Excel 2010 Losowanie bez powtórzeń


(adamo000) #1

Witam,

Czy jest możliwość wprowadzeniu w Excelu formuły losowania liczb z przedziały w ten sposób aby wartość powtórzyła się maksymalnie 2x?

Pozdrawiam


(Tomek Matz) #2

Formuły, która to umożliwi, nie ma. Musiałbyś napisać makro.


(adamo000) #3

Mógłbyś opisać jak to zrobić aby ów wartości powtarzały sie maksymalnie 2x?

Nie robiłem jeszcze makr w Office.


(Tomek Matz) #4

Testowane przy użyciu Excel 2007 !

 1. Włącz kartę Deweloper: Kółko w lewym górnym rogu -> Opcje programu Excel -> Popularne -> Pokaż kartę Deweloper na wstążce

 2. Wklej kod makra: Karta Deweloper -> Visual Basic (w sekcji Kod) -> Menu Insert -> Module ->

  Private Type RandomNumber

  Number As Integer
  
  OccurrenceCount As Integer

  End Type

  Public Function LosNumbers(min As Integer, max As Integer, resultCount As Integer, Optional allowedOccurrenceCount As Integer = 1, Optional resultHorizontal As Boolean = True) As Variant

  Dim result() As Variant

  Dim elementsCount As Integer

  Dim temp, maxRows, maxColumns As Integer

  Dim randomNumbers() As RandomNumber

  If resultHorizontal Then

  maxRows = 1
  
  maxColumns = resultCount
  
  
  ReDim result(1 To 1, 1 To resultCount)

  Else

  maxRows = resultCount
  
  maxColumns = 1
  
  
  ReDim result(1 To resultCount, 1 To 1)

  End If

  elementsCount = max - min + 1

  ReDim randomNumbers(1 To elementsCount)

  temp = min

  randomNumbers(1).Number = temp

  For i = 2 To elementsCount

  temp = temp + 1
  
  randomNumbers(i).Number = temp

  Next i

  For i = 1 To maxRows

  For j = 1 To maxColumns
  
    result(i, j) = LosNumbersHelper(randomNumbers, elementsCount, allowedOccurrenceCount)
  
  Next j

  Next i

  LosNumbers = result

  End Function

  Private Function LosNumbersHelper(ByRef randomNumbers() As RandomNumber, ByRef elementsCount As Integer, allowedOccurrenceCount As Integer) As Integer

  Dim randomIndex As Integer

  randomIndex = Int(elementsCount * Rnd + 1) ' http://www.techonthenet.com/excel/formulas/rnd.php

  If randomNumbers(randomIndex).OccurrenceCount < allowedOccurrenceCount Then

  randomNumbers(randomIndex).OccurrenceCount = randomNumbers(randomIndex).OccurrenceCount + 1
  
  LosNumbersHelper = randomNumbers(randomIndex).Number

  Else

  LosNumbersHelper = LosNumbersHelper(randomNumbers, elementsCount, allowedOccurrenceCount)

  End If

  End Function

-> Zamknij okno Microsoft Visual Basic

 1. Enjoy!

Nagłówek funkcji wygląda następująco:

LosNumbers(min As Integer, max As Integer, resultCount As Integer, Optional allowedOccurrenceCount As Integer = 1, Optional resultHorizontal As Boolean = True) As Variant

min -> dolna wartość przedziału, z którego mają być losowane liczby

max -> górna wartość przedziału, z którego mają być losowane liczby

resultCount -> ile liczb ma zostać wylosowane

allowedOccurrenceCount -> parametr opcjonalny; domyślna wartość to 1; mówi o tym jaka jest maksymalna dopuszczalna ilość powtórzeń danej liczby

resultHorizontal -> parametr opcjonalny; domyślna wartość to True; jeśli True to wyniki będą wyświetlone w poziomie (wszystkie w jednym wierszu), a jeśli False to wyniki będą wyświetlone w pionie (wszystkie w jednej kolumnie)

Przykładowe użycie funkcji:

=LosNumbers(1;49;6)

Losuje 6 liczb z przedziału od 1 do 49. Dana liczba może być wylosowana tylko jeden raz. Wyniki wyświetlone będą w poziomie.

=LosNumbers(-3;75;5;2)

Losuje 5 liczb z przedziału od -3 do 75. Dana liczba może być wylosowana maksymalnie 2 razy. Wyniki będą w poziomie.

Przykładowy arkusz (plik RandomNumbers.xlsm):

https://skydrive.live.com/?cid=B4BBB812D47442DE&id=B4BBB812D47442DE!130

PS Możesz zmienić tytuł tematu na Excel 2010 Losowanie bez powtórzeń?


(adamo000) #5

Dzięki wielkie!! Właśnie o to mi chodziło. Niesamowity jesteś!