Kodowanie - pomoc

Witam!

Miałem doczynienia z małym programem, było 20 pytań i 4 możliwe odpowiedzi. Program ten korzystał z pliku .test który posiadam i chciałbym mieć odkodowany tekst.

Mianowicie jest to coś takiego:

Kkder twpyzrsz ouki szgbupnl p ypzszdyzdnkl .DWT ngudżr lstgukć jdenpstik yrslnil:

zedcrepwgnkd tgi

gbspultnkd nkd

mpżng gud tp mgłp wgżnd

wgżnd truip aer twpyzrmr stru wrmkgypwgnkg

1,2,4,3

Cp wdełla Ckdbkd epbyzd br brłp mkdć w szgbupnkd lstgwkpnd?

włgsnd ogsik ngyzęezk

szrbik epstęo ep opudcdń trol piyąa, uknkg k łli

włączpnr iguilugtpy

wstgwkpną fpymgtię z tgbukczią yrslnipwą

4,3,2,1

Czr wdełla Ckdbkd lżrwgjąc szgbupnl dukmknljdsz oypbudm twpyzdnkg lstgwkdń struk w npwrm yrslnil?

zedcrepwgnkd tgi

gbspultnkd nkd

czgsgmk gud tp mgłp wgżnd

wgżnd truip aer twpyzrmr yrslnik z penkdskdnkgmk

1,2,4,3

Któyg z włgśckwpśck Nkd jdst lstgwkgng w Uiłgezkd(Ayilszl)?

strud wreylil

tro eyligyik

ypzmkgy ogokdyl

sigug yzltnk

4,3,2,1

Mpżng ltwpyzrć lstgwkdnkg stypnr wreylil eug pbrewóch Obszgyów Mpedul k Pgokdyl?

tgi

nkd

truip aer twpyzrmr npwr yrslndi

truip aer dertljdmr aptpwd yrslnik

1,2,4,3

Czr mpżng wreylipwgć czgynrmk uknkgmk yrslndi ngyrspwgnr w ipupygch?

tgi

gbspultnkd nkd

truip aer twpyzrmr npwr yrslndi z szgbupndm

truip aer bęeą ltwpyzpnd wgystwr

1,2,4,3

Żdbr lnkinąć oyzrogeipwdj zmkgnr siguk w yzltnk w pbszgyzd Pgokdyl w jgik sopsób mpżng zgbupipwgć yzltnkę?

Zgbupipwgć wgystwę, ng itóydj lmkdszczpng jdst yzltnkg

Z mdnl Fpymgt wrbygć Lkstę sigu

zgzngczrć yzltnkę k iukinąć oygwrm oyzrcksikdm mrszr, z mdnl ipntdistpwdap wrbygć Zgbupipwgć wrśwkdtugnkd

zgzngczrć yzltnkę k iukinąć oygwrm oyzrcksikdm mrszr, z mdnl ipntdistpwdap wrbygć Pyzrtnkj yzltnkę

3,4,1,4

Czr yrslnik mpżng eylipwgć truip z Obszgyl Pgokdyl?

tgi

nkd

truip aer yrslndi brł ltwpyzpnr bdz szgbupnl

truip aer twpyzrmr wreylil ep oukil

2,1,3,2

Czdap nkd eg skę zmkdnkgć w pinkd ekgupapwrm Dylilj?

Rpzmkgyl ogokdyl

siguk wreylil

Kpupyl wgystwr

zngil wreylil

3,4,1,4

Jderng eypag br lzrsigć opeauąe wreylil tp ptwgyckd ping ekgupapwdap eylilj?

zedcrepwgnkd tgi

gbspultnkd nkd

truip aer yrslndi brł ltwpyzpnr bdz szgbupnl

truip aer twpyzrmr wreylil ep oukil

2,1,3,2

Któyg pocjg opzwgug ng woksgnkd piyęal opmkęezr epwpund tyzr pbkditr wsigzgnd ng yrslnil tgi br brł ep nkch strcznr?

Strcznr, strcznr, oypmkdń

Strcznr, strcznr, strcznr

Cdntylm, oypmkdń

Pypmkdń, strcznr, strcznr

2,1,3,2

Czr eg skę wkdupiyptnkd oyzdsigupwgć pbkdit k jdenpczdśnkd opzpstgwkć pyrakngunr pbkdit ng yrslnil?

Tgi

Nkd

Dg skd lzrsigć truip jdeng ipokę

Truip aer opegmr cgłipwktd wgytpsck siguk pbkditl

1,2,4,3

Jgi ngzrwg skę opudcdnkd, itóyd opzwgug ng szrbikd ngyrspwgnkd oółpiyęal ng ipńcl ewóch uknkk yównpudałrch?

Fgzlj

Wrełlż

Zgpiyąau

Pyzdełlż

3,4,1,4

Czr eg skd opiydsipwgć pbkditr nkd zgminkętd ng yrslnil?

Nkd

Tgi

Truip wtder aer lstgwkmr Tpudygncję peopwkdenkdj wkduipśck

Truip wtder aer wsigżdmr pbkditr g nk olnit w śypeil pbszgyl

3,4,1,4

Dp czdap słlżr pocjg Mgsig w opudcdnkl WTEKST (tdist wkdupwkdyszpwr)?

Dp wstgwkgnkg zngiów sodcjgunrch w tdiśckd?

Dp wrłączdnkg tdistl?

Dp zgsłpnkęckg tdap cp jdst ope tdistdm?

Dp zmkgnr tydśck?

3,4,1,4

Jgikm iugwkszdm mpżng lylchpmkć w opudcdnkl UTNIJ opudcdnkd WYDŁUŻ? Zgzngcz peopwkdenk.

CTRL

SHIFT

ALT

CTRL + SHIFT

2,1,3,2

Czr mpżng oyzdywgć pbkdit OKRĄG w olnickd?

TAK

NIE

TAK gud truip opudcdnkdm PRZERWIJ

TAK, gud truip opudcdnkdm UTNIJ

2,1,3,2

Łlik zgwszd yrspwgnd są oyzdckwnkd ep wsigzówdi zgagyg.

oygweg

fgłsz

truip aer ikdylndi ukczdnkg iątów w pinkd Jdenpstik yrslnipwd jdst oyzdckwnr ep wsigzówdi zdagyg

tp zgudżr pe itódyj stypnr zgcznkd skę yrspwgć

2,1,3,2

Czr eg skę oyzdywgć piyąa w olnickd?

tgi

nkd

truip aer jdst ngyrspwgnr w Obszgyzd Mpedul

truip aer jdst ngyrspwgnr ng wgystwkd 0

2,1,3,2

Czr wgytpśck ukczbpwd w wrmkgypwgnkl są zgudżnd pe lstgwkpnrch jdenpstdi w pinkd ekgupapwrm Jdenpstik yrslnil?

tgi

nkd

truip aer są lżrwgnd jdenpstik mdtyrcznd

nkd - gud mlsk brć zedfknkpwgnr peopwkdenk stru wrmkgypwgnkg

2,1,3,2

Nieco dziwne to ale wydaje się że to jest banalne szyfrowanie algorytmem “gaderypoluki”, poszukaj w necie co to i jak działa. Jakbyś nie znalazł to szukaj pod “kuloperyzagi”, to samo tylko inne słowo klucz, wiem że dziwnie to brzmi ale tak to ma być :slight_smile:

Tutaj masz zdekodowany tekst moim własnym programikiem który oba te “szyfrowania” obsługuje.

Są jakieś literówki, całkiem możliwe że to jeszcze jakaś 3 odmiana (o której nie wiem :P) z innym ciągiem podobnym do gaderypoluki bo jednak większość jest ok.

Dzięki Wielkie! !!