Jak to zrobić w Delphi?

Ucze się Delphi i chcę zrobić swojego pierwszego programa (xD), mam taki kod:

unit Unit1;


interface


uses

 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

 Dialogs, StdCtrls;


type

 TForm1 = class(TForm)

  imie: TEdit;

  nazwisko: TEdit;

  wiek: TEdit;

  Button1: TButton;

  Button2: TButton;

  Label2: TLabel;

  Label3: TLabel;

  Label4: TLabel;

  procedure Button1Click(Sender: TObject);

  procedure Button2Click(Sender: TObject);

 private

  { Private declarations }

 public

  { Public declarations }

 end;


var

 Form1: TForm1;


implementation


{$R *.dfm}


procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

application.MessageBox('Masz na imię ' + imie.text + nazwisko.text + ' i masz ' + wiek.text + ' lat!','Ćwiczenie 1',MB_ICONINFORMATION);

end;


procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);

begin

Form1.Close;

end;


end.

Jednak nie działa (nie wiem, że to spieprzyłem: ‘Masz na imię ’ + imie.text + nazwisko.text + ’ i masz ’ + wiek.text + ’ lat!’ , zrobiłem to tak jakbym to pisał w VB6 :stuck_out_tongue: )