Jaka jest komenda do liczenia czasu uruchamiania systemu

Witam pamiętam że na Windows Vista można samemu zrobić było plik boot.ini ? Nie pamiętam sam, co po otworzeniu pliku restartował się system i potem pokazywało ile sekund się system otwierał, czy jest taka komenda, plik pod windows 7?

Możesz jeszcze raz opisać o co chodzi, obecnie nie wiadomo kompletnie nic. Weź oddech, zastanów się co chcesz przekazać i zrób to w miarę czytelny sposób. Dzięki.

Jest takie coś jak utworzenie pliku systemowego po którym jak się go odpali restartuje się system i wylicza ile sekund/minut uruchamia się system

Update:

Tworzymy plik w którym wpisujemy

Option Explicit

On Error Resume Next

Dim Wsh, Time1, Time2, Result, PathFile, MsgResult, MsgA, AppName, KeyA, KeyB, TimeDiff

MsgA = “Please close all running applications and click on OK.”

KeyA = “HKEY_CURRENT_USER\Software\RestartTime”

KeyB = “HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\RestartTime”

AppName = “ReBoot-Time”

Set Wsh = CreateObject(“WScript.Shell”)

PathFile = “”"" & WScript.ScriptFullName & “”""

Result = wsh.RegRead(KeyA & “Times”)

if Result = “” then

MsgResult = Msgbox (MsgA, vbOKCancel, AppName)

If MsgResult = vbcancel then WScript.Quit

Wsh.RegWrite KeyA & “Times”, left(Time,8), “REG_SZ”

Wsh.RegWrite KeyB, PathFile, “REG_SZ”

Wsh.Run “cmd /c Shutdown -r -t 00”, false, 0

else

Wsh.RegDelete KeyA & “Times”

Wsh.RegDelete KeyA

Wsh.RegDelete KeyB

TimeDiff = DateDiff(“s”,Result,left(Time,8))

MsgBox “Your computer reboots in " & TimeDiff & " seconds”, VbInformation, AppName

end if

wscript.Quit

i zapisujemy go jako reboot.vbs

i dwuklikiem uruchamiamy

Pozdro