Instalowanie i korzystanie z Konsoli odzyskiwania w XP

JAK: Instalowanie i korzystanie z Konsoli odzyskiwania w systemie Windows XP

Dotyczy

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL307654

W TYM ZADANIU

STRESZCZENIE

Instalowanie Konsoli odzyskiwania

Korzystanie z Konsoli odzyskiwania

Korzystanie z wiersza polecenia Konsoli odzyskiwania

Akcje poleceń

Reguły Konsoli odzyskiwania

Usuwanie Konsoli odzyskiwania

Instalowanie Konsoli odzyskiwania podczas instalacji nienadzorowanej

ODWOŁANIA

Streszczenie

Konsola odzyskiwania systemu Windows pomaga odzyskać system, jeśli komputer z systemem Windows nie uruchamia się poprawnie lub w ogóle się nie uruchamia. Jeśli tryb awaryjny i inne opcje startowe nie działają, można rozważyć użycie Konsoli odzyskiwania. Metoda ta jest zalecana tylko dla użytkowników zaawansowanych, którzy wiedzą jak używać podstawowych poleceń do identyfikowania i lokalizowania sterowników i plików powodujących problemy. Ponadto, aby korzystać z Konsoli odzyskiwania, trzeba być administratorem.

Instalowanie Konsoli odzyskiwania

Konsolę odzyskiwania można zainstalować na komputerze, aby była dostępna na wypadek, gdyby nie można było ponownie uruchomić systemu Windows. Następnie z listy dostępnych systemów operacyjnych wyświetlanej podczas uruchamiania komputera można wybrać opcję Konsola odzyskiwania. Dobrze jest zainstalować Konsolę odzyskiwania na ważnych serwerach i na stacjach roboczych personelu IT. W tym artykule opisano, jak zainstalować Konsolę odzyskiwania na komputerze z systemem Windows XP. Aby zainstalować Konsolę odzyskiwania, trzeba mieć prawa administracyjne na danym komputerze.

Chociaż Konsolę odzyskiwania można uruchomić, przeprowadzając rozruch z dysku CD z systemem Windows XP, dużo wygodniej jest skonfigurować opcję jej uruchomienia jako jedną z opcji startowych w menu rozruchowym. Aby uruchomić ją bezpośrednio przez dokonanie rozruchu z dysku CD, zobacz sekcję „Korzystanie z Konsoli odzyskiwania” dalej w tym artykule.

Aby zainstalować Konsolę odzyskiwania, wykonaj następujące kroki:

Włóż dysk CD z systemem Windows XP do stacji CD-ROM.

Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

W polu Otwórz wpisz polecenie d:\i386\winnt32.exe /cmdcons, gdzie d jest literą dysku stacji CD-ROM.

Wyświetlone zostaje okno dialogowe Instalatora Windows z opcją Konsola odzyskiwania. System monituje o potwierdzenie instalacji. Kliknij przycisk Tak, aby rozpocząć procedurę instalacji.

Ponownie uruchom komputer. Przy następnym uruchomieniu komputera w menu rozruchowym wyświetlana będzie opcja „Konsola odzyskiwania Microsoft Windows”.

UWAGA: Inną możliwością jest użycie ścieżki UNC do zainstalowania Konsoli odzyskiwania z udziału sieciowego.

Korzystanie z Konsoli odzyskiwania

Używając Konsoli odzyskiwania, można uruchamiać i zatrzymywać usługi, formatować dyski, odczytywać i zapisywać dane na lokalnym dysku twardym (w tym na dyskach sformatowanych zgodnie z systemem plików NTFS) oraz wykonywać wiele innych zadań administracyjnych. Konsola odzyskiwania jest szczególnie przydatna, gdy trzeba naprawić system, kopiując plik z dyskietki lub z dysku CD na dysk twardy, lub gdy trzeba ponownie skonfigurować usługę, która uniemożliwia poprawne uruchomienie komputera.

Jeśli uruchomienie komputera nie jest możliwe, Konsolę odzyskiwania można uruchomić z dysków startowych systemu Microsoft Windows XP lub z dysku CD z systemem Windows XP. W tym artykule opisano, jak wykonać to zadanie.

Po zainstalowaniu na komputerze systemu Windows XP do uruchomienia komputera i użycia Konsoli odzyskiwania wymagane są dyski startowe systemu Windows XP lub dysk CD z systemem Windows XP.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak utworzyć dyski startowe dla systemu Windows XP (nie są one dołączone do systemu Windows XP), kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

310994 Obtaining Windows XP Setup Boot Disks

UWAGA: Aby uruchomić komputer z dysku CD z systemem Windows XP, musisz skonfigurować system BIOS komputera do rozruchu z dysku CD.

Aby uruchomić Konsolę odzyskiwania z dysków startowych systemu Windows XP lub z dysku CD z systemem Windows XP, wykonaj następujące kroki:

Włóż dysk startowy systemu Windows XP do stacji dyskietek lub włóż dysk CD z systemem Windows XP do stacji CD-ROM, a następnie ponownie uruchom komputer.

Jeśli pojawi się odpowiedni monit, zaznacz wszelkie opcje, które są wymagane do uruchomienia komputera z dysku CD.

Gdy pojawi się ekran „Instalator - Zapraszamy”, naciśnij klawisz R, aby uruchomić Konsolę odzyskiwania.

Jeśli na komputerze jest skonfigurowany podwójny lub wielokrotny rozruch, wybierz instalację, do której chcesz mieć dostęp z Konsoli odzyskiwania.

Gdy pojawi się odpowiedni monit, wpisz hasło administratora. Jeśli hasło administratora jest puste, po prostu naciśnij klawisz ENTER.

W wierszu polecenia możesz wpisywać polecenia służące do diagnozowania i naprawiania instalacji systemu Windows XP.

Aby wyświetlić listę poleceń dostępnych w Konsoli odzyskiwania, wpisz polecenie recovery console commands lub help, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Aby uzyskać informacje o określonym poleceniu, wpisz polecenie help nazwa_polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Aby zamknąć Konsolę odzyskiwania i ponownie uruchomić komputer, wpisz polecenie exit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

powrót do początku

Korzystanie z wiersza polecenia Konsoli odzyskiwania

Gdy korzystasz z Konsoli odzyskiwania, pracujesz w specjalnym wierszu polecenia, a nie w zwykłym wierszu polecenia systemu Windows. Konsola odzyskiwania ma swój własny interpreter poleceń. Aby uaktywnić ten interpreter poleceń, Konsola odzyskiwania monituje o wpisanie hasła administratora (administratora komputera lokalnego, a nie domeny).

Po uruchomieniu Konsoli odzyskiwania dostępna jest opcja naciśnięcia klawisza F6 w celu zainstalowania sterownika SCSI lub RAID innej firmy, na wypadek, gdyby taki sterownik był wymagany do uzyskania dostępu do dysku twardego. Ten monit działa tak samo, jak w trakcie instalacji systemu operacyjnego.

Uruchamianie Konsoli odzyskiwania trwa kilka sekund. Po pojawieniu się menu Konsoli odzyskiwania wyświetlana jest numerowana lista instalacji systemu Windows istniejących na komputerze (zazwyczaj zawiera ona jedną pozycję — c:\Windows). Przed naciśnięciem klawisza ENTER wybierz odpowiedni numer, nawet jeśli pojawia się jedna pozycja. Jeśli naciśniesz klawisz ENTER, nie wybierając żadnego numeru, komputer zostaje ponownie uruchomiony i cały proces zaczyna się od nowa.

Po pojawieniu się wiersza polecenia %SystemRoot% (zazwyczaj C:\Windows) możesz używać poleceń dostępnych dla Konsoli odzyskiwania.

powrót do początku

Akcje poleceń

Oto lista poleceń dostępnych dla Konsoli odzyskiwania:

Attrib — zmienia atrybuty pliku lub katalogu.

Batch — wykonuje polecenia określone w pliku tekstowym (parametr plik_wejściowy); Plik wyjściowy zawiera dane wyjściowe poleceń. Jeśli parametr plik_wyjściowy nie jest określony, dane wyjściowe poleceń są wyświetlane na ekranie.

Bootcfg — służy do operowania plikiem Boot.ini, który tworzy i odzyskuje konfigurację rozruchową.

CD (Chdir) — wyświetla nazwę katalogu bieżącego lub zmienia katalog bieżący; działa tylko w obrębie katalogów systemowych bieżącej instalacji systemu Windows, nośnika wymiennego, katalogu głównego dowolnej partycji dysku twardego i lokalnych źródeł instalacji.

Chkdsk — sprawdza stan dysku i wyświetla raport o jego stanie. Przełącznik /p uruchamia program Chkdsk, nawet jeśli dysk nie jest oznaczony jako zmieniony. Przełącznik /r lokalizuje uszkodzone sektory i odzyskuje informacje możliwe do odczytania; wymaga przełącznika /p. Program Chkdsk wymaga pliku Autochk.exe. Program Chkdsk automatycznie szuka pliku Autochk.exe w folderze startowym (rozruchowym). Jeśli nie może go znaleźć w folderze startowym, szuka go na instalacyjnym dysku CD z systemem Windows XP. Jeśli nie może znaleźć instalacyjnego dysku CD, monituje użytkownika o podanie lokalizacji pliku Autochk.exe.

Cls — czyści ekran.

Copy — kopiuje jeden plik do lokalizacji docelowej. Domyślnie lokalizacja docelowa nie może być nośnikiem wymiennym i nie można używać symboli wieloznacznych. Skopiowanie pliku skompresowanego z instalacyjnego dysku CD z systemem Windows XP automatycznie dekompresuje ten plik.

Del (Delete) — usuwa jeden plik; działa tylko w obrębie katalogów systemowych bieżącej instalacji systemu Windows, nośnika wymiennego, katalogu głównego dowolnej partycji dysku twardego i lokalnych źródeł instalacji. Domyślnie nie można używać symboli wieloznacznych.

Dir — wyświetla listę wszystkich plików, w tym plików ukrytych i systemowych.

Disable — wyłącza usługę systemu Windows lub sterownik. Zmienna usługa_lub_sterownik jest nazwą usługi lub sterownika, który ma być wyłączony. Jeśli to polecenie zostanie użyte do wyłączenia usługi, przed zmianą typu uruchomienia usługi na SERVICE_DISABLED wyświetla jej oryginalny typ uruchomienia. Oryginalny typ uruchomienia należy zanotować, aby można go było użyć z poleceniem enable do ponownego uruchomienia usługi.

Diskpart — zarządza partycjami na woluminach dysku twardego. Opcja /add tworzy nową partycję; opcja /delete usuwa istniejącą partycję. Zmienna „urządzenie” jest nazwą urządzenia dla nowej partycji (na przykład \device\harddisk0). Zmienna „dysk” jest literą dysku usuwanej partycji (na przykład D). Zmienna „partycja” jest nazwą usuwanej partycji (na przykład: \device\harddisk0\partition1), której można użyć zamiast zmiennej „dysk”. Zmienna „rozmiar” jest rozmiarem nowej partycji w megabajtach.

Enable — włącza usługę systemu Windows lub sterownik. Zmienna usługa_lub_sterownik jest nazwą usługi lub sterownika, który ma być włączony, a zmienna typ_uruchomienia jest typem uruchomienia usługi. Dostępne są następujące typy uruchomienia:

SERVICE_BOOT_START

SERVICE_SYSTEM_START

SERVICE_AUTO_START

SERVICE_DEMAND_START

Exit — zamyka Konsolę odzyskiwania i ponownie uruchamia komputer.

Expand — rozwija plik skompresowany. Zmienna plik_źródłowy jest plikiem, który ma być rozwinięty; domyślnie nie można używać symboli wieloznacznych. Zmienna miejsce_docelowe jest katalogiem dla nowego pliku; domyślnie miejsce docelowe nie może być nośnikiem wymiennym ani nie może być tylko do odczytu; do usunięcia atrybutu tylko do odczytu z katalogu docelowego można użyć polecenia attrib. Jeśli plik_źródłowy zawiera wiele plików, wymagana jest opcja /f:określenie_pliku; można dla niej używać symboli wieloznacznych. Przełącznik /y wyłącza potwierdzenie zamiany pliku. Przełącznik /d określa, że pliki nie mają być rozwijane, i wyświetla listę plików znajdujących się w pliku źródłowym.

Fixboot — zapisuje nowy sektor rozruchowy na partycji systemowej.

Fixmbr — naprawia główny rekord rozruchowy (MBR) partycji rozruchowej. Zmienna „urządzenie” jest nazwą opcjonalną określającą urządzenie, które wymaga nowego rekordu MBR; należy ją pominąć, jeśli miejscem docelowym jest urządzenie rozruchowe.

Format — formatuje dysk. Przełącznik /q przeprowadza szybkie formatowanie; przełącznik /fs określa system plików.

Help — jeśli nie zostanie użyta zmienna określająca konkretne polecenie, polecenie help wyświetla listę wszystkich poleceń obsługiwanych przez Konsolę odzyskiwania.

Listsvc — wyświetla listę wszystkich usług i sterowników na komputerze.

Logon — wyświetla wykryte instalacje systemu Windows i żąda hasła administratora lokalnego dla tych instalacji. Należy go użyć, przechodząc do innej instalacji lub podkatalogu.

Map — wyświetla aktualnie aktywne mapowania urządzeń. Opcja arc określa, że zamiast ścieżek urządzeń systemu Windows mają być wyświetlane ścieżki urządzeń systemu Advanced RISC Computing (ARC), czyli ścieżki w formacie dla pliku Boot.ini.

MD (Mkdir) — tworzy katalog; działa tylko w obrębie katalogów systemowych bieżącej instalacji systemu Windows, nośnika wymiennego, katalogu głównego dowolnej partycji dysku twardego i lokalnych źródeł instalacji.

More/Type — wyświetla na ekranie określony plik tekstowy.

Net Use — łączy z udziałem zdalnym Konsoli odzyskiwania systemu Windows XP. Oto składnia tego polecenia: NET USE [nazwa_urządzenia | *] [\nazwa_komputera\nazwa_udziału[\wolumin] [hasło | *]]

[/uSER]nazwa_użytkownika]

[/uSER]nazwa_użytkownika]

[/uSER]

[/sMARTCARD]

[/sAVECRED]

[[/DELETE] | [/PERSISTENT]]

NET USE {nazwa_urządzenia | *} [hasło | *] /HOME

NET USE [/PERSISTENT]

Rd (Rmdir) — usuwa katalog; działa tylko w obrębie katalogów systemowych bieżącej instalacji systemu Windows, nośnika wymiennego, katalogu głównego dowolnej partycji dysku twardego i lokalnych źródeł instalacji.

Ren (Rename) — zmienia nazwę jednego pliku; działa tylko w obrębie katalogów systemowych bieżącej instalacji systemu Windows, nośnika wymiennego, katalogu głównego dowolnej partycji dysku twardego i lokalnych źródeł instalacji. Jako miejsca docelowego nie można określić nowego dysku ani nowej ścieżki.

Set — wyświetla i ustawia zmienne środowiskowe Konsoli odzyskiwania.

Systemroot — ustawia katalog bieżący na %SystemRoot%.

powrót do początku

Reguły Konsoli odzyskiwania

Podczas pracy w Konsoli odzyskiwania obowiązuje kilka reguł środowiska. Aby wyświetlić bieżące środowisko, wpisz polecenie set. Domyślnie obowiązują następujące reguły:

AllowAllPaths = FALSE — uniemożliwia dostęp do katalogów i podkatalogów poza instalacją systemu wybraną podczas uruchamiania Konsoli odzyskiwania.

AllowRemovableMedia = FALSE — uniemożliwia dostęp do nośnika wymiennego jako miejsca docelowego dla kopiowanych plików.

AllowWildCards = FALSE — wyłącza obsługę symboli wieloznacznych dla takich poleceń, jak copy i del.

NoCopyPrompt = FALSE — określa, że przy zamianie istniejącego pliku Konsola odzyskiwania monituje o potwierdzenie tej operacji.

powrót do początku

Usuwanie Konsoli odzyskiwania

Aby usunąć Konsolę odzyskiwania:

Uruchom ponownie komputer. Kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer, a następnie kliknij dwukrotnie dysk twardy, na którym została zainstalowana Konsola odzyskiwania.

W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje folderów, a następnie kliknij kartę Widok.

Kliknij opcję Pokaż ukryte pliki i foldery, wyczyść pole wyboru Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego, a następnie kliknij przycisk OK.

W folderze głównym usuń folder Cmdcons i plik Cmldr.

W folderze głównym kliknij prawym przyciskiem myszy plik Boot.ini, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

Wyczyść pole wyboru Tylko do odczytu, a następnie kliknij przycisk OK.

OSTRZEŻENIE: Niepoprawne zmodyfikowanie pliku Boot.ini może uniemożliwić ponowne uruchomienie komputera. Upewnij się, że usuwane są tylko wpisy Konsoli odzyskiwania. Zaleca się również, aby po ukończeniu tej procedury ponownie zmienić atrybut pliku Boot.ini na tylko do odczytu. Otwórz plik Boot.ini w Notatniku systemu Microsoft Windows i usuń wpis Konsoli odzyskiwania. Powinien on wyglądać podobnie do następujacego:

C:\cmdcons\bootsect.dat=“Microsoft Windows Recovery Console” /cmdcons

Zapisz plik i zamknij go.

Instalowanie Konsoli odzyskiwania podczas instalacji nienadzorowanej

Do zainstalowania Konsoli odzyskiwania podczas nienadzorowanej instalacji systemu Windows konieczne jest wykorzystanie sekcji [GuiRunOnce] pliku unattend.txt.

Command1=“ścieżka\winnt32 /cmdcons /unattend”

Aby uzyskać więcej informacji, jak używać pliku Unattend.txt, zobacz podręcznik Deployment Planning Guide dla zestawu Windows 2000 Server Resource Kit.

powrót do początku

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:

Microsoft Windows XP Professional

Microsoft Windows XP Home Edition

JAK: Zwiększanie możliwości konsoli odzyskiwania dzięki użyciu zasad grupy w systemie Windows XP Professional

Dotyczy

W TYM ZADANIU

Streszczenie

Użycie zasad grupy do zwiększenia możliwości konsoli odzyskiwania

Streszczenie

W tym artykule opisano krok po kroku, jak użyć zasad grupy do zwiększenia możliwości konsoli odzyskiwania. System Windows XP zawiera zasady grupy, które pozwalają zwiększyć możliwości poleceń dostępnych w konsoli odzyskiwania. W normalnych warunkach w konsoli odzyskiwania są narzucone pewne ograniczenia na środowisko, w którym działa ten program.

Użycie zasad grupy do zwiększenia możliwości konsoli odzyskiwania

Jeżeli konsola odzyskiwania jest preinstalowana na komputerze, należy użyć zasad grupy, aby rozszerzyć ustawienia środowiska, zwiększając możliwości dostępnych operacji na plikach. W tym celu:

Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz tekst mmc w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.

W menu Plik kliknij polecenie Dodaj/Usuń przystawkę, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

Kliknij przystawkę Zasady grupy, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

Kliknij pozycję Komputer lokalny, kliknij przycisk Zakończ, a następnie kliknij przycisk Zamknij, aby powrócić do okna dialogowego Dodaj/Usuń przystawkę.

Kliknij przycisk OK, aby powrócić do okna konsoli.

Rozwiń obiekt Zasady Komputer lokalny do poziomu Konfiguracja komputera\Ustawienia systemu Windows\Ustawienia zabezpieczeń\Zasady lokalne\Opcje zabezpieczeń.

Zaznacz obiekt Opcje zabezpieczeń w okienku konsoli, aby w okienku szczegółów wyświetlić zasady zabezpieczeń.

W okienku szczegółów kliknij dwukrotnie zasadę Konsola odzyskiwania: zezwalaj na kopiowanie na dyskietkę oraz dostęp do wszystkich dysków i folderów.

Kliknij opcję Włączone, a następnie kliknij przycisk OK.

Zakończ pracę programu MMC. Możesz zapisać konsolę, jeżeli zamierzasz dokonywać zmiany.

Po włączeniu tych zasad grupy można, po wejściu do konsoli odzyskiwania, zmienić ustawienia środowiska za pomocą polecenia set; w tym celu należy użyć polecenia set zmienna = TRUE lub FALSE.

UWAGA: Należy się upewnić, że po obu stronach znaku równości znajduje się spacja. W przeciwnym bowiem razie użycie polecenia set nie powiedzie się i zostanie wygenerowany komunikat o błędzie składni.

Następujące zmienne definiują środowisko domyślne. Nadanie tym zmiennym wartości TRUE rozszerza zakres ustawień środowiska i ma następujące znaczenie:

AllowWildCards = TRUE Włącza obsługę symboli wieloznacznych dla niektórych poleceń (takich jak polecenie del)

AllowAllPaths = TRUE Zezwala na dostęp do wszystkich plików i folderów na komputerze

AllowRemovableMedia = TRUE Zezwala na kopiowanie plików na nośniki wymienne, takie jak dyskietka

NoCopyPrompt = TRUE Wyłącza wyświetlanie monitu przy zastępowaniu istniejącego pliku

Aby obejrzeć bieżące ustawienia środowiska, wpisz w wierszu polecenia polecenie set bez parametrów.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące konsoli odzyskiwania w systemie Windows XP, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Opis konsoli odzyskiwania systemu Windows XP

Dotyczy

Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000: 229716.

Streszczenie

W tym artykule opisano działanie i ograniczenia Konsoli odzyskiwania systemu Windows. Konsola odzyskiwania systemu Windows została zaprojektowana z myślą o pomocy w odzyskaniu systemu, gdy nie można poprawnie lub w ogóle uruchomić komputera z systemem Windows.

Więcej informacji

Podczas korzystania z Konsoli odzyskiwania systemu Windows można uzyskać ograniczony dostęp do woluminów NTFS, FAT i FAT32 bez uruchamiania graficznego interfejsu użytkownika systemu Windows. W Konsoli odzyskiwania systemu Windows można:

Używać plików i folderów systemowych, a także kopiować je i zastępować oraz zmieniać ich nazwę.

Włączać i wyłączać uruchamianie usług i urządzeń przy następnym uruchomieniu komputera.

Naprawiać sektor rozruchowy systemu plików oraz główny rekord rozruchowy (MBR, Master Boot Record).

Tworzyć i formatować partycje na dyskach.

Należy zauważyć, że tylko administrator może uzyskać dostęp do Konsoli odzyskiwania systemu Windows, więc użytkownicy nieupoważnieni nie mogą używać żadnych woluminów NTFS.

Uruchamianie Konsoli odzyskiwania systemu Windows

Aby uruchomić Konsolę odzyskiwania systemu Windows, użyj dowolnej z poniższych metod:

Uruchom komputer przy użyciu dyskietek Instalatora systemu Windows lub dysku CD z systemem Windows. Gdy pojawi się ekran powitalny Instalatora, naciśnij klawisz F10 lub R (Repair), aby użyć funkcji naprawiania, a następnie uruchom Konsolę odzyskiwania systemu Windows.

Dodaj Konsolę odzyskiwania systemu Windows do folderu startowego systemu Windows, używając narzędzia Winnt32.exe z opcją /cmdcons. Ta procedura wymaga około 7 megabajtów (MB) miejsca na partycji systemowej w celu zapisania folderu Cmdcons i plików.

WAŻNE: W razie korzystania z funkcji programowego dublowania zajrzyj do następującego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

229077 Mirroring Prevents Pre-Installing the Recovery Console

Wykonaj instrukcje opisane w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

222478 Creating a Template to Run Recovery Console Using a Remote Install Server

Korzystanie z konsoli poleceń

Po uruchomieniu Konsoli odzyskiwania systemu Windows pojawi się następujący komunikat:

Konsola odzyskiwania systemu Microsoft Windows®

Konsola odzyskiwania oferuje możliwości naprawy i odzyskiwania systemu.

Wpisz polecenie EXIT, aby zakończyć działanie konsoli i ponownie uruchomić komputer.

1: C:\WINDOWS

Do której instalacji systemu Windows chcesz się zalogować

(Naciśnij klawisz ENTER, aby anulować)?

Po wprowadzeniu numeru właściwej instalacji systemu Windows pojawi się monit o wprowadzenie hasła konta administratora. Należy zwrócić uwagę, że jeśli trzy razy zostanie użyte niepoprawne hasło, Konsola odzyskiwania systemu Windows zostanie zamknięta. Ponadto jeśli nie ma bazy danych SAM (Menedżer kont zabezpieczeń) lub jest ona uszkodzona, nie można używać Konsoli odzyskiwania systemu Windows, ponieważ nie jest możliwe właściwe uwierzytelnienie użytkownika. Po podaniu hasła i uruchomieniu Konsoli odzyskiwania systemu Windows można wpisać polecenie exit w celu ponownego uruchomienia komputera.

W systemie Windows XP Professional mogą być ustawione zasady grupy pozwalające na automatyczne logowanie administracyjne.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące konfigurowania Konsoli odzyskiwania w celu włączenia automatycznego logowania administracyjnego, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

312149 JAK: Umożliwianie automatycznego logowania administratora do konsoli odzyskiwania

Ograniczenia Konsoli odzyskiwania

Podczas korzystania z Konsoli odzyskiwania systemu Windows można korzystać tylko z następujących folderów:

Folder główny.

Folder %SystemRoot% i podfoldery instalacji systemu Windows, do której się zalogowano.

Folder Cmdcons.

Nośniki wymienne, takie jak stacje CD-ROM lub DVD-ROM.

UWAGA: Przy próbie uzyskania dostępu do innych folderów pojawia się komunikat o błędzie „Odmowa dostępu”. Ponadto podczas korzystania z Konsoli odzyskiwania systemu Windows nie można skopiować pliku z lokalnego dysku twardego na dyskietkę. Można skopiować plik z dyskietki lub dysku CD-ROM na dysk twardy i z dysku twardego na inny dysk twardy.

Dostępne polecenia

HELP

Polecenie help służy do wyświetlenia wszystkich obsługiwanych poleceń: attrib del fixboot more set

batch delete fixmbr mkdir systemroot

bootcfg dir format more type

cd disable help net

chdir diskpart listsvc rd

chkdsk enable logon ren

cls exit map rename

copy expand md rmdir

ATTRIB

Polecenia attrib można użyć z dowolnym spośród następujących parametrów w celu zmiany atrybutów pliku lub folderu:

-R

+R

-S

+S

-H

+H

-C

+C

Uwagi:

  • : Ustawia atrybut
  • : Resetuje atrybut

R : Atrybut pliku tylko do odczytu

S : Atrybut pliku systemowego

H : Atrybut pliku ukrytego

C : Atrybut pliku skompresowanego

Należy ustawić lub wyczyścić przynajmniej jeden atrybut.

Aby wyświetlić atrybuty, należy użyć polecenia dir.

BATCH

batch plik_wejściowy [plik_wyjściowy]

To polecenie służy do uruchamiania poleceń określonych w pliku tekstowym. W składni polecenia argument plik_wejściowy określa plik tekstowy zawierający listę poleceń do wykonania, a argument plik_wyjściowy określa plik, który będzie zawierał dane wynikowe określonych poleceń. Jeśli nie zostanie określony plik wyjściowy, dane wyjściowe zostaną wyświetlone na ekranie.

BOOTCFG

To polecenie służy do konfiguracji rozruchu i odzyskiwania. To polecenie ma następujące opcje:

bootcfg /add

bootcfg /rebuild

bootcfg /scan

bootcfg /list

bootcfg /disableredirect

bootcfg /redirect [szybkość] | [useBiosSettings]

Na przykład:

bootcfg /redirect com1 115200

bootcfg /redirect useBiosSettings

Można użyć następujących opcji:

/add : Dodaje instalację systemu Windows do listy menu rozruchowego.

/rebuild : Przechodzi przez wszystkie instalacje systemu Windows, aby użytkownik mógł określić instalacje do dodania.

/scan : Skanuje wszystkie dyski w poszukiwaniu instalacji systemu Windows i wyświetla wyniki, aby użytkownik mógł określić instalacje do dodania.

/default : Ustawia domyślny wpis rozruchu.

/list : Wyświetla wpisy znajdujące się na liście menu rozruchu.

/disableredirect : Wyłącza przekierowanie w module ładującym rozruchu.

/redirect : Włącza przekierowanie w module ładującym rozruchu z określoną konfiguracją.

CD i CHDIR

Polecenia cd i chdir służą do przejścia do innego folderu. Na przykład:

Wpisz cd … , aby przejść do folderu nadrzędnego.

Wpisz cd dysk: , aby wyświetlić folder bieżący na określonym dysku.

Wpisz cd bez parametrów, aby wyświetlić bieżący dysk i folder.

Polecenie chdir traktuje spacje jako ograniczniki. Z tego powodu nazwy folderów, które zawierają spacje, trzeba ująć w cudzysłowy (""), na przykład:

cd “\windows\profiles\nazwa użytkownika\programy\menu start”

Polecenie chdir działa tylko w folderach systemowych aktualnej instalacji systemu Windows, na nośnikach wymiennych, w folderze głównym dowolnej partycji dysku twardego i w lokalnych źródłach instalacji.

CHKDSK

chkdsk dysk /p /r

Polecenie chkdsk sprawdza określony dysk i jeśli to konieczne, naprawia lub odzyskuje dysk. Ponadto to polecenie oznacza sektory uszkodzone i odzyskuje informacje możliwe do odczytania.

Można użyć następujących opcji:

/p : Przeprowadza dokładne sprawdzanie dysku i poprawia wykryte błędy.

/r : Lokalizuje uszkodzone sektory i odzyskuje informacje, które można odczytać.

Należy zauważyć, że w przypadku określenia opcji /r przyjmowane jest użycie opcji /p. Użycie polecenia chkdsk bez argumentów spowoduje sprawdzenie bieżącego dysku bez użycia żadnych opcji.

Uruchomienie polecenia chkdsk wymaga użycia pliku Autochk.exe. Polecenie CHKDSK automatycznie lokalizuje ten plik w folderze startowym. W przypadku użycia preinstalowanej Konsoli poleceń folderem startowym jest zwykle folder Cmdcons. Jeśli polecenie CHKDSK nie może znaleźć pliku Autochk.exe w folderze startowym, próbuje zlokalizować nośnik instalacyjny dysku CD-ROM z systemem Windows. Jeśli nie można zlokalizować nośnika instalacyjnego, polecenie CHKDSK monituje o lokalizację pliku Autochk.exe.

CLS

To polecenie służy do czyszczenia zawartości ekranu.

COPY

copy źródło cel

To polecenie służy do kopiowania plików. W składni polecenia argument źródło określa plik do skopiowania, a argument cel określa folder lub nazwę nowego pliku. Nie można używać symboli wieloznacznych (*) i nie można kopiować folderów. W przypadku kopiowania skompresowanego pliku z dysku CD-ROM systemu Windows plik jest automatycznie dekompresowany podczas kopiowania.

Źródłem pliku może być nośnik wymienny, dowolny folder w folderach systemowych bieżącej instalacji systemu Windows, katalog główny dowolnego dysku, lokalne źródła instalacji lub folder Cmdcons.

Jeśli argument cel nie zostanie określony, domyślnym miejscem docelowym będzie folder bieżący. Jeśli plik już istnieje, pojawi się monit o zastąpienie istniejącego pliku. Miejscem docelowym nie może być nośnik wymienny.

DEL i DELETE

del dysk: ścieżka nazwa_pliku

delete dysk: ścieżka nazwa_pliku

To polecenie służy do usuwania plików. W składni polecenia argument dysk: ścieżka nazwa_pliku określa plik do usunięcia. Polecenie delete działa tylko w folderach systemowych aktualnej instalacji systemu Windows, na nośnikach wymiennych, w folderze głównym dowolnej partycji dysku twardego i w lokalnych źródłach instalacji. Polecenie delete nie akceptuje symboli wieloznacznych.

DIR

dir dysk: ścieżka nazwa_pliku

To polecenie służy do wyświetlania listy plików i podfolderów w folderze. W składni polecenia argument dysk: ścieżka nazwa_pliku określa dysk, folder i pliki, które mają zostać wyświetlone. Polecenie dir wyświetla listę wszystkich plików, łącznie z plikami ukrytymi i systemowymi. Pliki mogą mieć następujące atrybuty:

D : Katalog

H : Plik ukryty

S : Plik systemowy

E : Zaszyfrowany

R : Plik tylko do odczytu

A : Pliki gotowe do archiwizacji

C : Skompresowany

P : Punkt ponownej analizy

Polecenie dir działa tylko w folderach systemowych aktualnej instalacji systemu Windows, na nośnikach wymiennych, w folderze głównym dowolnej partycji dysku twardego i w lokalnych źródłach instalacji.

DISABLE

disable nazwa_usługi

To polecenie służy do wyłączania usługi lub sterownika systemu Windows. W składni polecenia argument nazwa_usługi określa nazwę usługi lub sterownika, który ma zostać wyłączony.

Należy użyć polecenia listsvc, aby wyświetlić listę wszystkich sterowników lub usług możliwych do wyłączenia. Polecenie disable wyświetla stary typ uruchamiania usługi, zanim zostanie zmieniony na SERVICE_DISABLED. Należy zanotować stary typ uruchamiania na wypadek konieczności ponownego włączenia usługi.

Tryby uruchamiania wyświetlane przez polecenie disable to:

SERVICE_DISABLED

SERVICE_BOOT_START

SERVICE_SYSTEM_START

SERVICE_AUTO_START

SERVICE_DEMAND_START

DISKPART

diskpart /add /delete nazwa_urządzenia nazwa_dysku nazwa_partycji rozmiar

To polecenie służy do zarządzania partycjami na woluminach dysku twardego. Można użyć następujących opcji:

/add : Tworzy nową partycję.

/delete : Usuwa istniejącą partycję.

nazwa_urządzenia: Nazwa urządzenia, na którym ma być utworzona nowa partycja.

nazwa_dysku : Nazwa stanowiąca literę dysku, na przykład D:.

nazwa_partycji : Nazwa istniejącej partycji, która ma być usunięta.

rozmiar : Wyrażony w megabajtach rozmiar nowej partycji.

Nazwę dysku można znaleźć w danych wynikowych polecenia MAP, na przykład \Device\HardDisk0. Zamiast argumentu nazwy dysku można użyć nazwy partycji, na przykład \Device\HardDisk0\Partition1. Jeśli nie zostaną użyte żadne argumenty, pojawi się interfejs użytkownika do zarządzania partycjami.

OSTRZEŻENIE: Użycie tego polecenia może uszkodzić tabelę partycji, jeśli dysk uaktualniono do konfiguracji dysku dynamicznego. Strukturę dysków dynamicznych można modyfikować jedynie za pomocą narzędzia Zarządzanie dyskami.

ENABLE

enable nazwa_usługi typ_uruchomienia

Polecenie enable (gdzie nazwa_usługi to nazwa usługi lub sterownika, który ma zostać włączony) służy do włączania usługi lub sterownika systemu Windows.

Należy użyć polecenia listsvc, aby wyświetlić listę wszystkich sterowników lub usług możliwych do wyłączenia. Polecenie enable wyświetla stary typ uruchamiania usługi, zanim ustawiono nową wartość. Należy odnotować stary typ uruchamiania usługi na wypadek konieczności przywrócenia tego typu.

Poprawne wartości argumentu typ_uruchomienia to:

SERVICE_BOOT_START

SERVICE_SYSTEM_START

SERVICE_AUTO_START

SERVICE_DEMAND_START

Jeśli nie zostanie podany nowy typ uruchamiania, polecenie enable wyświetli stary typ uruchamiania.

EXIT

Polecenie exit służy do zakończenia pracy Konsoli odzyskiwania i ponownego uruchomienia komputera.

EXPAND

expand źródło [/F] [cel] [/y]

expand źródło [/F] /D

To polecenie służy do rozwijania plików. W składni polecenia argument źródło określa nazwę pliku do rozwinięcia, a argument cel określa folder dla nowego pliku. Jeśli cel nie zostanie określony, polecenie użyje folderu bieżącego. Nie można używać symboli wieloznacznych.

Dostępne są następujące opcje:

/y : Wyłącza monitowanie o zastąpienie istniejącego pliku.

/f:określenie_pliku : Identyfikuje pliki do rozwinięcia.

/d : Wyłącza rozwijanie; wyświetla jedynie katalog plików w źródle.

Jeśli źródło zawiera więcej niż jeden plik, wymagany jest parametr /f:określenie_pliku, który identyfikuje pliki do rozwinięcia. Można tu użyć symboli wieloznacznych.

Miejsce docelowe może być dowolnym folderem spośród folderów systemowych aktualnej instalacji systemu Windows, głównym folderem dysku, lokalnym źródłem instalacji lub folderem Cmdcons. Miejscem docelowym nie może być nośnik wymienny, a plik docelowy nie może być tylko do odczytu. Należy użyć polecenia attrib, aby usunąć atrybut tylko do odczytu.

Jeśli nie zostanie użyta opcja /y, polecenie expand wyświetli monit w przypadku istnienia pliku docelowego.

FIXBOOT

fixboot nazwa dysku:

To polecenie służy do zapisania nowego kodu sektora rozruchowego systemu Windows na partycji systemowej. W składni polecenia argument nazwa dysku jest literą dysku, na którym ma zostać zapisany sektor rozruchowy. To polecenie naprawia uszkodzenie sektora rozruchowego systemu Windows. Polecenie zastępuje ustawienie domyślne zapisywania na partycji rozruchowej systemu. Polecenie FIXBOOT jest obsługiwane tylko na komputerach x86.

FIXMBR

fixmbr nazwa urządzenia

To polecenie służy do naprawiania głównego sektora rozruchowego (MBR) partycji rozruchowej. W składni polecenia argument nazwa urządzenia stanowi opcjonalną nazwę urządzenia określającą urządzenie wymagające zapisania nowego sektora MBR. Tego polecenia należy użyć, jeśli wirus uszkodził sektor MBR i system Windows nie uruchamia się.

OSTRZEŻENIE: To polecenie może uszkodzić tabele partycji w przypadku obecności wirusa lub występowania problemu ze sprzętem. Użycie tego polecenia może doprowadzić do niemożności uzyskania dostępu do partycji. Firma Microsoft zaleca uruchomienie programu antywirusowego.

Nazwę urządzenia można uzyskać z danych wynikowych polecenia map. Jeśli nie zostanie określona nazwa urządzenia, zostanie naprawiony sektor MBR urządzenia rozruchowego, na przykład:

fixmbr \device\harddisk2

Jeśli polecenie FIXMBR wykryje nieprawidłową lub niestandardową sygnaturę tabeli partycji, zostanie wyświetlony monit o pozwolenie na ponowne zapisanie rekordu MBR. Polecenie FIXMBR jest obsługiwane tylko na komputerach x86.

FORMAT

format dysk: /Q /FS:system_plików

To polecenie służy do formatowania określonego dysku przy użyciu określonego systemu plików. W składni polecenia argument /Q powoduje wykonanie szybkiego formatowania dysku, dysk określa literę partycji do sformatowania, a /FS:system_plików określa typ systemu plików do użycia [FAT, FAT32 lub NTFS]. Jeśli system plików nie zostanie określony, zostanie użyty istniejący format systemu plików, o ile jest dostępny.

LISTSVC

Polecenie listsvc służy do wyświetlania listy wszystkich dostępnych usług, sterowników oraz ich typów uruchamiania w bieżącej instalacji systemu Windows. To polecenie jest przydatne w przypadku używania poleceń disable i enable.

Należy zauważyć, że ta lista jest wyodrębniana z gałęzi %SystemRoot%\System32\Config\System. W przypadku uszkodzenia lub braku gałęzi System wyniki użycia tego polecenia będą nieprzewidywalne.

LOGON

logon

Polecenie logon wyświetla listę wszystkich wykrytych instalacji systemu Windows, a następnie żąda hasła administratora lokalnego kopii systemu Windows, do której użytkownik chce się zalogować. Po trzech pierwszych nieudanych próbach logowania konsola zostanie zamknięta, a komputer zostanie ponownie uruchomiony.

MAP

map arc

To polecenie służy do wyświetlania listy liter dysków, typów systemów plików, rozmiarów partycji oraz mapowań na urządzenia fizyczne. W składni polecenia argument arc instruuje polecenie map, aby użyć ścieżek ARC zamiast ścieżek urządzeń systemu Windows.

MD i MKDIR

Polecenia md i mkdir tworzą nowe foldery. Symbole wieloznaczne nie są obsługiwane. Polecenie mkdir działa tylko w folderach systemowych aktualnej instalacji systemu Windows, na nośnikach wymiennych, w folderze głównym dowolnej partycji dysku twardego i w lokalnych źródłach instalacji.

MORE

more nazwa_pliku

To polecenie służy do wyświetlania plików tekstowych na ekranie.

NET

Mimo że plik Pomocy stwierdza inaczej, polecenia NET nie można używać w Konsoli odzyskiwania. W Konsoli odzyskiwania nie jest ładowany stos protokołów, więc funkcje sieciowe są niedostępne.

RD i RMDIR

Polecenia rd i rmdir służą do usuwania folderów. Te polecenia działają tylko w folderach systemowych aktualnej instalacji systemu Windows, na nośnikach wymiennych, w folderze głównym dowolnej partycji dysku twardego i w lokalnych źródłach instalacji.

REN i RENAME

Polecenia ren i rename służą do zmieniania nazw plików. Należy pamiętać, że dla pliku o zmienianej nazwie nie można określić nowego dysku lub ścieżki. Te polecenia działają tylko w folderach systemowych aktualnej instalacji systemu Windows, na nośnikach wymiennych, w folderze głównym dowolnej partycji dysku twardego i w lokalnych źródłach instalacji.

SET

Polecenie set służy do wyświetlania lub modyfikowania czterech opcji środowiska.

AllowWildCards = FALSE AllowAllPaths = FALSE AllowRemovableMedia = FALSE NoCopyPrompt = FALSE

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące używania polecenia SET, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

235364 The Purpose of the SET Command in the Recovery Console

SYSTEMROOT

Polecenie systemroot służy do ustawiania bieżącego katalogu roboczego na folder %SystemRoot% instalacji systemu Windows, do której użytkownik jest aktualnie zalogowany.

TYPE

type nazwa_pliku

Polecenie type służy do wyświetlania plików tekstowych.

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:

Microsoft Windows XP Home Edition

Microsoft Windows XP Professional

JAK: Umożliwianie automatycznego logowania administratora do konsoli odzyskiwania

Dotyczy

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL312149

W TYM ZADANIU

W TYM ZADANIU

STRESZCZENIE

Aby ustawić automatyczne logowanie administratora do konsoli odzyskiwania

Materiały referencyjne

Streszczenie

W tym artykule opisano „krok po kroku”, jak ustawić automatyczne logowanie administratora do konsoli odzyskiwania. Po ustawieniu tej funkcji dowolny użytkownik może uzyskać dostęp do komputera przy użyciu konsoli odzyskiwania i nie jest on przy tym monitowany o hasło administratora.

Aby ustawić automatyczne logowanie administratora do konsoli odzyskiwania

Aby ustawić automatyczne logowanie administratora do konsoli odzyskiwania, wykonaj następujące kroki po zalogowaniu się z przywilejami administracyjnymi:

Kliknij dwukrotnie węzeł Narzędzia administracyjne w Panelu sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie węzeł Zasady zabezpieczeń lokalnych.

Rozwiń węzeł Ustawienia zabezpieczeń, rozwiń węzeł Zasady lokalne, a następnie kliknij węzeł Opcje zabezpieczeń. Zlokalizuj zasadę „Konsola odzyskiwania: zezwalaj na automatyczne logowanie administracyjne”. Kliknij dwukrotnie tę zasadę, a następnie ustaw ją jako „Włączona”.

Zamknij przystawkę. Zasada zaczyna obowiązywać natychmiast. Pamiętaj, aby powrócić do przystawki Zasady zabezpieczeń lokalnych i upewnić się, że ustawieniem tej zasady jest „Włączona”.

Przy następnym rozruchu konsoli odzyskiwania nie pojawi się monit o hasło.

Materiały referencyjne

307654 JAK: Instalowanie i korzystanie z Konsoli odzyskiwania w systemie Windows XP

308402 Cannot Log On to Recovery Console After Running Sysprep

298444 A Description of the Group Policy Update Utility

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:

Microsoft Windows XP Professional