Jak ukryć Tytuł wpisu w Wordpress


(k-9) #1

Cześć,

Mam do was pytanie. Czy ktoś może mi powiedzieć jak zrobić aby w Worpressie po dodaniu wpisu na stronie nie wyświetlał się jego tytuł nad głównym tekstem?

Podobno jest ten kod w funkcion... patrze już 30 raz i dalej nie mogę tego znależć...

<?php

/**

 * dsframework functions and definitions

 *

 * @package dsframework

 * @since dsframework 1.0

 */define( 'USE_LESS_CSS', true );

define( 'DS_THEME_PATH', get_template_directory_uri() );

define( 'DS_THEME_DIR', TEMPLATEPATH );
// Add single class to body for gallery pages

add_filter('body_class','my_class_names');

function my_class_names($classes) {

	foreach ($classes as $class) {

		if($class == 'tax-ds-gallery-category'

			|| $class == 'single-ds-gallery'

			|| $class == 'page-template-ds-gallery-template-php' ) {

			$classes[] = 'ds-gallery-page';

		}

	}

	return $classes;

}


// Returns og:image for facebook

if ( ! function_exists( 'ds_get_og_image' ) ) {

	function ds_get_og_image() {

		global $post, $posts;

		$first_img = '';


		if(has_post_thumbnail($post->ID)) {

			$first_img = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID),'thumbnail' );

			$first_img = $first_img[0];

		}


		if(empty($first_img)) {

			$matches;

			$output = preg_match_all('//i', $post->post_content, $matches);

			if($matches && $matches[1]) {

				$first_img = $matches [1] [0];

				$first_img += 'dima';

			}

		}


		if(empty($first_img)) {

			$post_meta = get_post_custom();

			$post_meta = unserialize( $post_meta['dsframework-gallery'][0] );

			if(isset($post_meta['attachment_urls'])) {

				$image_urls = $post_meta['attachment_ids'];

				$first_img = wp_get_attachment_image_src( $image_urls[0], 'thumbnail' );

				$first_img = $first_img[0];

			}

		}


		if(empty($first_img)) {

			$first_img = get_ds_option('main_logo');

		}

		return $first_img;

	}

}/*-----------------------------------------------------------------------------------*/

// Options Framework

/*-----------------------------------------------------------------------------------*/


// Paths to admin functions

define('ADMIN_PATH', STYLESHEETPATH . '/admin/');

define('ADMIN_DIR', get_template_directory_uri() . '/admin/');

define('LAYOUT_PATH', ADMIN_PATH . '/layouts/');


$themedata = wp_get_theme(STYLESHEETPATH . '/style.css');

define('THEMENAME', $themedata->get['Name']);

define('OPTIONS', 'of_options'); 

define('BACKUPS','of_backups'); 


// Build Options

require_once (ADMIN_PATH . 'admin-interface.php');	

require_once (ADMIN_PATH . 'theme-options.php'); 	

require_once (ADMIN_PATH . 'admin-functions.php'); 

require_once (ADMIN_PATH . 'medialibrary-uploader.php'); global $data;

function get_ds_option($opt_name) {

	global $data;

	if(isset($data[$opt_name]) && $data[$opt_name]) {

		return $data[$opt_name];

	} else {

		return false;

	}

}


// Setup less-css plugin

if(USE_LESS_CSS) {

	require DS_THEME_DIR . '/inc/plugins/wp-less/bootstrap-for-theme.php';


	$WPLessPlugin->dispatch( );

}


// Admin gallery management

include_once(get_template_directory() . '/inc/gallery-manage.php');
if ( ! function_exists( 'dsframework_setup' ) ):

/**

 * Sets up theme defaults and registers support for various WordPress features.

 *

 * Note that this function is hooked into the after_setup_theme hook, which runs

 * before the init hook. The init hook is too late for some features, such as indicating

 * support post thumbnails.

 *

 * @since dsframework 1.0

 */

function dsframework_setup() {


	/**

	 * Custom template tags for this theme.

	 */

	require( get_template_directory() . '/inc/template-tags.php' );


	/**

	 * Custom functions that act independently of the theme templates

	 */

	require( get_template_directory() . '/inc/tweaks.php' );	/**

	 * Make theme available for translation

	 * Translations can be filed in the /languages/ directory

	 */

	load_theme_textdomain( 'dsframework', get_template_directory() . '/languages' );	/**

	 * Add default posts and comments RSS feed links to head

	 */

	add_theme_support( 'automatic-feed-links' );


	/**

	 * Enable support for Post Thumbnails

	 */

	add_theme_support( 'post-thumbnails', array('ds-gallery') );

	add_image_size( 'gallery-thumb', 304, 5000 ); // for masonry portfolio


	/**

	 * This theme uses wp_nav_menu() in one location.

	 */

	register_nav_menus( array(

		'primary' => __( 'Primary Menu', 'dsframework' ),

	) );


	register_nav_menus( array(

		'social' => __( 'Social Links Menu', 'dsframework' ),

	) );

}

endif; // dsframework_setup end

add_action( 'after_setup_theme', 'dsframework_setup' );


function childtheme_override_blogtitle() {}

function childtheme_override_blogdescription() {}

function childtheme_override_access() {}


 /**

 * Register widgetized area and update sidebar with default widgets

 */

function dsframework_widgets_init() {

	register_sidebar( array(

		'name' => __( 'Regular Page Sidebar', 'dsframework' ),

		'id' => 'regular-page-sidebar',

		'before_widget' => '',

		'after_widget' => "",

		'before_title' => '

', 'after_title' => '

', ) ); } add_action( 'widgets_init', 'dsframework_widgets_init' ); /** * Enqueue scripts and styles */ function dsframework_scripts() { global $post; // todo: optimize this part if(!is_admin()) { if(USE_LESS_CSS) { $style_name = get_ds_option('alt_stylesheet'); if(!$style_name) { $style_name = 'style-touchfolio-default.less'; } wp_enqueue_style('style', get_bloginfo('template_directory').'/'. $style_name, array(), '', 'screen, projection'); } else { wp_enqueue_style( 'style', get_stylesheet_uri() ); } wp_enqueue_script( 'jquery' ); if ( is_page_template('ds-gallery-masonry-template.php') ) { wp_enqueue_script( 'jquery.masonry', DS_THEME_PATH . '/js/jquery.masonry.min.js' ); } else { wp_enqueue_script( 'jquery.two-dimensional-slider', DS_THEME_PATH . '/js/jquery.slider-pack.1.1.min.js' ); wp_localize_script( 'jquery.two-dimensional-slider', 'tdSliderVars', array( 'nextAlbum' => __('Next project', 'dsframework'), 'prevAlbum' => __('Prev project', 'dsframework'), 'closeProjectInfo' => __('close info', 'dsframework'), 'holdAndDrag' => __('Click and drag in any direction to browse.', 'dsframework'), 'nextImage' => __('Next image', 'dsframework'), 'closeVideo' => __('close video', 'dsframework'), 'prevImage' => __('Prev image', 'dsframework'), 'backToList' => __('← back to list', 'dsframework'), 'swipeUp' => __('Swipe up', 'dsframework'), 'swipeDown' => __('Swipe down', 'dsframework'), 'autoOpenProjectDesc' => get_ds_option('auto_open_project_desc') )); } if ( is_singular() && comments_open() && get_option( 'thread_comments' ) ) { wp_enqueue_script( 'comment-reply' ); } wp_enqueue_script( 'main-theme-js', DS_THEME_PATH . '/js/main.js' ); wp_localize_script( 'main-theme-js', 'dsframework_vars', array( 'select_menu_text' => __('— Select page —', 'dsframework'), 'social_menu_text' => __('—', 'dsframework'), 'menu_text' => __('menu', 'dsframework') )); } } add_action( 'wp', 'dsframework_scripts' ); // custom excerpt length function new_excerpt_length($length) { return 35; } add_filter('excerpt_length', 'new_excerpt_length'); // custom escerpt more function new_excerpt_more($more) { return ' ...'; } add_filter('excerpt_more', 'new_excerpt_more'); // admin pages styles and scripts function dsframework_admin_scripts_and_styles() { wp_enqueue_style( 'thickbox' ); wp_enqueue_style('colorpicker-css', DS_THEME_PATH . '/admin/js/colorpicker/css/colorpicker.css'); wp_enqueue_style('colorbox-css', DS_THEME_PATH . '/admin/js/colorbox/colorbox.css'); wp_enqueue_style('dsframework-admin-css', DS_THEME_PATH . '/admin/css/admin.css'); wp_enqueue_script( 'thickbox' ); wp_enqueue_script( 'media-upload' ); wp_enqueue_script( 'jquery-ui-sortable'); wp_enqueue_script('colorpicker-js', DS_THEME_PATH . '/admin/js/colorpicker/js/colorpicker.js', array('jquery')); wp_enqueue_script('colorbox-js', DS_THEME_PATH . '/admin/js/colorbox/jquery.colorbox-min.js', array('jquery')); wp_enqueue_script('dsframework-admin-js', DS_THEME_PATH . '/admin/js/dsframework-admin.js', array('jquery')); wp_localize_script( 'dsframework-admin-js', 'dsframework_ajax_vars', array( 'ajaxurl' => admin_url( 'admin-ajax.php' ), 'ajax_nonce' => wp_create_nonce( 'dsframework_ajax_nonce' ), 'pluginurl' => DS_THEME_PATH, 'add_to_album_text' => __('Add to album', 'dsframework'), 'adding_to_album_text' => __('Adding...', 'dsframework'), 'inserting_error_text' => __('Inserting error. Please try again.', 'dsframework'), 'added_to_album_text' => __('Added', 'dsframework') )); } function dsframework_add_admin_scripts( $hook ) { dsframework_admin_scripts_and_styles(); } add_action( 'admin_enqueue_scripts', 'dsframework_add_admin_scripts', 10, 1 ); ?>[/code]


(marcin82) #2

Tutaj byłeś?

http://wordpress.org/support/topic/hide-post-titles .


(k-9) #3

nie działa


(Gerard Zurek) #4

A próbowałeś przez style:

Możesz w pliku stylów (css) dodać linijkę:

h2.entry-title{

visibility:hidden;

}

i już sie nei wyświetla… :slight_smile:


(k-9) #5

Dalej się pokazuje…

Coś źle robię :confused:


(jacko1998) #6
h2.entry-title{

visibility:hidden !important;

}

Spróbuj tego :stuck_out_tongue:


(k-9) #7

eee dalej jest…

Robię tak.

W Style w edytorze WP mam:

/*

Theme Name: Touchfolio

Theme URI: http://dimsemenov.com/themes/touchfolio/

Description: Fast and simple portfolio theme for creative people

Author: Dmitry Semenov

Author URI: http://www.dimsemenov.com

Version: 0.8

License: http://dimsemenov.com/themes/touchfolio/license.txt

*/

/* Theme CSS can be changed in selected skin less file (by default style-touchfolio-default.less). Read theme documentation for more info. */

==============

Edytuje w takim razie plik style-touchfolio-default.less (teraz porobiły się kopie… i mam z 2-3 podobne pliki)

Wstawkę h2.entry-title{

visibility:hidden !important;

}

Umiesiciłęm na końcu kodu.

i lipa


(jacko1998) #8

Kliknij na ten tytuł prawym i wybierz zbadaj element. I tam w konsoli znajdziesz jego id/klasę i dodaj ten kod css, ale wpisz id/klasę tego tytułu Albo daj URL jak nie umiesz.


(Drobok) #9

wp nie ma cache przypadkiem ? :stuck_out_tongue:


(k-9) #10

Do zamknięcia