Komendy sieciowe pod dos

Witam.Potrzebuje listę najczęściej używanych komend pod dos(cmd) do administracji sieci.Z gory dzieki.

IPConfig

Wyświetla wartości dotyczące bieżącej konfiguracji sieci TCP/IP; aktualizuje lub wydaje przydzielone dzierżawy protokołu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol); a także wyświetla, rejestruje lub opróżnia nazywa systemu DNS (Domain Name System).

SPOSÓB UŻYCIA:

ipconfig [/? | /all | /renew [karta] | /release [karta] |

/flushdns | /displaydns | /registerdns |

/showclassid karta |

/setclassid karta [identyfikator_klasy] ]

gdzie

karta Nazwa połączenia

(dozwolone symbole zastępcze * i ?, zobacz przykłady)

Opcje:

/? Wyświetla ten komunikat pomocy.

/all Wyświetla pełne informacje o konfiguracji.

/release Zwalnia adres IP dla określonej karty.

/renew Odnawia adres IP dla określonej karty.

/flushdns Czyści bufor programu rozpoznającego nazwy DNS.

/registerdns Odświeża wszystkie dzierżawy DHCP i ponownie rejestruje

nazwy DNS.

/displaydns Wyświetla zawartość buforu programu rozpoznającego

nazwy DNS.

/showclassid Wyświetla wszystkie identyfikatory klas DHCP

dozwolone dla karty.

/setclassid Modyfikuje identyfikator klasy DHCP.

Zachowanie domyślne to wyświetlanie tylko adresu IP, maski podsieci i bramy

domyślnej dla każdej karty związanej z protokołem TCP/IP.

Jeśli dla przełączników Release i Renew nie zostanie określona nazwa karty,

zwolnieniu lub odnowieniu ulegają dzierżawy adresów IP dla wszystkich kart

związanych z protokołem TCP/IP.

Jeśli dla przełącznika Setclassid nie zostanie określony parametr

identyfikator_klasy, to identyfikator_klasy jest usuwany.

Przykłady:

> ipconfig … Pokazuje informacje.

> ipconfig /all … Pokazuje informacje szczegółowe.

> ipconfig /renew … Odnawia wszystkie karty.

> ipconfig /renew EL* … Odnawia każde połączenie o nazwie

zaczynającej się od EL

> ipconfig /release *lok* … Zwalnia wszystkie pasujące połączenia,

np. “Połączenie lokalne 1” lub

“Połączenie lokalne 2”

Ping

Wysyła komunikaty żądania echa ICMP w celu zweryfikowania, czy protokół TCP/IP jest poprawnie skonfigurowany i czy jest dostępny host TCP/IP.

Sposób użycia: ping [-t] [-a] [-n liczba] [-l rozmiar] [-f] [-i TTL] [-v TOS]

[-r liczba] [-s liczba] [[-j lista_hostów] | [-k lista_hostów]]

[-w limit_czasu] nazwa_celu

Opcje:

-t Odpytuje określonego hosta do czasu zatrzymania.

Aby przejrzeć statystyki i kontynuować,

naciśnij klawisze Ctrl+Break.

Aby zakończyć, naciśnij klawisze Ctrl+C.

-a Tłumacz adresy na nazwy hostów.

-n liczba Liczba wysyłanych powtórzeń żądania.

-l rozmiar Rozmiar buforu transmisji.

-f Ustaw w pakiecie flagę “Nie fragmentuj”.

-i TTL Czas wygaśnięcia.

-v TOS Typ usługi.

-r liczba Rejestruj trasę dla przeskoków.

-s liczba Sygnatura czasowa dla przeskoków.

-j lista_hostów Swobodna trasa źródłowa wg listy lista_hostów.

-k lista_hostów Ściśle określona trasa źródłowa wg listy lista_hostów.

-w limit_czasu Limit czasu oczekiwania na odpowiedź (w milisekundach).

Hostname

Wyświetla nazwę hosta komputera.

sethostname: Użyj apletu Sieć w Panelu sterowania, aby ustawić nazwę hostname.

hostname -s nie jest obsługiwane.

Nbtstat

Wyświetla stan połączeń bieżącego systemu NetBIOS przez TCP/IP; aktualizuje pamięć podręczną nazw NetBIOS; a także wyświetla zarejestrowane nazwy i identyfikator zakresu.

Wyświetla statystyki protokołu i bieżące połączenia TCP/IP używając NBT

(NetBIOS przez TCP/IP).

ntbstat [[-a NazwaZdalna] [-A AdresIP] [-c] [-n]

[-r] [-R] [-RR] [-s] [-S] [interwał]]

-a (stan karty) Wyświetla tabelę nazw z odległego komputera podając

jego nazwę.

-A (stan karty) Wyświetla tabelę nazw z odległego komputera podając

jego adres IP.

-c (cache) Wyświetla zawartość pamięci podręcznej NBT - nazwy

zdalnych komputerów i ich adresy IP

-n (nazwy) Wyświetla lokalne nazwy NetBIOS.

-r (rozpoznane) Wyświetla nazwy rozpoznane przez emisję i przez

WINS

-R (Reload) Czyści i ponownie ładuje tabelę nazw ze zdalnej

pamięci podręcznej

-S (Sesje) Wyświetla tabele sesji włącznie z docelowymi

adresami IP

-s (sesje) Wyświetla tabele sesji konwertując adresy docelowe

adresy IP na nazwy NetBIOS komputerów.

-RR (ReleaseRefresh) wysyła pakiety zwolnienia nazw do serwerów WIN,

po czym rozpoczyna odświeżanie

NazwaZdalna Nazwa zdalnego komputera hosta.

AdresIP Adres IP w notacji dziesiętnej z kropkami.

interwał Wyświetla wybrane statystyki z częstotliwością równą

wartości interwału. Aby przerwać wyświetlanie, naciśnij

klawisze Ctrl+C.

PathPing

Wyświetla ścieżkę hosta TCP/IP i raportuje utraty pakietów każdego routera wzdłuż drogi.

Sposób użycia: pathping [-g lista_hostów] [-h maks_przeskoków] [-i adres]

[-n] [-p okres] [-q liczba_kwerend] [-w limit_czasu]

[-P] [-R] [-T] [-4] [-6] nazwa_docelowa

Opcje:

-g lista_hostów Wyzwól trasę źródłową wzdłuż hostów z listy.

-h maks_przeskoków Maksymalna liczba przeskoków w poszukiwaniu celu.

-i adres Użyj określonego adresu źródłowego.

-n Nie rozpoznawaj adresów jako nazw hostów.

-p okres Czekaj wskazany okres czasu (w ms) między badaniami.

-q liczba_kwerend Liczba kwerend na przeskok.

-w limit_czasu Czekaj przez wskazany czas (w ms) na każdą odpowiedź.

-P Testuj łączność PATH RSVP.

-R Testuj, czy każdy przeskok obsługuje RSVP.

-T Testuj łączność z każdym przeskokiem za pomocą etykiet

pierwszeństwa Layer-2.

-4 Wymuszaj używanie IPv4.

-6 Wymuszaj używanie IPv6.

Route

Wyświetla tabelę routingu protokołu IP i dodaje lub usuwa trasy IP.

Obsługuje sieciowe tabele routingu.

ROUTE [-f] [-p] [polecenie [cel]

[MASK maska_sieci] [brama] [METRIC metryka] [iF interfejs]

-f Usuwa z tabel routingu wszystkie wpisy bram. Jeśli

użyte w połączeniu z jednym poleceń, czyści tabele

przed jego wykonaniem.

-p Jeśli użyte z poleceniem ADD, trasa pozostaje trwała

przy kolejnych uruchomieniach systemu. Domyślnie trasy

nie są zachowywane przy ponownym uruchomieniu systemu.

Ignorowane dla wszystkich pozostałych poleceń, które

zawsze mają wpływ na odpowiednie trasy trwałe. Opcja

ta nie jest obsługiwana w systemie Windows 95.

polecenie Jedno z następujących:

PRINT Drukuje trasę

ADD Dodaje trasę

DELETE Usuwa trasę

CHANGE Modyfikuje istniejącą trasę

cel Określa hosta docelowego.

MASK Wskazuje, że następny parametr to wartość maski sieci.

maska_sieci Określa wartość maski podsieci dla tego wpisu trasy.

Jeśli maska_sieci nie zostanie podana, to jest stosowana

domyślna 255.255.255.255.

brama Określa bramę.

interfejs Numer interfejsu dla określonej trasy.

METRIC Określa metrykę, tj. koszt dotarcia do celu.

Wszystkie symboliczne nazwy używane dla miejsca docelowego są wyszukiwane

w pliku bazy danych sieci, NETWORKS. Symboliczne nazwy bram są wyszukiwane

w pliku bazy danych hostów, HOSTS.

Jeśli poleceniem jest PRINT lub DELETE, to cel i bramę można określić za

pomocą symbolu wieloznacznego, (symbolem wieloznacznym jest tu gwiazdka ‘*’),

można też pominąć argument ‘brama’.

Jeśli ‘cel’ zawiera * lub ?, jest traktowany jako wzorzec i są drukowane

zgodne trasy docelowe. Gwiazdka ‘*’ odpowiada dowolnemu ciągowi znaków,

a ‘?’ - jednemu znakowi. Przykłady: 157.*.1, 157.*, 127.*, *224*.

Uwagi diagnostyczne:

Nieprawidłowy parametr MASK generuje błąd. Gdy np. (DEST i MASK) != DEST.

Przykład> route ADD 157.0.0.0 MASK 155.0.0.0 157.55.80.1 IF 1

Nie można dodać trasy: Podany parametr maski jest nieprawidłowy.

(Cel i Maska) != Cel.

Przykłady:

> route PRINT

> route ADD 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.1 METRIC 3 IF 2

cel^ ^maska ^brama metryka^ ^

Interfejs^

Jeśli interfejs (IF) nie zostanie określony, to jest podejmowana

próba znalezienia najlepszego interfejsu dla bramy.

> route PRINT

> route PRINT 157* … Drukuje tylko zgodne z wzorcem 157*

> route CHANGE 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.5 METRIC 2 IF 2

CHANGE służy do modyfikowania tylko bramy i/lub metryki.

> route PRINT

> route DELETE 157.0.0.0

> route PRINT

Tracert

Wyświetla ścieżkę do hosta TCP/IP.

Sposób użycia: tracert [-d] [-h maks_przes] [-j lista_hostów] [-w limit_czasu]

cel

Opcje:

-d Nie rozpoznawaj adresów jako nazw hostów.

-h maks_przes Maksymalna liczba przeskoków w poszukiwaniu celu.

-j lista_hostów Swobodna trasa źródłowa według listy lista_hostów.

-w limit_czasu Limit czasu oczekiwania na odpowiedź w milisekundach.

arp

Wyświetla i modyfikuje tabelę translacji adresów IP do adresów

fizycznych używanych przez protokół rozróżniania adresów (ARP).

ARP -s inet_addr eth_addr [if_addr]

ARP -d inet_addr [if_addr]

ARP -a [inet_addr] [-N if_addr]

-a Wyświetla bieżące wpisy protokołu ARP przez odpytywanie

bieżących danych protokołu. Jeżeli inet_addr jest

określony, to wyświetlany jest adres IP i fizyczny dla

określonego komputera. Jeżeli więcej niż jeden interfejs

sieciowy korzysta z protokołu ARP, to wyświetlane są wpisy dla

każdej tabeli protokołu ARP.

-g To samo co -a.

inet_addr Określa adres internetowy.

-N if_addr Wyświetla wpisy protokołu ARP dla interfejsu sieciowego

określonego przez if_addr.

-d Usuwa hosta określonego przez inet_addr. W inet_addr można

użyć symbolu wieloznacznego * do usunięcia wszystkich hostów.

-s Dodaje hosta i kojarzy adres internetowy inet_addr

z fizycznym adresem internetowym eth_addr. Adres

fizyczny jest reprezentowany przez 6 szesnastkowych

bajtów oddzielonych znakami łącznika. Wpis dokonywany

jest na stałe.

eth_addr Określa adres fizyczny.

if_addr Jeżeli jest określony, to wskazuje adres interfejsu, którego

tabela translacji powinna zostać zmieniona.

Jeżeli nie jest określony, zostanie użyty pierwszy

odpowiadający interfejs.

Przykłady:

> arp -s 157.55.85.212 00-aa-00-62-c6-09 … Dodaje statyczny wpis.

> arp -a … Wyświetla tabelę arp.

Mniej więcej wszystko…