Eksportowanie do pliku csv danych z pliku rekordowego


(Kiniula6630) #1

Hej :slight_smile:

mam mały problem , musze przerobic tak ten program by wyeksportował on do pliku csv dane z pliku rekordowego gdy pierwsza litera 'nazwy' bedzie >'k' i < od 'r'. Liczę na szybką pomoc :wink:

uses crt;

type

ptaki=record

nazwa:string[15];

pochodzenie:string[20];

waga:string;

end;

var

pl:file of ptaki;

r:ptaki;

t:text;

s:string;

i:integer;

begin

assign(pl,'c:\ptakicsv.db');rewrite(pl);

repeat

write('podaj nazwe ptaka: ');readln(r.nazwa);

write('podaj pochodzenie ptaka: ');readln(r.pochodzenie);

write('podaj wage ptaka: ');readln(r.waga);

if r.nazwa<>'' then write(pl,r);

until r.nazwa='';

writeln('zapisano',filesize(pl),'rekordów');

close(pl);

seek(pl,0);

assign(t,'c:\ptaki.csv');rewrite(t);

for i:=0 to filesize(pl)-1 do begin

read(pl,r);

writeln(t,r.nazwa,';',r.pochodzenie,';',r.waga,';');

end;