Extjs menu contextowe


(northwest) #1

Cześć,

mam taki kod (exct 2.3):

var adminStore = new Ext.data.Store({

      proxy: new Ext.data.HttpProxy({

        url: './kategorieAjax.php',

        method: 'POST'

      }),

      baseParams: {

        task: "getList",

        start: 0,

        limit: 20

      },

      reader: new Ext.data.JsonReader({

        root: 'results',

        totalPorperty: 'total'

      }, [{

        name: 'id',

        mapping: 'id'

      }, {

        name: 'kategoria',

        mapping: 'kategoria'

      }]),

      sortInfo: {

        field: 'id',

        direction: "ASC"

      }

    });

    adminStore.load();


    var xg = Ext.grid;

    var sm2 = new xg.CheckboxSelectionModel();

    admin_grid = new xg.EditorGridPanel({

      store: adminStore,

      cm: new xg.ColumnModel([sm2, {

        header: 'Nazwa kategorii',

        dataIndex: 'kategoria',

        allowBlank: false,

        width: 100,

        editor: new Ext.form.TextField({

          name: 'kategoria',

          allowBlank: false,

						 maxLength: 25,						

					   minLength: 1,

          listeners: {

            'change': {

              fn: updateDataAdmin,

              delay: 100

            }

          }

        })

      }, {

        header: 'id',

        dataIndex: 'id',

        hidden: true

      }]),

      sm: sm2,

      viewConfig: {

        forceFit: true

      },

      buttons: [{

        text: 'Zamknij okno',

        handler: function(){

          winKategory.destroy();

        }

      }],

      buttonAlign: 'center',

      tbar: ['Wyszukaj frazy: ', new Ext.app.SearchField({

        store: adminStore,

        params: {

          start: 0,

          limit: 20

        }

      }), '-', {

        text: 'Nowa kategoria',

        tooltip: 'Dodaje nowÄ kategoriÄ',

        iconCls: 'add',

        handler: addOneKategory

      }, '-', {

        text: 'UsuĹ kategoriÄ',

	        tooltip: 'Usuwa wybranÄ kategoriÄ',

        iconCls: 'remove',

        handler: function(){

          var selections = sm2.getSelections();

          if (selections.length > 0) {

            Ext.Msg.show({

              title: 'Uwaga',

              msg: 'Czy napewno usunÄÄ ?',

              buttons: Ext.Msg.YESNO,

              fn: function(btn){

                if (btn == 'yes') {

                  var idStr = "(";

                  for (var i = 0; i < selections.length; i++) {

                    idStr += selections[i].data.id + ',';

                  }

                  idStr += "0)";                  

                  Ext.Ajax.request({

                    waitMsg: 'zapisywanie danych...',

                    url: 'kategorieAjax.php',                

                    params: {

                      task: "delete",

                      keys: idStr

                    },

                    failure: function(response, options){ Ext.MessageBox.alert('Uwaga', 'BĹad usuwania danych');

                    },

                    success: function(response, options){

                      adminStore.load();

                    }

                  });

                }

              }

            });

          }  

        }

      }],

      bbar: new Ext.PagingToolbar({

        pageSize: 20,

        store: adminStore,

        displayInfo: true

      }),

      frame: true,

      iconCls: 'icon-grid'

    });

chciałbym do tego dodać: 1; menu kontekstowe (po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na tą tabelkę) 2. jeśli kliknę w np. "pokaż szczegóły" z tego menu, to pokaże się nowe okienko z wyświetlonym plikiem plik.php... dla menu głównego mam taką funkcję:

function windowListgalerry(){

var windowNavia22 = Ext.WindowMgr.get('windowNavigall');

if (!windowNavia22) {

var simple = new Ext.Panel({

frame: true,

width: 740,

height: 530,

html: ''

});

windowNavia22 = new Ext.Window({

id: 'windowNavigall',

layout: 'fit',

title: 'Podgląd galerii',

closable: true,

width: 740,

height: 530,

resizable: true,

items: simple

});

windowNavia22.show();


}

windowNavia22.toFront(); 

}

[/code]

chciałbym to zintegrować z tym kontekstowym... wie ktoś może jak to zrobić?

Northwest


(mario@) #2

Własne menu kontekstowe można wywołać tak

odwolanie_do_obiektu.oncontextmenu= function () {

	jakies tam polecenia

	return false;

}

Nie zadziała w przeglądarce Opera.

Odwołanie się do odpowiedniego pliku, który wczyta zawartość podanego pliku *.php (+ js dla wywołania tego okienka).