Jak wstawić JW IMAGE ROTATOR 3.17 do theme Php-Fusion?


(Bkieł) #1

Jak wstawić

JW IMAGE ROTATOR 3.17 do theme PHP-Fusion

Interesuje mnie miejsce (oznaczyłem je tekstem) "umiesc dowolnu panel:D" co nie zrobię wyskakuje błąd

')


function getposOffset(what, offsettype){

var totaloffset=(offsettype=="left")? what.offsetLeft : what.offsetTop;

var parentEl=what.offsetParent;

while (parentEl!=null){

totaloffset=(offsettype=="left")? totaloffset+parentEl.offsetLeft : totaloffset+parentEl.offsetTop;

parentEl=parentEl.offsetParent;

}

return totaloffset;

}function showhide(obj, e, visible, hidden, menuwidth){

if (ie4||ns6)

dropmenuobj.style.left=dropmenuobj.style.top="-500px"

if (menuwidth!=""){

dropmenuobj.widthobj=dropmenuobj.style

dropmenuobj.widthobj.width=menuwidth

}

if (e.type=="click" && obj.visibility==hidden || e.type=="mouseover")

obj.visibility=visible

else if (e.type=="click")

obj.visibility=hidden

}


function iecompattest(){

return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body

}


function clearbrowseredge(obj, whichedge){

var edgeoffset=0

if (whichedge=="rightedge"){

var windowedge=ie4 && !window.opera? iecompattest().scrollLeft+iecompattest().clientWidth-15 : window.pageXOffset+window.innerWidth-15

dropmenuobj.contentmeasure=dropmenuobj.offsetWidth

if (windowedge-dropmenuobj.x < dropmenuobj.contentmeasure)

edgeoffset=dropmenuobj.contentmeasure-obj.offsetWidth

}

else{

var topedge=ie4 && !window.opera? iecompattest().scrollTop : window.pageYOffset

var windowedge=ie4 && !window.opera? iecompattest().scrollTop+iecompattest().clientHeight-15 : window.pageYOffset+window.innerHeight-18

dropmenuobj.contentmeasure=dropmenuobj.offsetHeight

if (windowedge-dropmenuobj.y < dropmenuobj.contentmeasure){ //move up?

edgeoffset=dropmenuobj.contentmeasure+obj.offsetHeight

if ((dropmenuobj.y-topedge)
edgeoffset=dropmenuobj.y+obj.offsetHeight-topedge

}

}

return edgeoffset

}


function populatemenu(what){

if (ie4||ns6)

dropmenuobj.innerHTML=what.join("")

}function dropdownmenu(obj, e, menucontents, menuwidth){

if (window.event) event.cancelBubble=true

else if (e.stopPropagation) e.stopPropagation()

clearhidemenu()

dropmenuobj=document.getElementById? document.getElementById("dropmenudiv") : dropmenudiv

populatemenu(menucontents)


if (ie4||ns6){

showhide(dropmenuobj.style, e, "visible", "hidden", menuwidth)


dropmenuobj.x=getposOffset(obj, "left")

dropmenuobj.y=getposOffset(obj, "top")

dropmenuobj.style.left=dropmenuobj.x-clearbrowseredge(obj, "rightedge")+"px"

dropmenuobj.style.top=dropmenuobj.y-clearbrowseredge(obj, "bottomedge")+obj.offsetHeight+"px"

}


return clickreturnvalue()

}


function clickreturnvalue(){

if (ie4||ns6) return false

else return true

}


function contains_ns6(a, b) {

while (b.parentNode)

if ((b = b.parentNode) == a)

return true;

return false;

}


function dynamichide(e){

if (ie4&&!dropmenuobj.contains(e.toElement))

delayhidemenu()

else if (ns6&&e.currentTarget!= e.relatedTarget&& !contains_ns6(e.currentTarget, e.relatedTarget))

delayhidemenu()

}


function hidemenu(e){

if (typeof dropmenuobj!="undefined"){

if (ie4||ns6)

dropmenuobj.style.visibility="hidden"

}

}


function delayhidemenu(){

if (ie4||ns6)

delayhide=setTimeout("hidemenu()",disappeardelay)

}


function clearhidemenu(){

if (typeof delayhide!="undefined")

clearTimeout(delayhide)

}


if (hidemenu_onclick=="yes")

document.onclick=hidemenu
<?php

if (!defined("IN_FUSION")) { header("Location: ../../index.php"); exit; }

require_once INCLUDES."theme_functions_include.php";


// theme settings

$body_text = "#585858";

$body_bg = "#000";

$theme_width = "100%";

$theme_width_l = "203";

$theme_width_r = "315";function render_header($header_content) {


global $theme_width,$settings, $locale, $userdata, $aidlink, $db_prefix ,$loginerror;


if (file_exists(INFUSIONS."user_info_panel/locale/".$settings['locale'].".php")) {

    include INFUSIONS."user_info_panel/locale/".$settings['locale'].".php";

} else {

   include INFUSIONS."user_info_panel/locale/English.php";

}


echo "

|

| \"[Rozmiar]\" | \"[Rozmiar]\" | \"[Rozmiar]\" | \"[Rozmiar]\" | \"[Rozmiar]\" | \"[Rozmiar]\" | \"[Rozmiar]\" |

| \"[Rozmiar]\" | "; if (iMEMBER) { $result = dbquery("SELECT * FROM ".$db_prefix."buddys WHERE buddy_to = ".$userdata['user_id']." AND buddy_status != 0 AND buddy_status !=2"); $i = 0; while($data = dbarray($result)){ $result_check = dbquery("SELECT * FROM ".$db_prefix."buddys WHERE buddy_to = ".$data['buddy_from']." AND buddy_from = ".$userdata['user_id'].""); $data_check = dbarray($result_check); if ($data_check['buddy_id'] != true) { $i = $i+1; }} if ($i 0) {$i = "[$i]";} echo"

| Zalogowany jako: ".$userdata['user_prefix'].$userdata['user_name']); echo " |
| "; if ($userdata['user_avatar'] != "") { echo "
".$data["; } else { echo "
brak.gif"; } echo"

"; $msg_count = dbcount("(message_id)", "messages", "message_to='".$userdata['user_id']."' AND message_read='0'AND message_folder='0'"); echo " Edytuj ProfilWiadomości "; if ($msg_count) echo "".sprintf('[%u /20]' , $msg_count)."   \n"; echo" Lista użytkownkówTwoja galeriaGaleria avatarówMoi przyjaciele $i
| \n"; if (iMEMBER) { echo " Panel Użytkownika\n"; } if (iADMIN (iUSER_RIGHTS != "" || iUSER_RIGHTS != "C")) { echo " Panel Administratora\n"; }{echo "\n Dodaj:newsartphoto |
|
| "; if (iMEMBER EPS) { echo " Ranga: ".check_rang($userdata['user_id'])." Punktów: ".show_points($userdata['user_id'])."\n"; } echo" | Wyloguj [x] |
"; } else { echo "
W celu zalogowania sie prosimy podać poprawne dane: Login i Hasło Jeśli nie posiadasz konta prosimy o Zarejestrowanie się* w naszym serwisie. ".(isset($loginerror) ? $loginerror : "")." \n"; if ($settings['enable_registration']) { echo "\n"; } echo " W przypadku kiedy zapomniałeś hasła Odzyskaj je.*
\n"; } echo "
|

| [\"[Rozmiar]\"](%5C) | [\"[Rozmiar]\"](%5C) | [\"[Rozmiar]\"](%5C) | [\"[Rozmiar]\"](%5C) | [\"[Rozmiar]\"](%5C) | [\"[Rozmiar]\"](%5C) | [\"[Rozmiar]\"](%5C) | [\"[Rozmiar]\"](%5C) |

| \"[Rozmiar]\" | \"[Rozmiar]\" | \"[Rozmiar]\" |

| umiesc dowolnu panel:D |
"; if (!isset($usr_grps)) $usr_grps=""; $result = dbquery( "SELECT tf.*, tt.*, tu.user_id,user_name,user_color,user_prefix FROM ep_forums tf INNER JOIN ep_threads tt USING(forum_id) INNER JOIN ep_users tu ON tt.thread_lastuser=tu.user_id ".$usr_grps." ORDER BY thread_lastpost DESC LIMIT 0,14"); if (dbrows($result) != 0) { $i=0; if ($theme_width == "100%") echo "\n"; while ($data = dbarray($result)) { if ($i % 2 == 0) { $row_color = "tbl1"; } else { $row_color = "tbl1"; } $new_posts = dbcount("(thread_id)", "posts", "thread_id='".$data['thread_id']."' and post_datestamp'".(isset($lastvisited) ? $lastvisited : 0)."'"); //$thread_replies = dbcount("(thread_id)", "posts", "thread_id='".$data['thread_id']."'") - 1; $thread_replies = $data['thread_replies']; $forum_id = $data['forum_id']; if ($new_posts 0) { $folder123 = " foldernew.gif"; $i++; } } else { echo "".$locale['004']."\n"; } echo "
|
"; $result = dbquery("SELECT * FROM ".$db_prefix."articles ORDER BY article_id DESC LIMIT 0,14"); if (dbrows($result) != 0) { echo "

| folder.jpg | [".$data['article_reads']."] |
"; } else { echo "Brak Materialow\n"; } echo "

|\n"; echo " \n"; echo "

|
"; echo"Najnowsze fotki //Losowe fotki //Galeria usera
| \"[Rozmiar]\" | \"[Rozmiar]\" | \"[Rozmiar]\" |

| "; echo "

|
 
"; echo "
";include INFUSIONS."galeria_panel/najnowsze_fotki.php"; echo"
"; echo "
"; if ($awp3['info_on'] == "on") { echo stripslashes($awp3['content_info']); } else { include INFUSIONS."galeria_panel/losowe_fotki.php"; } echo "
"; echo "
"; if ($awp3['copy_on'] == "on") { echo stripslashes($awp3['content_copy']); } else { include INFUSIONS."galeria_panel/galeria_usera.php"; } echo "
"; echo " |

"; echo" |
"; include BASEDIR."infusions/info_panel/locale/Polish.php"; include BASEDIR."includes/theme.php"; $result=dbquery("SELECT * FROM ep_users ORDER BY user_lastvisit DESC LIMIT 0,11"); if(dbrows($result)!=0){ while($data=dbarray($result)){ $lastseen=time()-$data['user_lastvisit']; $iW=sprintf("%2d",floor($lastseen/604800)); $iD=sprintf("%2d",floor($lastseen/(60*60*24))); $iH=sprintf("%02d",floor((($lastseen%604800)%86400)/3600)); $iM=sprintf("%02d",floor(((($lastseen%604800)%86400)%3600)/60)); $iS=sprintf("%02d",floor((((($lastseen%604800)%86400)%3600)%60))); if($lastseen60){ $lastseen="OnLine"; }elseif($lastseen360){ $lastseen="OffLine"; }elseif($iW0){ if($iW==1) $Text="".$locale['XXX_007'].""; elseif($iW==2 || $iW==3 || $iW==4) $Text="".$locale['XXX_011'].""; else $Text="".$locale['XXX_008'].""; $lastseen="$iW $Text"; }elseif($iD0){ if($iD==1) $Text="".$locale['XXX_009'].""; else $Text="".$locale['XXX_010'].""; $lastseen="$iD $Text"; }else{ $lastseen="$iH:$iM:$iS"; } if (!isset($start)) $start=""; echo "

| onmouseover=\"gpe('$start° ".$locale['XXX_017']." °


| ".$lastseen." |
"; } } echo "

|
"; //start gosci online; if ($settings['maintenance'] != "1") { $cond = ($userdata['user_level'] != 0 ? "'".$userdata['user_id']."'" : "'0' AND online_ip='".USER_IP."'"); $result = dbquery("SELECT * FROM ".$db_prefix."online WHERE online_user=".$cond.""); if (dbrows($result) != 0) { $result = dbquery("UPDATE ".$db_prefix."online SET online_lastactive='".time()."' WHERE online_user=".$cond.""); } else { $name = ($userdata['user_level'] != 0 ? $userdata['user_id'] : "0"); $result = dbquery("INSERT INTO ".$db_prefix."online (online_user, online_ip, online_lastactive) VALUES ('$name', '".USER_IP."', '".time()."')"); } $result = dbquery("DELETE FROM ".$db_prefix."online WHERE online_lastactive".(time()-60).""); $result = dbquery("SELECT * FROM ".$db_prefix."online WHERE online_user='0'"); echo "

| ".$locale['011']." ".dbrows($result)." |

\n"; $result = dbquery( "SELECT ton.*, user_id,user_name,user_color,user_prefix FROM ep_online ton LEFT JOIN ep_users tu ON ton.online_user=tu.user_id WHERE online_user!='0'" ); } else { echo $locale['013']."\n"; } //koniec gosci online; echo"Zarejestrowanych użytkowników: Łącznie:".number_format(dbcount("(user_id)", "users", "user_status='1'"))." "; //oddzielenie echo""; //dzisiaj $result = dbquery("SELECT user_id,user_name, user_joined FROM ".$db_prefix."users ORDER BY user_joined DESC"); $time = time(); $today=0; while($data = dbarray($result)){ $data1 = showdate('%D', $data[user_joined]); $data2 = showdate('%D', $time); if($data1 == $data2) $today++; } echo"Dzisiaj:".$today." "; //wczoraj $time1 = time()-86400*1; $yday = dbcount("(user_id)", "users", "user_joined = $time1"); echo"Wczoraj:".$yday." "; //w tygodniu $time7 = time()-86400*7; $week = dbcount("(user_id)", "users", "user_joined = $time7"); echo "W tym tygodniu:".$week." "; echo""; $data = dbarray(dbquery("SELECT user_id,user_name,user_color,user_prefix FROM ".$db_prefix."users WHERE user_status='0' ORDER BY user_joined DESC LIMIT 0,1")); echo "Najnowszy Użytkownik: ".$data['user_prefix'].$data['user_name'].""; //antal Superadmins echo"Głównych administratorów: "; $total = dbrows(dbquery("SELECT user_id, user_level FROM ".$db_prefix."users WHERE user_level='103'")); echo $locale['OUE_003'].$total. " \n"; //antal Admins echo"Administratorów: "; $total = dbrows(dbquery("SELECT user_id, user_level FROM ".$db_prefix."users WHERE user_level='102'")); echo $locale['OUE_004'].$total. "
| \"[Rozmiar]\" |

|

Tu moze być twoja reklama | Tu moze być twoja reklama | Tu moze być twoja reklama | Tu moze być twoja reklama | Tu moze być twoja reklama | Tu moze być twoja reklama


|

|   CMS:EXTREME-FUSION 4.09 EDITED BY GRAFA.BIZ | DESIGN CODE BY GRAFA.BIZ | Copyright © 2007 Grafa.biz Team | Protected by BOWI Group | Unikalnych wizyt: ".$settings['counter']." | \"\" | \"[Rozmiar]\" |

|

Tu moze być twoja reklama | Tu moze być twoja reklama | Tu moze być twoja reklama | Tu moze być twoja reklama | Tu moze być twoja reklama | Tu moze być twoja reklama
|

\n"; } function render_news($subject, $news, $info) { global $settings; echo "

| $subject+ Dodal: [".$info['user_name']."](profile.php?lookup=)".$locale['041'].showdate("longdate", $info['news_date'])." ".($info['news_ext'] == "y" ? "[Czytaj wiecej]" : "")." |
| $news |
| \"[Rozmiar]\" |
|

| [+ Komentarzy: ".$info['news_comments'].$locale['043']."](news.php?readmore=) + Czytano: ".$info['news_reads'].$locale['044']." razy.[".$locale[](print.php?type=N&item_id=) |

|
"; } function render_article($subject, $article, $info) { echo "

| Artykuł: $subject |
|
".($info['article_breaks'] == "y" ? nl2br($article) : $article)."
|
| \"[Rozmiar]\" |
|

| bullet.gif | [".$info['article_comments'].$locale['043']."](readarticle.php?article_id=) · ".$info['article_reads'].$locale['044']."[".$locale[](print.php?type=A&item_id=) |

|\n"; } function opentable($title) { echo "

| $title |
| "; } function closetable() { echo " |
| \"[Rozmiar]\" |
\n"; } function openside($title) { echo "

| |
| \n"; } function closeside() { echo " |
| \"[Rozmiar]\" |
\n"; tablebreak(); } function openside_purple($title) { echo "

| |
| \n"; } function closeside_purple() { echo " |
| \"[Rozmiar]\" |
\n"; tablebreak(); } function openside2($title) { echo "

| |
| \n"; } function closeside2() { echo " |
| \"[Rozmiar]\" |
\n"; tablebreak(); } function openside2_purple($title) { echo "

| |
| \n"; } function closeside2_purple() { echo " |
| \"[Rozmiar]\" |
\n"; tablebreak(); } function opensidel() { echo "

| \n"; } function closesidel() { echo " |

\n"; tablebreak(); } function opensidex($title,$open="on") { $box_img = ($open=="on" ? "off" : "on"); echo "

| | $title | $box_img | |

| |
\n"; } function closesidex() { echo "
| |
| | | |\n"; tablebreak(); } function tablebreak() { echo "

| |

\n"; } ?[/code]

|