Exception processing message c0000013 parameters 75b3bf7c 4

Ja też mam taki problem i nie wiem zupełnie co zrobić… wysakuje mi to juz dobry tydzień ;/

Robiłem skan w programie HijackThis.

Wygląda tak:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:30:43, on 2009-11-25

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16915)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\WINDOWS\V0350Mon.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Tasker\Tasker.exe

C:\Program Files\SpyKeyLogger\skls.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Documents and Settings\Michał\Menu Start\Programy\Autostart\vis16.exe

C:\Documents and Settings\Michał\Menu Start\Programy\Autostart\WinCE3.exe

c:\sinf.com

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\lxcccoms.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\spellchecker_gg.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\DOCUME~1\MICHA~1\USTAWI~1\Temp\mpmu.exe

D:\Program Files\Opera\opera.exe

K:\feok.exe

D:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O1 - Hosts: 127

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\Documents and Settings\Michał\Dane aplikacji\Nowe Gadu-Gadu\_userdata\ggbho.1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LXCCCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCCtime.dll,_RunDLLEntry@16

O4 - HKLM\..\Run: [lxccmon.exe] "C:\Program Files\Lexmark 3300 Series\lxccmon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [FaxCenterServer] "C:\Program Files\Lexmark Fax Solutions\fm3032.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "D:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [V0350Mon.exe] C:\WINDOWS\V0350Mon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eko] c:\sinf.com

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] D:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Tasker] C:\Program Files\Tasker\Tasker.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Nowe Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Creative Live! Cam Manager] "C:\Program Files\Creative\Creative Live! Cam\Live! Cam Manager\CTLCMgr.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: vis16.exe

O4 - Startup: WinCE3.exe

O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {1E53EA77-34F2-474E-9046-B2B0C86F1821} (OggX Control) - http://www.eska.pl/streamplayers/OggX.ocx

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://ccfiles.creative.com/Web/softwareupdate/su2/ocx/15108/CTPID.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{1402E396-E9D9-45F3-9D28-9883FFEBB2EA}: NameServer = 91.214.0.250

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{1402E396-E9D9-45F3-9D28-9883FFEBB2EA}: NameServer = 82.160.123.100

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{1402E396-E9D9-45F3-9D28-9883FFEBB2EA}: NameServer = 91.214.0.250

O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\..\{1402E396-E9D9-45F3-9D28-9883FFEBB2EA}: NameServer = 91.214.0.250

O17 - HKLM\System\CS4\Services\Tcpip\..\{1402E396-E9D9-45F3-9D28-9883FFEBB2EA}: NameServer = 91.214.0.250

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: lxcc_device - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\lxcccoms.exe

O23 - Service: mks_vir (mks_services) - Unknown owner - C:\Program Files\mks_vir_9\bin\mks_services.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Spy-Keylogger (SpyKeyloggerService) - Spy Software - C:\Program Files\SpyKeyLogger\skls.exe


--

End of file - 6800 bytes

@up:

Wrzuć logi z programów:

a) OTL

Ustaw Processes i Modules na All a w Custom Scans/Fixes wklej:

b) GMER

Skan trwa kilkadziesiąt minut

c) System Repair Engineer

Logi wklej na www.wklej.org

A jeśli nawet twoje sposoby nie pomagają??

Co mam robić??

Jeśli wykonasz skany programami które podałem nic to nie zmieni.Dopiero jeśli wstawisz logi z w/w programów na forum to ktoś je zobaczy i pomoże naprawić Twój problem.