Kilka problemów[delphi]


(Lukaszb163) #1

Mam kilka problemów.

Używam programu Delphi 7 Personal

1.Jak zrobić aby po naciśnięciu Buttona wchodziło na jakąś stronę internetową?

Np. Po nacisnieciu 'Strona' wchodziło na http://www.google.pl

2.Jak zablokować u góry paska maksymalizacje i minimalizacje, tak aby został tylko (krzyżyk - zamknięcie okna)?


(Neto) #2

Witam.

Odnośnie pkt 1:

Dopisz do sekcji uses modul ShellAPI.

Następnie w procedurze obsługi kliknięcia umieść następujący kod:

ShellExecute(0, 'open', 'http://www.google.pl', nil, nil, SW_SHOWNORMAL);

Jest to windowsowa procedura uruchamiania aplikacji lub też otwierania plików poprzez

przypisane do nich aplikacje. Jako że do adresu internetowego jest przypisana przeglądarka, uzyskasz pożądany efekt.

Odnośnie pkt 2:

Zmień w inspektorze obiektów właściwość BorderIcons formy. Ustaw tam biMinimize i biMaximize na false.


(Lukaszb163) #3

To co napisałem w drugim punkcie działa.

Ale to co napisałem w pierwszym nie działa.

Naciskam dwa razy na Button i wpisuje tam takie coś:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

uses ShellAPI

ShellExecute(0, 'open', 'http://www.google.pl', nil, nil, SW_SHOWNORMAL);


end;


end.

Próbuje włączyć ale pokazuje mi na czerwono uses ShellAPI

Jak to zrobić ?

Proszę o odpowiedź


(Neto) #4

Witam.

W złym miejscu wpisałeś uses ShellAPI.

Nie umieszcza się go w procedurze, ale w sekcji uses zaraz na początku kodu.

Wygląda to tak:

unit Unit1;


interface


uses

 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

 Dialogs, ShellAPI;


type

 TForm1 = class(TForm)

  Button1: TButton;

  procedure Button1Click(Sender: TObject);

 private

  { Private declarations }

 public

  { Public declarations }

 end;


var

 Form1: TForm1;


implementation


{$R *.dfm}


procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

 ShellExecute(0, 'open', 'http://www.google.pl', nil, nil, SW_SHOWNORMAL);

end;


end.

Kod pochodzi z nowo utworzonej formy.

Jak widać, dodałem moduł do listy uses zaraz na początku, w sekcji interface.


(Lukaszb163) #5

Działa :smiley:

Dzięki