Jakie biblioteki do odtwarzacza muzyki w pythonie?


(Rosiak112) #1

No więc, zastanawiam się nad wyborem bibliotek do napisania prostego odtwarzacza radia.

Przede wszystkim potrzebna mi biblioteka do odtwarzania strumieniowego plików .pls

I jakaś biblioteka graficzna, do interfejsu, słyszałem o takowych gdzie pisze się w html interfejs. (Dotąd pisałem w gtk)

Interesują mnie biblioteki tylko pod linuxa.

Próbowałem też bez skutecznie uruchomić za pomocą komend stacje przez moc. - Jak by ktoś umiał to proszę napisać.


(Krystian Rosinski) #2

Witam,

Jako słowo klucz do poszukiwań proponuję PyQt Phonon. Gotowe kontrolki znajdują się w Qt Designer. Nie wiem tylko jak przedstawia się sytuacja z odtwarzaniem strumieniowym, ale jest to pewnie kwestia do rozwiązania. Poniżej zamieszczam kod przykładowego odtwarzacza muzyki (przykład ten dostarczany jest z biblioteką PyQt4 pod nazwą musicplayer.pyw).

7qkMa.jpg

#!/usr/bin/env python#############################################################################

##

## Copyright (C) 2010 Riverbank Computing Limited.

## Copyright (C) 2010 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies).

## All rights reserved.

##

## This file is part of the examples of PyQt.

##

## $QT_BEGIN_LICENSE:BSD$

## You may use this file under the terms of the BSD license as follows:

##

## "Redistribution and use in source and binary forms, with or without

## modification, are permitted provided that the following conditions are

## met:

## * Redistributions of source code must retain the above copyright

## notice, this list of conditions and the following disclaimer.

## * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

## notice, this list of conditions and the following disclaimer in

## the documentation and/or other materials provided with the

## distribution.

## * Neither the name of Nokia Corporation and its Subsidiary(-ies) nor

## the names of its contributors may be used to endorse or promote

## products derived from this software without specific prior written

## permission.

##

## THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS

## "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT

## LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR

## A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT

## OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,

## SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT

## LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,

## DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY

## THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT

## (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE

## OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE."

## $QT_END_LICENSE$

##

############################################################################## This is only needed for Python v2 but is harmless for Python v3.

import sip

sip.setapi('QString', 2)


import sys


from PyQt4 import QtCore, QtGui


try:

  from PyQt4.phonon import Phonon

except ImportError:

  app = QtGui.QApplication(sys.argv)

  QtGui.QMessageBox.critical(None, "Music Player",

      "Your Qt installation does not have Phonon support.",

      QtGui.QMessageBox.Ok | QtGui.QMessageBox.Default,

      QtGui.QMessageBox.NoButton)

  sys.exit(1)class MainWindow(QtGui.QMainWindow):

  def __init__ (self):

    super(QtGui.QMainWindow, self). __init__ ()


    self.audioOutput = Phonon.AudioOutput(Phonon.MusicCategory, self)

    self.mediaObject = Phonon.MediaObject(self)

    self.metaInformationResolver = Phonon.MediaObject(self)


    self.mediaObject.setTickInterval(1000)


    self.mediaObject.tick.connect(self.tick)

    self.mediaObject.stateChanged.connect(self.stateChanged)

    self.metaInformationResolver.stateChanged.connect(self.metaStateChanged)

    self.mediaObject.currentSourceChanged.connect(self.sourceChanged)

    self.mediaObject.aboutToFinish.connect(self.aboutToFinish)


    Phonon.createPath(self.mediaObject, self.audioOutput)


    self.setupActions()

    self.setupMenus()

    self.setupUi()

    self.timeLcd.display("00:00") 


    self.sources = []


  def sizeHint(self):

    return QtCore.QSize(500, 300)


  def addFiles(self):

    files = QtGui.QFileDialog.getOpenFileNames(self, "Select Music Files",

        QtGui.QDesktopServices.storageLocation(QtGui.QDesktopServices.MusicLocation))


    if not files:

      return


    index = len(self.sources)


    for string in files:

      self.sources.append(Phonon.MediaSource(string))


    if self.sources:

      self.metaInformationResolver.setCurrentSource(self.sources[index])


  def about(self):

    QtGui.QMessageBox.information(self, "About Music Player",

        "The Music Player example shows how to use Phonon - the "

        "multimedia framework that comes with Qt - to create a "

        "simple music player.")


  def stateChanged(self, newState, oldState):

    if newState == Phonon.ErrorState:

      if self.mediaObject.errorType() == Phonon.FatalError:

        QtGui.QMessageBox.warning(self, "Fatal Error",

            self.mediaObject.errorString())

      else:

        QtGui.QMessageBox.warning(self, "Error",

            self.mediaObject.errorString())


    elif newState == Phonon.PlayingState:

      self.playAction.setEnabled(False)

      self.pauseAction.setEnabled(True)

      self.stopAction.setEnabled(True)


    elif newState == Phonon.StoppedState:

      self.stopAction.setEnabled(False)

      self.playAction.setEnabled(True)

      self.pauseAction.setEnabled(False)

      self.timeLcd.display("00:00")


    elif newState == Phonon.PausedState:

      self.pauseAction.setEnabled(False)

      self.stopAction.setEnabled(True)

      self.playAction.setEnabled(True)


  def tick(self, time):

    displayTime = QtCore.QTime(0, (time / 60000) % 60, (time / 1000) % 60)

    self.timeLcd.display(displayTime.toString('mm:ss'))


  def tableClicked(self, row, column):

    wasPlaying = (self.mediaObject.state() == Phonon.PlayingState)


    self.mediaObject.stop()

    self.mediaObject.clearQueue()


    self.mediaObject.setCurrentSource(self.sources[row])


    if wasPlaying:

      self.mediaObject.play()

    else:

      self.mediaObject.stop()


  def sourceChanged(self, source):

    self.musicTable.selectRow(self.sources.index(source))

    self.timeLcd.display('00:00')


  def metaStateChanged(self, newState, oldState):

    if newState == Phonon.ErrorState:

      QtGui.QMessageBox.warning(self, "Error opening files",

          self.metaInformationResolver.errorString())


      while self.sources and self.sources.pop() != self.metaInformationResolver.currentSource():

        pass


      return


    if newState != Phonon.StoppedState and newState != Phonon.PausedState:

      return


    if self.metaInformationResolver.currentSource().type() == Phonon.MediaSource.Invalid:

      return


    metaData = self.metaInformationResolver.metaData()


    title = metaData.get('TITLE', [''])[0]

    if not title:

      title = self.metaInformationResolver.currentSource().fileName()


    titleItem = QtGui.QTableWidgetItem(title)

    titleItem.setFlags(titleItem.flags() ^ QtCore.Qt.ItemIsEditable)


    artist = metaData.get('ARTIST', [''])[0]

    artistItem = QtGui.QTableWidgetItem(artist)

    artistItem.setFlags(artistItem.flags() ^ QtCore.Qt.ItemIsEditable)


    album = metaData.get('ALBUM', [''])[0]

    albumItem = QtGui.QTableWidgetItem(album)

    albumItem.setFlags(albumItem.flags() ^ QtCore.Qt.ItemIsEditable)


    year = metaData.get('DATE', [''])[0]

    yearItem = QtGui.QTableWidgetItem(year)

    yearItem.setFlags(yearItem.flags() ^ QtCore.Qt.ItemIsEditable)


    currentRow = self.musicTable.rowCount()

    self.musicTable.insertRow(currentRow)

    self.musicTable.setItem(currentRow, 0, titleItem)

    self.musicTable.setItem(currentRow, 1, artistItem)

    self.musicTable.setItem(currentRow, 2, albumItem)

    self.musicTable.setItem(currentRow, 3, yearItem)


    if not self.musicTable.selectedItems():

      self.musicTable.selectRow(0)

      self.mediaObject.setCurrentSource(self.metaInformationResolver.currentSource())


    index = self.sources.index(self.metaInformationResolver.currentSource()) + 1


    if len(self.sources) index:

      self.metaInformationResolver.setCurrentSource(self.sources[index])

    else:

      self.musicTable.resizeColumnsToContents()

      if self.musicTable.columnWidth(0) 300:

        self.musicTable.setColumnWidth(0, 300)


  def aboutToFinish(self):

    index = self.sources.index(self.mediaObject.currentSource()) + 1

    if len(self.sources) index:

      self.mediaObject.enqueue(self.sources[index])


  def setupActions(self):

    self.playAction = QtGui.QAction(

        self.style().standardIcon(QtGui.QStyle.SP_MediaPlay), "Play",

        self, shortcut="Ctrl+P", enabled=False,

        triggered=self.mediaObject.play)


    self.pauseAction = QtGui.QAction(

        self.style().standardIcon(QtGui.QStyle.SP_MediaPause),

        "Pause", self, shortcut="Ctrl+A", enabled=False,

        triggered=self.mediaObject.pause)


    self.stopAction = QtGui.QAction(

        self.style().standardIcon(QtGui.QStyle.SP_MediaStop), "Stop",

        self, shortcut="Ctrl+S", enabled=False,

        triggered=self.mediaObject.stop)


    self.nextAction = QtGui.QAction(

        self.style().standardIcon(QtGui.QStyle.SP_MediaSkipForward),

        "Next", self, shortcut="Ctrl+N")


    self.previousAction = QtGui.QAction(

        self.style().standardIcon(QtGui.QStyle.SP_MediaSkipBackward),

        "Previous", self, shortcut="Ctrl+R")


    self.addFilesAction = QtGui.QAction("Add Files", self,

        shortcut="Ctrl+F", triggered=self.addFiles)


    self.exitAction = QtGui.QAction("Exit", self, shortcut="Ctrl+X",

        triggered=self.close)


    self.aboutAction = QtGui.QAction("About", self, shortcut="Ctrl+B",

        triggered=self.about)


    self.aboutQtAction = QtGui.QAction("About Qt", self,

        shortcut="Ctrl+Q", triggered=QtGui.qApp.aboutQt)


  def setupMenus(self):

    fileMenu = self.menuBar().addMenu("File")

    fileMenu.addAction(self.addFilesAction)

    fileMenu.addSeparator()

    fileMenu.addAction(self.exitAction)


    aboutMenu = self.menuBar().addMenu("Help")

    aboutMenu.addAction(self.aboutAction)

    aboutMenu.addAction(self.aboutQtAction)


  def setupUi(self):

    bar = QtGui.QToolBar()


    bar.addAction(self.playAction)

    bar.addAction(self.pauseAction)

    bar.addAction(self.stopAction)


    self.seekSlider = Phonon.SeekSlider(self)

    self.seekSlider.setMediaObject(self.mediaObject)


    self.volumeSlider = Phonon.VolumeSlider(self)

    self.volumeSlider.setAudioOutput(self.audioOutput)

    self.volumeSlider.setSizePolicy(QtGui.QSizePolicy.Maximum,

        QtGui.QSizePolicy.Maximum)


    volumeLabel = QtGui.QLabel()

    volumeLabel.setPixmap(QtGui.QPixmap('images/volume.png'))


    palette = QtGui.QPalette()

    palette.setBrush(QtGui.QPalette.Light, QtCore.Qt.darkGray)


    self.timeLcd = QtGui.QLCDNumber()

    self.timeLcd.setPalette(palette)


    headers = ("Title", "Artist", "Album", "Year")


    self.musicTable = QtGui.QTableWidget(0, 4)

    self.musicTable.setHorizontalHeaderLabels(headers)

    self.musicTable.setSelectionMode(QtGui.QAbstractItemView.SingleSelection)

    self.musicTable.setSelectionBehavior(QtGui.QAbstractItemView.SelectRows)

    self.musicTable.cellPressed.connect(self.tableClicked)


    seekerLayout = QtGui.QHBoxLayout()

    seekerLayout.addWidget(self.seekSlider)

    seekerLayout.addWidget(self.timeLcd)


    playbackLayout = QtGui.QHBoxLayout()

    playbackLayout.addWidget(bar)

    playbackLayout.addStretch()

    playbackLayout.addWidget(volumeLabel)

    playbackLayout.addWidget(self.volumeSlider)


    mainLayout = QtGui.QVBoxLayout()

    mainLayout.addWidget(self.musicTable)

    mainLayout.addLayout(seekerLayout)

    mainLayout.addLayout(playbackLayout)


    widget = QtGui.QWidget()

    widget.setLayout(mainLayout)


    self.setCentralWidget(widget)

    self.setWindowTitle("Phonon Music Player")if __name__ == ' __main__':

  app = QtGui.QApplication(sys.argv)

  app.setApplicationName("Music Player")

  app.setQuitOnLastWindowClosed(True)


  window = MainWindow()

  window.show()


  sys.exit(app.exec_())

(Rosiak112) #3

Coś nie mogę odtworzyć żadnego pliku strumieniowego… - Może ktoś zerknie.

#!/usr/bin/env python


import sys, os

import pygtk, gtk, gobject

import pygst

pygst.require("0.10")

import gst

import urllib


class GTK_Main:


	def __init__ (self):

		window = gtk.Window(gtk.WINDOW_TOPLEVEL)

		window.set_title("Audio-Player")

		window.set_default_size(300, -1)

		window.connect("destroy", gtk.main_quit, "WM destroy")

		vbox = gtk.VBox()

		window.add(vbox)

		self.button = gtk.Button("Start")

		self.button.connect("clicked", self.start_stop)

		vbox.add(self.button)

		window.show_all()


		self.player = gst.element_factory_make("playbin2", "player")

		fakesink = gst.element_factory_make("fakesink", "fakesink")

		self.player.set_property("video-sink", fakesink)

		bus = self.player.get_bus()

		bus.add_signal_watch()

		bus.connect("message", self.on_message)


	def start_stop(self, w):

		if self.button.get_label() == "Start":

			filepath = "/home/michal/Pobrane/listen.pls"

			if os.path.isfile(filepath):

				self.button.set_label("Stop")

				self.player.set_property("uri", "file://" + filepath)

				self.player.set_state(gst.STATE_PLAYING)

		else:

			self.player.set_state(gst.STATE_NULL)

			self.button.set_label("Start")


	def on_message(self, bus, message):

		t = message.type

		if t == gst.MESSAGE_EOS:

			self.player.set_state(gst.STATE_NULL)

			self.button.set_label("Start")

		elif t == gst.MESSAGE_ERROR:

			self.player.set_state(gst.STATE_NULL)

			err, debug = message.parse_error()

			print "Error: %s" % err, debug

			self.button.set_label("Start")


GTK_Main()

gtk.gdk.threads_init()

gtk.main()

Błąd wypluwa mi taki:

Error: Nie udało się określić rodzaju strumienia. gsttypefindelement.c(996): gst_type_find_element_activate (): /GstPlayBin2:player/GstURIDecodeBin:uridecodebin0/GstDecodeBin2:decodebin20/GstTypeFindElement:typefind

Dodane 28.07.2012 (So) 9:30

Powiedzmy że działa ale z gtk tego nie połączę, nie ma ktoś czegoś innego ?