JavaScript i przypisanie klasy CSS

Na stronie http://www.kurshtml.boo.pl/skrypty/skrypt,menu_rozwijane.html jest kod JavaScript menu rozwijanego. Dodatkowo jest przypisana klasa CSS (#menu0 dd.active) dla linków a jak zrobić aby kategoria

po naciśnięciumiała swoją klasę? Np naciśnięta będzie miała #menu0 dt:active

/**

 * @author Sławomir Kokłowski {@link http://www.kurshtml.boo.pl}

 * @copyright NIE usuwaj tego komentarza! (Do NOT remove this comment!)

 */


function Menu(id, style, otworz, wysun, czasRozwin, czasZwin, czasOtworz, czasZamknij, nieInicjalizuj)

{

	if (typeof czasRozwin == 'undefined' || czasRozwin < 0) czasRozwin = 25;

	if (typeof czasZwin == 'undefined' || czasZwin < 0) czasZwin = 25;

	if (typeof czasOtworz == 'undefined' || czasOtworz < 0) czasOtworz = 250;

	if (typeof czasZamknij == 'undefined' || czasZamknij < 0) czasZamknij = 500;


	var url = unescape(window.location.href.replace(/#.*/, ''));

	var base = window.location.protocol + '//' + window.location.host + window.location.pathname.replace(/[^\/\\]+$/, '');


	if (style)

	{

		if (style.indexOf(':') < 0)

		{

			document.getElementById(id).className += ' ' + style;

		}

		else

		{

			style = style.replace(/(^\s+|(\s|;)+$)/g, '').split(/\s*;\s*/);

			for (var i = 0; i < style.length; i++)

			{

				style[i] = style[i].split(/\s*:\s*/);

				for (var j = 0, c, property = ''; j < style[i][0].length; j++)

				{

					c = style[i][0].charAt(j);

					property += c == '-' ? style[i][0].charAt(++j).toUpperCase() : c.toLowerCase();

				}

				eval('document.getElementById("' + id + '").style.' + property + ' = "' + style[i][1].replace(/"/g, '\\"') + '"');

			}

		}

	}


	for (var i = 0; i < document.getElementById(id).getElementsByTagName('dt').length; i++)

	{

		var dd = new Array();

		var el = document.getElementById(id).getElementsByTagName('dt')[i].nextSibling;

		var nodeName;

		while (el && (nodeName = el.nodeName.toLowerCase()) != 'dt')

		{

			if (nodeName == 'dd')

			{

				el._dt = document.getElementById(id).getElementsByTagName('dt')[i];

				if (otworz)

				{

					el.onmouseover = function()

					{

						clearTimeout(this._dt._timoutID);

						this._dt._displayed = false;

						this._dt.onclick();

					}

					el.onmouseout = function()

					{

						clearTimeout(this._dt._timoutID);

						var dt = this._dt;

						this._dt._timoutID = setTimeout(function () { dt._displayed = true; dt.onclick(); }, czasZamknij);

					};

				}

				dd[dd.length] = el;

			}

			el = el.nextSibling;

		}

		document.getElementById(id).getElementsByTagName('dt')[i]._dd = dd;

		document.getElementById(id).getElementsByTagName('dt')[i]._timoutID = null;

		document.getElementById(id).getElementsByTagName('dt')[i]._displayed = false;

		document.getElementById(id).getElementsByTagName('dt')[i].onclick = function()

		{

			clearTimeout(this._timoutID);

			if (!this._displayed)

			{

				var el = this.parentNode.getElementsByTagName('dt')[0];

				while (el)

				{

					if (el.nodeName.toLowerCase() == 'dt' && el != this)

					{

						el._displayed = false;

						if (czasZwin) display(el, 0);

						else display(el);

					}

					el = el.nextSibling;

				}

			}

			this._displayed = !this._displayed;

			if (this._displayed && czasRozwin || !this._displayed && czasZwin) display(this, 0);

			else display(this);

		};

		if (otworz)

		{

			document.getElementById(id).getElementsByTagName('dt')[i].onmouseover = function()

			{

				clearTimeout(this._timoutID);

				var dt = this;

				this._timoutID = setTimeout(function () { dt._displayed = false; dt.onclick(); }, czasOtworz);

			};

			document.getElementById(id).getElementsByTagName('dt')[i].onmouseout = function()

			{

				clearTimeout(this._timoutID);

				var dt = this;

				this._timoutID = setTimeout(function () { dt._displayed = true; dt.onclick(); }, czasZamknij);

			};

		}

	}


	start(document.getElementById(id).getElementsByTagName('dt')[0]);


	function start(dt)

	{

		var hide = true;

		var el = dt;

		while (el)

		{

			var nodeName = el.nodeName.toLowerCase();

			if (nodeName == 'dt')

			{

				dt = el;

				hide = true;

			}

			if (nodeName == 'dt' || nodeName == 'dd')

			{

				if (!nieInicjalizuj && el.getElementsByTagName('a').length)

				{

					var active = el.getElementsByTagName('a')[0].href && unescape(el.getElementsByTagName('a')[0].href.replace(/#.*/, '')) == url;

					if (!active)

					{

						var rel = el.getElementsByTagName('a')[0].getAttribute('rel');

						if (rel)

						{

							var matches = (' ' + rel + ' ').match(/\s+Collection\(([^)]+)\)\s+/i);

							if (matches)

							{

								matches = matches[1].split(',');

								for (var k = 0, pos = -1; k < matches.length; k++)

								{

									if (matches[k].charAt(0) == '[' && (pos = matches[k].lastIndexOf(']')) > 0)

									{

										if (new RegExp(unescape(matches[k].substring(1, pos)), matches[k].substring(pos + 1)).test(url))

										{

											active = true;

											break;

										}

									}

									else

									{

										if (/^[\/\\]/.test(matches[k])) matches[k] = window.location.protocol + '//' + window.location.host + matches[k];

										else if (!/^[a-z0-9]+:/i.test(matches[k])) matches[k] = base + matches[k];

										if (unescape(matches[k].replace(/[\/\\]\.([\/\\])/g, '$1').replace(/[^\/\\]+[\/\\]\.\.[\/\\]/g, '').replace(/#.*/, '')) == url)

										{

											active = true;

											break;

										}

									}

								}

							}

						}

					}

					if (active)

					{

						el.className = (el.className ? el.className + ' ' : '') + 'active';

						dt._displayed = true;

						display(dt);

						hide = false;

						var el_parentNode = el.parentNode;

						while (el_parentNode != document.getElementById(id))

						{

							if (el_parentNode.nodeName.toLowerCase() == 'dd')

							{

								var el_sibling = el_parentNode.previousSibling;

								while (el_sibling)

								{

									if (el_sibling.nodeName.toLowerCase() == 'dt')

									{

										el_sibling._displayed = true;

										display(el_sibling)

										break;

									}

									el_sibling = el_sibling.previousSibling;

								}

							}

							el_parentNode = el_parentNode.parentNode;

						}

					}

				}

			}

			if (nodeName == 'dd')

			{

				if (hide) el.style.display = 'none';

				start(el.getElementsByTagName('dt')[0]);

			}

			el = el.nextSibling;

		}

	}


	function display(dt, i)

	{

		if (typeof i == 'undefined')

		{

			for (var i = 0; i < dt._dd.length; i++)

			{

				dt._dd[i].style.display = dt._displayed ? 'block' : 'none';

				if (!dt._displayed)

				{

					for (var j = 0; j < dt._dd[i].getElementsByTagName('dt').length; j++)

					{

						dt._dd[i].getElementsByTagName('dt')[j]._displayed = false;

						display(dt._dd[i].getElementsByTagName('dt')[j]);

					}

				}

			}

		}

		else if (i < dt._dd.length)

		{

			var dir = wysun ? !dt._displayed : dt._displayed;

			var n = dir ? i : dt._dd.length - 1 - i;

			dt._dd[n].style.display = dt._displayed ? 'block' : 'none';

			if (!dt._displayed)

			{

				for (var j = 0; j < dt._dd[n].getElementsByTagName('dt').length; j++)

				{

					dt._dd[n].getElementsByTagName('dt')[j]._displayed = false;

					display(dt._dd[n].getElementsByTagName('dt')[j]);

				}

			}

			dt._timoutID = setTimeout(function() { display(dt, i + 1); }, dt._displayed ? czasRozwin : czasZwin);

		}

	}

}

Z góry dzięki.

Jeżeli mówisz o tym co myślę to chyba najłatwiej JQuery i http://docs.jquery.com/Attributes/addClass#class