Jak poprawić czytelność kodu

Witam, powiedzmy, że mam do wykonania wiele praktycznie identycznych instrukcji typu:

Label1.Caption := IntToStr(StrToInt(Edit1.Text) + StrToInt(Edit2.Text));

Label2.Caption := IntToStr(StrToInt(Edit3.Text) + StrToInt(Edit4.Text));

Label3.Caption := IntToStr(StrToInt(Edit5.Text) + StrToInt(Edit6.Text));

Widać, że będą się tylko zmieniały numerki przy Captionie i Edicie. Jak zapisać to jakoś krócej w czytelniejszej formie ? Bez sensu jest pisanie tego po 50 razy zmieniając tylko 3 numerki, utrudnia to znalezienie błędów to maksimum. Dzięki z góry. :slight_smile:

Dodać elementy do listy a potem lecieć pętlą po elementach listy?

Mozę jakiś przykład w postaci kodu dla zobrazowania bym prosił.

Musisz przerobić swój kod tak, żeby elementy formatki takie jak Label oraz Edit były umieszczone w tablicy, a nie jako osobne, kolejno iterowane zmienne. Wtedy Twój kod mógłby wyglądać tak:

for i=1 to 3 do

 Label[i].Caption := IntToStr(StrToInt(Edit[2*i-1].Text) + StrToInt(Edit[2*i].Text));

EDIT: poprawiłem kod tak, by zgadzał się z tym co sam podałeś.

Ah, dzięki, wiec rozwiązanie kryje się w tablicy. Bo próbowałem tam powstawiać zmiennie i zwiększać je pętla, ale nie ruszało. Teraz na pewno będzie śmigać, dzięki.

Ja bym Edity dał w dwuwymiarowej tablice, wtedy:

for i=1 to 3 do Label[i].Caption:=IntToStr(StrToInt(Edit[i,0].Text) + StrToInt(Edit[i,1].Text));

Poza tym po napisaniu dodatkowej procedury:

procedure Form1.Add(Label:TLabel;EditA,EditB:TEdit);

begin

 Label.Caption:=IntToStr(StrToInt(EditA.Text)+StrToInt(EditB.Text));

end;


for i=1 to 3 do Add(Label[i],Edit[i,0],Edit[i,1]);

ZAWSZE staraj się stosować do DRY a poprawisz czytelność kodu bardzo znacząco :slight_smile:

Tak szybko wytłumaczę że DRY to jedna z zasad clean code co w rozwinięciu znaczy Don’t repeat yourself (nie powtarzaj się) i jest to jedna ze złotych zasad tworzenia oprogramowania.

Co do problemu -> powinieneś utworzyć klasę/strukturę która zgrupuje logicznie label z dwoma polami edit. Wtedy na tym poziomie abstrakcji który pokazujesz tutaj wystarczy Ci jedna tablica/lista elementów owego typu, a do realizacji zadania jeden foreach.

Jeśli przyjmiesz propozycje trzymania tego w tablicach - zacierasz relacje między tymi elementami i utrudnisz tym samym komuś a może nawet sobie czytanie tego kodu za jakiś czas.

implementation

var

tab:array[1..10] of TLabel;{$R *.dfm}


procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var

i : integer;

begin

for i := 1 to 10 do


tab[i]:=TLabel.Create(Self);

    With tab[i] do

      begin

       Left:=i*30+100;

       Top:=i*30+100;

       Caption:='Ohgyvu';

       Parent:=self;

       Font.Size:=16;

      end;

end;

end.

Dlaczego to nie działa ? Tzn zamiast zapełnić okno 10-cioma labelami wywala błąd (acces violation…).

type

 TForm1 = class(TForm)

  procedure FormCreate(Sender: TObject);

 private

  Tb:array[0..9]of record LbC:TLabel; EdA,EdB:TEdit; end;

  procedure EditChange(Sender:TObject);

 public

  { Public declarations }

 end;


var

 Form1: TForm1;


implementation


{$R *.DFM}


procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

var I:Integer;

var Lb:TLabel;

var Ed:TEdit;

var S:String;

begin

 for I:=Low(Tb) to High(Tb) do

 begin

  S:=IntToStr(I);

  Ed:=TEdit.Create(Self);

  Ed.Top:=I*30+100;

  Ed.Left:=50;

  Ed.Name:='EdA'+S;

  Ed.Text:='0';

  Ed.Tag:=I;

  Ed.OnChange:=EditChange;

  Ed.Parent:=Self;

  Tb[I].EdA:=Ed;

  Ed:=TEdit.Create(Self);

  Ed.Top:=I*30+100;

  Ed.Left:=250;

  Ed.Name:='EdB'+S;

  Ed.Text:='0';

  Ed.Tag:=I;

  Ed.OnChange:=EditChange;

  Ed.Parent:=Self;

  Tb[I].EdB:=Ed;

  Lb:=TLabel.Create(Self);

  Lb.Top:=I*30+100;

  Lb.Left:=450;

  Lb.Name:='LbC'+S;

  Lb.Caption:='0';

  Lb.Font.Size:=16;

  Lb.Parent:=Self;

  Lb.Tag:=I;

  Tb[I].LbC:=Lb;

 end;

end;


procedure TForm1.EditChange(Sender:TObject);

var T:Integer;

begin

 T:=TEdit(Sender).Tag;

 try

  Tb[T].LbC.Caption:=IntToStr(StrToInt(Tb[T].EdA.Text)+StrToInt(Tb[T].EdB.Text));

 except

  Tb[T].LbC.Caption:='Błąd';

 end;

end;

Dzięki, już znalazłem błąd, po prostu zapomniałem tam o jednym begin-end. :slight_smile: