Jak przerobić to menu na

Witam

Tak jak w temacie napisałem, nie wiem w jaki sposób można by dodać taką funkcję aby to menu, które jest poniżej po najechaniu myszką samo się otwierało, bo obecnie jest tak, że należy kliknąć w np. Menu II aby zobaczyć linki w nim zawarte. Proszę was o pomoc w tej kwestii.

Menu pionowe przykład:

Menu główne
Link1
Link2
Link3
Menu II
Link4
Link5
Link6
Inne
Link7
Link8
Link9
[/code] Oraz skrypt do menu: [code]/\*\* \* @author Sławomir Kokłowski {@link http://www.kurshtml.boo.pl} \* @copyright NIE usuwaj tego komentarza! (Do NOT remove this comment!) \*/ function Menu(id, style, otworz, wysun, czasRozwin, czasZwin, czasOtworz, czasZamknij, nieInicjalizuj) { if (typeof czasRozwin == 'undefined' || czasRozwin \< 0) czasRozwin = 25; if (typeof czasZwin == 'undefined' || czasZwin \< 0) czasZwin = 25; if (typeof czasOtworz == 'undefined' || czasOtworz \< 0) czasOtworz = 250; if (typeof czasZamknij == 'undefined' || czasZamknij \< 0) czasZamknij = 500; var url = unescape(window.location.href); var base = window.location.protocol + '//' + window.location.host + window.location.pathname.replace(/[^\/\\]+$/, ''); if (style) { if (style.indexOf(':') \< 0) { document.getElementById(id).className += ' ' + style; } else { style = style.replace(/(^\s+|(\s|;)+$)/g, '').split(/\s\*;\s\*/); for (var i = 0; i \< style.length; i++) { style[i] = style[i].split(/\s\*:\s\*/); for (var j = 0, c, property = ''; j \< style[i][0].length; j++) { c = style[i][0].charAt(j); property += c == '-' ? style[i][0].charAt(++j).toUpperCase() : c.toLowerCase(); } eval('document.getElementById("' + id + '").style.' + property + ' = "' + style[i][1].replace(/"/g, '\\"') + '"'); } } } for (var i = 0; i \< document.getElementById(id).getElementsByTagName('dt').length; i++) { var dd = new Array(); var el = document.getElementById(id).getElementsByTagName('dt')[i].nextSibling; var nodeName; while (el && (nodeName = el.nodeName.toLowerCase()) != 'dt') { if (nodeName == 'dd') { el.\_dt = document.getElementById(id).getElementsByTagName('dt')[i]; if (otworz) { el.onmouseover = function() { clearTimeout(this.\_dt.\_timoutID); this.\_dt.\_displayed = false; this.\_dt.onclick(); } el.onmouseout = function() { clearTimeout(this.\_dt.\_timoutID); var dt = this.\_dt; this.\_dt.\_timoutID = setTimeout(function () { dt.\_displayed = true; dt.onclick(); }, czasZamknij); }; } dd[dd.length] = el; } el = el.nextSibling; } document.getElementById(id).getElementsByTagName('dt')[i].\_dd = dd; document.getElementById(id).getElementsByTagName('dt')[i].\_timoutID = null; document.getElementById(id).getElementsByTagName('dt')[i].\_displayed = false; document.getElementById(id).getElementsByTagName('dt')[i].onclick = function() { clearTimeout(this.\_timoutID); if (!this.\_displayed) { var el = this.parentNode.getElementsByTagName('dt')[0]; while (el) { if (el.nodeName.toLowerCase() == 'dt' && el != this) { el.\_displayed = false; if (czasZwin) display(el, 0); else display(el); } el = el.nextSibling; } } this.\_displayed = !this.\_displayed; if (this.\_displayed && czasRozwin || !this.\_displayed && czasZwin) display(this, 0); else display(this); }; if (otworz) { document.getElementById(id).getElementsByTagName('dt')[i].onmouseover = function() { clearTimeout(this.\_timoutID); var dt = this; this.\_timoutID = setTimeout(function () { dt.\_displayed = false; dt.onclick(); }, czasOtworz); }; document.getElementById(id).getElementsByTagName('dt')[i].onmouseout = function() { clearTimeout(this.\_timoutID); var dt = this; this.\_timoutID = setTimeout(function () { dt.\_displayed = true; dt.onclick(); }, czasZamknij); }; } } start(document.getElementById(id).getElementsByTagName('dt')[0]); function start(dt) { var hide = true; var el = dt; while (el) { var nodeName = el.nodeName.toLowerCase(); if (nodeName == 'dt') { dt = el; hide = true; } if (nodeName == 'dt' || nodeName == 'dd') { if (!nieInicjalizuj && el.getElementsByTagName('a').length) { var active = el.getElementsByTagName('a')[0].href && unescape(el.getElementsByTagName('a')[0].href) == url; if (!active) { var rel = el.getElementsByTagName('a')[0].getAttribute('rel'); if (rel) { var matches = (' ' + rel + ' ').match(/\s+Collection\(([^)]+)\)\s+/i); if (matches) { matches = matches[1].split(','); for (var k = 0; k \< matches.length; k++) { if (/^[\/\\]/.test(matches[k])) matches[k] = window.location.protocol + '//' + window.location.host + matches[k]; else if (!/^[a-z0-9]+:/i.test(matches[k])) matches[k] = base + matches[k]; if (unescape(matches[k].replace(/[\/\\]\.([\/\\])/g, '$1').replace(/[^\/\\]+[\/\\]\.\.[\/\\]/g, '')) == url) { active = true; break; } } } } } if (active) { el.className = (el.className ? el.className + ' ' : '') + 'active'; dt.\_displayed = true; display(dt); hide = false; var el\_parentNode = el.parentNode; while (el\_parentNode != document.getElementById(id)) { if (el\_parentNode.nodeName.toLowerCase() == 'dd') { var el\_sibling = el\_parentNode.previousSibling; while (el\_sibling) { if (el\_sibling.nodeName.toLowerCase() == 'dt') { el\_sibling.\_displayed = true; display(el\_sibling) break; } el\_sibling = el\_sibling.previousSibling; } } el\_parentNode = el\_parentNode.parentNode; } } } } if (nodeName == 'dd') { if (hide) el.style.display = 'none'; start(el.getElementsByTagName('dt')[0]); } el = el.nextSibling; } } function display(dt, i) { if (typeof i == 'undefined') { for (var i = 0; i \< dt.\_dd.length; i++) { dt.\_dd[i].style.display = dt.\_displayed ? 'block' : 'none'; if (!dt.\_displayed) { for (var j = 0; j \< dt.\_dd[i].getElementsByTagName('dt').length; j++) { dt.\_dd[i].getElementsByTagName('dt')[j].\_displayed = false; display(dt.\_dd[i].getElementsByTagName('dt')[j]); } } } } else if (i \< dt.\_dd.length) { var dir = wysun ? !dt.\_displayed : dt.\_displayed; var n = dir ? i : dt.\_dd.length - 1 - i; dt.\_dd[n].style.display = dt.\_displayed ? 'block' : 'none'; if (!dt.\_displayed) { for (var j = 0; j \< dt.\_dd[n].getElementsByTagName('dt').length; j++) { dt.\_dd[n].getElementsByTagName('dt')[j].\_displayed = false; display(dt.\_dd[n].getElementsByTagName('dt')[j]); } } dt.\_timoutID = setTimeout(function() { display(dt, i + 1); }, dt.\_displayed ? czasRozwin : czasZwin); } } }

Ten kod nie jest dobry do Twoich celów.

http://www.dynamicdrive.com/style/cssli … ss_menu_2/