Jportal


(Jkajdaszuk) #1


-- phpMyAdmin SQL Dump-- version 2.7.0-pl2-- http://www.phpmyadmin.net---- Host: localhost-- Czas wygenerowania: 07 Sty 2006, 17:55-- Wersja serwera: 4.1.14-- Wersja PHP: 4.3.10-16---- Baza danych: swroch--

-- --------------------------------------------------------

---- Struktura tabeli dla news--

CREATE TABLE news (id int(8) NOT NULL auto_increment,date varchar(32) NOT NULL default '',title varchar(128) NOT NULL default '',text text NOT NULL,textcd text,opened int(16) NOT NULL default '0',stat int(8) NOT NULL default '1',comments int(8) NOT NULL default '0',icon varchar(128) default NULL,topic varchar(8) NOT NULL default '-',author varchar(64) NOT NULL default '',ip varchar(64) NOT NULL default '',PRIMARY KEY (id)) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=3 ;

---- Zrzut danych tabeli news--

INSERT INTO news VALUES (1, '2006-01-07 17:31:03', 'Gratulacje!', 'Gratulacje! Witaj w swojej instalacji systemu jPortal. Najnowsza wersja, któr± bez ?adnego "ale" mo?na nazwaa rewolucyjn± w stosunku do poprzednich wersji. Nie wnosi mo?e tyle nowinek dla u?ytkownika, czy administratora serwisu - za to jej kod jest wydajniejszy, powoduje mniejsze obci±?enie serwera i co za tym idzie równie? szybsze i pewniejsze generowanie stron.', 'Kod zosta3 zoptymalizowany tak?e aby niezale?nie od konfiguracji serwera dzia3a3 identycznie i nie wymagane by3y zmiany w kodzie, które do tej pory mog3y bya uporczywe dla webmasterów stron.


\r\n


\r\nMimo, i? te najwa?niejsze zmiany wprowadzane s± dopiero teraz mamy nadzieje, ?e jPortal nadal bedzie Waszym ulubionym systemem portalowym. Warto tutaj wspomniea tak?e, i? jego rozwój teraz bedzie opiera3 sie o coraz wieksz± liczbe osób, dzieki czemu aktualizacje bed± pewniejsze z dnia na dzien.


\r\n


\r\nZapraszamy równie? na now± strone systemu - jportal2.com, która wkrótce ponownie przerodzi sie w du?± strone jPortal Community... wkrótce wiecej szczegó3ów.


\r\n


\r\nZapraszamy do zapoznania sie z systemem!


\r\n', 0, 2, 0, '', 'no', 'admin', '127.0.0.1');INSERT INTO news VALUES (2, '2006-01-07 17:33:17', 'nowosc', '


system nexsów juz dziaa

', '', 0, 2, 0, '', '-', 'admin', '83.28.14.64');
(Bambit) #2

po co to zrobiłeś :roll: ??

piszesz, że:

więc czego szukasz w PMA ??

Zakładałeś już podobny temat i pisałem Ci, że po instalacji jP nie musisz zaglądać w PMA lecz w panel admina jP! tam zarządzasz stroną, która powinna się wyświetlić po wpisaniu Twojego adresu nie musisz tworzyć żadnych plików! jP po zainstalowaniu jest gotowy do przeglądania.