Jak potwierdzić umowę?


(Paluch81zcie) #1

"Za datę założenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się dzień potwierdzenia umowy tego rachunku przez Uczestnika"

Według Was potwierdzeniem umowy przez uczestnika jest sms z Banku że konto jest aktywne ?


(Hitm3n) #2

Według mnie - owszem, może być to potwierdzenie.


(darek_d) #3

Ty jesteś uczestnikiem, a sms jest informacją z banku - więc czy można to traktować jako potwierdzenie?

Powinieneś otrzymać umowę i po podpisaniu zwrócić - wtedy można mówić o potwierdzeniu.

PS.

Sprawdź w regulaminie, co bank rozumie przez słowo “uczestnik” .


(Paluch81zcie) #4

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną

zdolność do podejmowania czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej – konsumenci w rozumieniu art. 22

1

kodeksu cywilnego (dalej zwane „Uczestnikami”).

Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora.

Sponsorem nagród jest Bank zwany Organizatorem wobec tegowedług mnie nie przestrzegają regulaminu.