja'];

    $kawalek[$i]['html'] = $kawalek[$i]['tekst'];

    if ($kawalek[$i]['bold'])

      $kawalek[$i]['html'] = ''.$kawalek[$i]['html'].'';

    if ($kawalek[$i]['italic'])

      $kawalek[$i]['html'] = ''.$kawalek[$i]['html'].'';

    if ($kawalek[$i]['underline'])

      $kawalek[$i]['html'] = ''.$kawalek[$i]['html'].'';

    $rgb = sprintf("%02X%02X%02X", $kawalek[$i]['R'],

    $kawalek[$i]['G'], $kawalek[$i]['B']);

    $kawalek[$i]['html'] = '';

    $tresc_html.= $kawalek[$i]['html'];

  }

  array_pop($kawalek); //Wywalamy pomocniczy kawalek


 return $tresc_html;

 }


 function cp2iso($co) {

  return strtr($co, "\xA5\x8C\x8F\xB9\x9C\x9F", "\xA1\xA6\xAC\xB1\xB6\xBC"); }


 function iso2cp($co) {

  return strtr($co, "\xA1\xA6\xAC\xB1\xB6\xBC", "\xA5\x8C\x8F\xB9\x9C\x9F"); } /* zmiana linków np moj@email.pl na moj@ email. pl zeby uniknac usunięcia */

 function odlinkuj ($text) {


  function dodajspacje ($text) { return preg_replace("/([\.@:])/","\\1 ","$text"); }


  $search = array (

       "/(\S+([\@\.])+?\S+)|(\S+:\/\/)/e"

       ,"/www/i"

       ,"/http/i"

       ,"/pl/i"

       );


  $replace = array(

       "dodajspacje('\\1\\3')"

       ,"w*w"

       ,"ht*p"

       ,"p1" // filtry moga byc już nieaktualne, to dla stanu sprzed roku.. :)

       ); 	


 //return preg_replace($search, $replace ,$text);

 return $text; 

 }


} // koniec klasy txt?>

[/code]

Prosze o pomoc a moze ktoś juz ma gotowy skrypt ?

Chcesz być cały czas dostępny to daj stałe słoneczko ;] czyli zapisze słoneczko i zmień w tym miejscu gdzie jesteś Ty ;]

status gg na stronie ?

http://www.strefaphp.net/artykul1.html

Wszystko czego chcesz :stuck_out_tongue:

Złączono Posta : 15.10.2006 (Nie) 8:57

AHA!

Jeśli masz zaznaczoną opcję w komunikatorze “Pokazuj status tylko znajomym”, to nie uda się :stuck_out_tongue:

Musisz wówczas to odznaczyć :stuck_out_tongue:

to nie oto chodzi

mam skrypt php subskrypcji i chce go przerobic aby gdy wgram na serwer pliki byl gg dostepny !

ispep , chodzi ci o to, żeby numer gg bramki był dostępny? Tak nie da rady. :slight_smile:

musi byc jakos bo jak wysyla wiadomosc to gg bramki robi sie dostepne jakos sie to napewno robi

To serwer GG a nie Twój ustala, czy numer jest dostęny czy nie. Jeśli wysyła się wiadomość z bramki, to następuje logowanie skryptu do serwera GG, a serwer odbiera to jako ‘dostępny’.

jasne, wystarczy na koncie shllowskim postawić sobie np ekg :stuck_out_tongue: albo jakiś inny linuksowy klient gg działający pod konsolą :wink:

a czy ktoś ma dobry polski darmowy albo platny polski sheel ?

zapomnij, chyba że po znajomości

a płatnych możesz poszukaćw google konto shell chociażby link

a moze jakis zagraniczny serwer ale darmowy ktore polecisz ?

lista darmowych shellów, nie tylko polskich

kubar3k niestety wiele z tych scheli albo nie umożliwia postawienie bota, albo jest dawno nieaktualna, albo jeszcze coś…

szczerze powiedziawszy od ponad roku raz na jakiś czas sam przeglądam sobie różne oferty, jednak nie udało mi się znaleść nic