Free Pascal-Pytanie dotyczące tablicy 2-wymiarowej


(alabama1) #1

Witam. Co zrobić, żeby w poniższym kodzie tablica wyglądała jak tablica? Żeby miała wiersze i kolumny?

program suma;

uses crt;

var

A:ARRAY[1..3,1..3] of integer;

i,j:integer;

begin

clrscr;

randomize;

for i:=1 to 3 do

for j:=1 to 3 do

A[i,j]:=random(6);

for i:=1 to 3 do

for j:=1 to 3 do

writeln(A[i,j]);

readln;

end.

(B.Andy) #2

W zewnętrznej pętli wypisujesz znak nowej linii:

for i:=1 to 3 do

begin

    for j:=1 to 3 do

	    write(A[i,j],' ');

    writeln;

end;

(alabama1) #3

Dzięki.