Kernel-Fasmw


(Milosz Ziem) #1

Cześć zacząłem pisać kernela zrobiłęm wszystko jak na tym kursie:

http://www.osprogramming.webpark.pl/part1.html

czyli skompilowałem kod:

[org 0x0000]

[bits 16]


[SEGMENT .text]

  mov ax, 0x0100            

  mov ds, ax

  mov es, ax


  cli

  mov ss, ax               

  mov sp, 0xFFFF    

  sti


  mov si, strPowitanie        

  call print_string


  mov ah,00h

  int 16h ; zaczekaj na wciśnięcie klawisza

  int 19h ' restart


print_string:

  lodsb ; załaduj następny znak

  or al, al ; sprawdź czy to już koniec napisu (czy biężący znak to 0)

  jz .koniec

  mov ah, 0x0E   

  mov bh, 0x00 ; strona graficzna

  mov bl, 0x07 ; atrybuty tekstu

  int 0x10    

  jmp print_string

  .koniec:

ret


[SEGMENT .data]

  strPowitanie db "Witaj w moim pierwszym systemie operacyjnym", 0x00


[SEGMENT .bss]

i podkreśla mi:

int 19h ' restart

a błąd to

Error:missing end quote

Używam Fasmw1603


(adpawl) #2

a nie powinien tam być średnik zamiast apostrofu? :roll: