FORTRAN. Problem z tablicą: zwracanie wartości z tablicy


(Skrzat550) #1

Problem**** :

Dla maksymalnej wartości 'y' znalezionej za pomocą: ymax=maxval(wyniki(1:10,2))

program ma znajdować i wyrzucać na ekran odpowiadającą jej wartość 'x', tzn. wartość 'x' znajdującą się w tym samym wierszu, co maksymalne 'y'.

Czy istnieje np. jakaś gotowa funkcja, która to zwraca?

Kod Programu**** :

program petla

implicit none

integer::m,wykonanie

real::a,x,y,ymax

real,dimension(10,2)::wyniki

wykonanie=1

do a=0.1,1.0,0.1

x=a*5

y=x+5

write(*,*)"x=",x

write(*,*)"y=",y

wyniki(wykonanie,1)=x

wyniki(wykonanie,2)=y

wykonanie=wykonanie+1

end do

do m=1,wykonanie-1

write(*,*)"Dla proby ",m,"mamy: "

write(*,*)"x=",wyniki(m,1)

write(*,*)"y=",wyniki(m,2)

end do

ymax=maxval(wyniki(1:10,2))

write(*,*)"ymax=",ymax

end program petla

Z góry dziękuję za wszelką pomoc :slight_smile:


(Airborn) #2

Skritek , proszę zmienić tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie. W przeciwnym razie temat zostanie przeniesiony do kosza