Dzielenie słowa po 5 liter Free Pascal

Jak napisać program który będzie dzielił wpisane słowo po pięć liter np.

Alamakota na Alama kota

program slowa;
uses crt;
var i: Integer;
dlugosc:integer;
slowo: string;
begin
ClrScr;
i:=1;
slowo:='alamakota';
dlugosc:=length(slowo);
repeat
begin;
Write(copy(slowo,i,5)+' ');
i:=i+5;
end;
until i> dlugosc;
WriteLn;
WriteLn('ENTER');
ReadLn;
end.