IE sam zmienia strony, zamyka sie, i jest wolny (neostr.512)

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:44:01, on 2007-02-11

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

F:\Program Files\Diskeeper\DkService.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

F:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\PcCtlCom.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

F:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\Tmntsrv.exe

F:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\TmPfw.exe

F:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\tmproxy.exe

C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Apache Tomcat 4.0\webapps\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe

F:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

F:\Program Files\Trend Micro\Internet Security 2007\pccguide.exe

C:\Program Files\Real Alternative\Update_OB\realsched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe

F:\Program Files\Trend Micro\Internet Security 2007\TMAS_OE\TMAS_OEMon.exe

F:\Program Files\RFA Platinum\rfagent.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Javasoft\JRE\1.3.1\bin\javaw.exe

E:\2006\BVUSB.EXE

E:\2007\BVUSB.EXE

F:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\PcScnSrv.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

F:\Program Files\BitComet\BitComet.exe

F:\Program Files\Wincmd\WINCMD\WINCMD32.EXE

F:\Kluster\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\pchealth\helpctr\System\panels\blank.htm

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\pchealth\helpctr\System\panels\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - F:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: ChangerBHO Class - {0edc6c20-a31c-11db-8ab9-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\system32\autodiscs.dll

O2 - BHO: IeCatch5 Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - F:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - F:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO.dll

O2 - BHO: Clicker Class - {631f7200-642e-11db-bd13-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\system32\mscoriezb.dll

O2 - BHO: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - F:\Program Files\ivo\Expressivo\IH_iexplore.dll

O2 - BHO: WeeklyExecuter Class - {f015f320-ab08-11db-abbd-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\inetloader.dll (file missing)

O2 - BHO: gFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - F:\Program Files\FlashGet\getflash.dll

O2 - BHO: SpoofBHO Class - {F67EEB12-AB09-11DB-A6F1-260856D89593} - C:\WINDOWS\se_spoof.dll

O3 - Toolbar: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - F:\Program Files\ivo\Expressivo\IH_iexplore.dll

O3 - Toolbar: FlashGet - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - F:\Program Files\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iKeyWorks] C:\PROGRA~1\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [StatusClient] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Apache Tomcat 4.0\webapps\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [TomcatStartup] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\hpbpsttp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "F:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [pccguide.exe] "F:\Program Files\Trend Micro\Internet Security 2007\pccguide.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Real Alternative\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [FineReader7NewsReaderPro] F:\Program Files\ABBYY FineReader\AbbyyNewsReader.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [OE] "F:\Program Files\Trend Micro\Internet Security 2007\TMAS_OE\TMAS_OEMon.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [rfagent] "F:\Program Files\RFA Platinum\rfagent.exe"

O4 - Global Startup: 2006.lnk = E:\2006\BVUSB.EXE

O4 - Global Startup: 2007.lnk = E:\2007\BVUSB.EXE

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - F:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - F:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download all links using BitComet - res://F:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Download all videos using BitComet - res://F:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: Download link using &BitComet - res://F:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://F:\PROGRA~1\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - F:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - F:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1171054930421

O16 - DPF: {E8F628B5-259A-4734-97EE-BA914D7BE941} (Driver Agent ActiveX Control) - http://driveragent.com/files/driveragent.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4C2ADD23-6182-4A81-8947-5BBADC133AFA}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{4C2ADD23-6182-4A81-8947-5BBADC133AFA}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{4C2ADD23-6182-4A81-8947-5BBADC133AFA}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - F:\Program Files\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Trend Micro Central Control Component (PcCtlCom) - Trend Micro Inc. - F:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\PcCtlCom.exe

O23 - Service: Trend Micro Protection Against Spyware (PcScnSrv) - Trend Micro Inc. - F:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\PcScnSrv.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Trend Micro Real-time Service (Tmntsrv) - Trend Micro Inc. - F:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\Tmntsrv.exe

O23 - Service: Trend Micro Personal Firewall (TmPfw) - Trend Micro Inc. - F:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\TmPfw.exe

O23 - Service: Trend Micro Proxy Service (tmproxy) - Trend Micro Inc. - F:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\tmproxy.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (wszystkie znaczki maja być na zielono, jeżeli któryś z nich będzie na żółto to go zostaw). Po użyciu narzędzia wymagany jest restart.

Pliki usuń ręcznie będąc w trybie awaryjnym natomiast wpisy HijackThis.

Czy sam tak ustawiałeś? Jeśli nie to również usuń.

Po wykonaniu proszę pokazać nowy log z HijackThis plus z SilentRunners.

"Silent Runners.vbs", revision R50, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"ctfmon.exe" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]

"BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}" = ""C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"" ["Nero AG"]

"OE" = ""F:\Program Files\Trend Micro\Internet Security 2007\TMAS_OE\TMAS_OEMon.exe"" ["Trend Micro Inc."]

"rfagent" = ""F:\Program Files\RFA Platinum\rfagent.exe"" ["KsL Software"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"IAAnotif" = "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe" ["Intel Corporation"]

"(Default)" = "(empty string)" [file not found]

"iKeyWorks" = "C:\PROGRA~1\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe" ["A4Tech Co.,Ltd."]

"StatusClient" = "C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Apache Tomcat 4.0\webapps\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe /auto" ["Hewlett-Packard"]

"TomcatStartup" = "C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\hpbpsttp.exe" ["Hewlett-Packard"]

"NeroFilterCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Nero AG"]

"RemoteControl" = ""F:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"" ["Cyberlink Corp."]

"pccguide.exe" = ""F:\Program Files\Trend Micro\Internet Security 2007\pccguide.exe"" ["Trend Micro Inc."]

"TkBellExe" = ""C:\Program Files\Real Alternative\Update_OB\realsched.exe" -osboot" ["RealNetworks, Inc."]

"FineReader7NewsReaderPro" = "F:\Program Files\ABBYY FineReader\AbbyyNewsReader.exe" ["ABBYY (BIT Software)"]

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "IeCatch5 Class"

          \InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll" ["FlashGet"]

{39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60}\(Default) = "BitComet ClickCapture"

 -> {HKLM...CLSID} = "BitComet Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO.dll" ["BitComet"]

{85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Expressivo"

          \InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\ivo\Expressivo\IH_iexplore.dll" ["IVO Software Sp. z o.o."]

{F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "gFlash Class"

          \InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\FlashGet\getflash.dll" [empty string]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{DC70C4A5-2044-4c59-B806-DEFB9AE0DF7C}" = "Logitech Setpoint Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "KbLogiExt Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Logitech\SetPoint\kbcplext.dll" [null data]

"{B9B9F083-2B04-452A-8691-83694AC1037B}" = "Logitech Setpoint Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "LogiExt Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Logitech\SetPoint\mcplext.dll" [null data]

"{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}" = "NvCpl DesktopContext Class"

 -> {HKLM...CLSID} = "DesktopContext Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}" = "Play on my TV helper"

 -> {HKLM...CLSID} = "NVIDIA CPL Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Desktop Explorer"

 -> {HKLM...CLSID} = "Desktop Explorer"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}" = "nView Desktop Context Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "nView Desktop Context Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msohev.dll" [MS]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{B327765E-D724-4347-8B16-78AE18552FC3}" = "NeroDigitalIconHandler"

 -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalIconHandler Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"]

"{7F1CF152-04F8-453A-B34C-E609530A9DC8}" = "NeroDigitalPropSheetHandler"

 -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalPropSheetHandler Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"]

"{771A9DA0-731A-11CE-993C-00AA004ADB6C}" = "VBPropSheet"

 -> {HKLM...CLSID} = "VBPropSheet"

          \InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\Trend Micro\Internet Security 2007\VBProp.dll" ["Trend Micro Inc."]

"{48F45200-91E6-11CE-8A4F-0080C81A28D4}" = "TMD Shell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "TMD Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\Trend Micro\Internet Security 2007\Tmdshell.dll" ["Trend Micro Inc."]

"{F0CB00CD-5A07-4D91-97F5-A8C92CDA93E4}" = "Shell Extensions for RealOne Player"

 -> {HKLM...CLSID} = "RealOne Player Context Menu Class"

          \InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\RealPlayer\rpshell.dll" ["RealNetworks, Inc."]

"{B9E1D2CB-CCFF-4AA6-9579-D7A4754030EF}" = "iTunes"

 -> {HKLM...CLSID} = "iTunes"

          \InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\iTunes\iTunesMiniPlayer.dll" ["Apple Computer, Inc."]

"{4858E7D9-8E12-45a3-B6A3-1CD128C9D403}" = "TuneUp Shredder Shell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "TuneUp Shredder Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\TuneUp Utilities 2006\SDShelEx-win32.dll" ["TuneUp Software GmbH"]

"{44440D00-FF19-4AFC-B765-9A0970567D97}" = "TuneUp Theme Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "TuneUp Theme Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\uxtuneup.dll" ["TuneUp Software GmbH"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\

"WPDShServiceObj" = "{AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WPDShServiceObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll" [MS]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{7D4D6379-F301-4311-BEBA-E26EB0561882}\(Default) = "NeroDigitalExt.NeroDigitalColumnHandler"

 -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalColumnHandler Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"]

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info"

 -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

FileEncrypt\(Default) = "{90A07ACC-0331-4aee-9AAD-A854A9C37667}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\Advanced System Optimizer\ShellExt.dll" ["Systweak Inc"]

TuneUp Shredder Shell Extension\(Default) = "{4858E7D9-8E12-45a3-B6A3-1CD128C9D403}"

 -> {HKLM...CLSID} = "TuneUp Shredder Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\TuneUp Utilities 2006\SDShelEx-win32.dll" ["TuneUp Software GmbH"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

FileEncrypt\(Default) = "{90A07ACC-0331-4aee-9AAD-A854A9C37667}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\Advanced System Optimizer\ShellExt.dll" ["Systweak Inc"]

TuneUp Shredder Shell Extension\(Default) = "{4858E7D9-8E12-45a3-B6A3-1CD128C9D403}"

 -> {HKLM...CLSID} = "TuneUp Shredder Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\TuneUp Utilities 2006\SDShelEx-win32.dll" ["TuneUp Software GmbH"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

FineReader\(Default) = "{AC0DD14A-8F29-4F88-BE1D-0F0ED1B06C9F}"

 -> {HKLM...CLSID} = "FineReaderExplorerContextMenuHandler"

          \InProcServer32\(Default) = "f:\program files\abbyy finereader\fecmenu.dll" ["ABBYY (BIT Software)"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]Group Policies {policy setting}:

--------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Devices: Allow undock without having to log on}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\Andrzej\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"Startup items in "Andrzej" & "All Users" startup folders:

---------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"2006" -> shortcut to: "E:\2006\BVUSB.EXE" ["Graf-Soft"]

"2007" -> shortcut to: "E:\2007\BVUSB.EXE" ["Graf-Soft"]Enabled Scheduled Tasks:

------------------------


"1-Click Maintenance" -> launches: "F:\Program Files\TuneUp Utilities 2006\SystemOptimizer.exe /schedulestart" ["TuneUp Software GmbH"]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 15

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F}" = "Expressivo"

 -> {HKLM...CLSID} = "Expressivo"

          \InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\ivo\Expressivo\IH_iexplore.dll" ["IVO Software Sp. z o.o."]

"{E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3}" = "FlashGet"

 -> {HKLM...CLSID} = "FlashGet"

          \InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\FlashGet\fgiebar.dll" ["Amaze Soft"]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{D6E814A0-E0C5-11D4-8D29-0050BA6940E3}\

"ButtonText" = "FlashGet"

"MenuText" = "FlashGet"

"Exec" = "F:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe" ["FlashGet.com"]


{E2E2DD38-D088-4134-82B7-F2BA38496583}\

"MenuText" = "@xpsp3res.dll,-20001"

"Exec" = "%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe" [MS]Miscellaneous IE Hijack Points

------------------------------


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs\

<> "TuneUp" = "file://C|/Documents and Settings/All Users/Dane aplikacji/TuneUp Software/Common/base.css" [file not found]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


Diskeeper, Diskeeper, ""F:\Program Files\Diskeeper\DkService.exe"" ["Diskeeper Corporation"]

NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, "C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]

Trend Micro Central Control Component, PcCtlCom, "F:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\PcCtlCom.exe" ["Trend Micro Inc."]

Trend Micro Personal Firewall, TmPfw, "F:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\TmPfw.exe" ["Trend Micro Inc."]

Trend Micro Protection Against Spyware , PcScnSrv, ""F:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\PcScnSrv.exe"" ["Trend Micro Inc."]

Trend Micro Proxy Service, tmproxy, "F:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\tmproxy.exe" ["Trend Micro Inc."]

Trend Micro Real-time Service, Tmntsrv, "F:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\Tmntsrv.exe" ["Trend Micro Inc."]

TuneUp Design Expansion, UxTuneUp, "C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs" {"C:\WINDOWS\System32\uxtuneup.dll" ["TuneUp Software GmbH"]}

Ulead Burning Helper, UleadBurningHelper, "C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe" ["Ulead Systems, Inc."]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

HP Master Monitor\Driver = "HPBMMON.DLL" ["Hewlett-Packard"]

PDFCreator\Driver = "pdfcmnnt.dll" [null data]----------

<>: Suspicious data at a browser hijack point.


+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the

 first message box and "Yes" at the second message box.

---------- (total run time: 38 seconds, including 6 seconds for message boxes)

Już jest ok.

Przejrzyj "ZBĘDNIKI " w autostarcie oraz Optymalizacja i odchudzanie Windowsa XP.

Wielkie dzięki. Pozdrawiam, życzę wszystkiego najlepszego.

:slight_smile: Andrzej