Kompilacja Clang pod windows


(Draygon123) #1

Witam . chcę skompilować Clanga i robię wszystko zgodnie z tym poradnikiem LINK . Ale przy kroku 5 tj. kompilacji

cd /src

mkdir build

cd build

export CC=gcc

export CXX=g++

../llvm/configure --disable-docs --enable-optimized --enable-targets=x86,x86_64 --prefix=/mingw

make

make install

Wywala błąd że komenda export nie istnieje. Czegoś nie zainstalowałem? : / Wydaje mi się że wszystko .


(etam) #2

W czym uruchamiasz te komendy?


(Draygon123) #3

No to też później zauważyłem i zainstalowałem MSYS ale jak chciałem odpalić to wyskakuje błąd że nie znaleziono “C:\Program” a to dziwne bo szukałem tej scieżki w tym pliku i ma : / I niewiem co dalej .


(Razi) #4

Spacje są znakami przeklętymi, poprzedzaj je znakiem , albo ścieżkę wsadzaj do “”, inaczej to co jest po spacji potraktuje jako osobny argument.

Przydatny może się okazać klawisz Tab, wpisz np. Pro i powinien uzupełnić do końca.


(Draygon123) #5

>< Wiem o tym (oprócz tego Tab’u :smiley: ) Ale chodzi o to że w tym pliku msys.bat ,który mam odpalić i wpisać te komendy , nie ma żadnego C:\Program . Daję cały kod

@echo off

rem Copyright (C): 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Earnie Boyd

rem mailto:earnie@users.sf.net

rem This file is part of Minimal SYStem

rem http://www.mingw.org/msys.shtml

rem

rem File: msys.bat

rem Revision: 2.4

rem Revision Date: December 8th, 2005


rem ember to set the "Start in:" field of the shortcut.

rem A value similar to C:\msys\1.0\bin is what the "Start in:" field needs

rem to represent.


rem ember value of GOTO: is used to know recursion has happened.

if "%1" == "GOTO:" goto %2


if NOT "x%WD%" == "x" set WD=


rem ember command.com only uses the first eight characters of the label.

goto _WindowsNT


rem ember that we only execute here if we are in command.com.

:_Windows


if "x%COMSPEC%" == "x" set COMSPEC=command.com

start /min %COMSPEC% /e:4096 /c %0 GOTO: _Resume %0 %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9

goto EOF


rem ember that we execute here if we recursed.

:_Resume

for %%F in (1 2 3) do shift

if NOT EXIST %WD%msys-1.0.dll set WD=.\bin\


rem ember that we get here even in command.com.

:_WindowsNT


rem Hopefully a temporary workaround for getting MSYS shell to run on x64

rem (WoW64 cmd prompt sets PROCESSOR_ARCHITECTURE to x86)

if not "x%PROCESSOR_ARCHITECTURE%" == "xAMD64" goto _NotX64

set COMSPEC=%WINDIR%\SysWOW64\cmd.exe

%COMSPEC% /c %0 %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9

goto EOF

:_NotX64


if NOT EXIST %WD%msys-1.0.dll set WD=%~dp0\bin\


rem ember Set up option to use rxvt based on value of %1

set MSYSCON=unknown

if "x%1" == "x-norxvt" set MSYSCON=sh.exe

if "x%1" == "x--norxvt" set MSYSCON=sh.exe

if "x%1" == "x-rxvt" set MSYSCON=rxvt.exe

if "x%1" == "x--rxvt" set MSYSCON=rxvt.exe

if "x%1" == "x-mintty" set MSYSCON=mintty.exe

if "x%1" == "x--mintty" set MSYSCON=mintty.exe

if NOT "x%MSYSCON%" == "xunknown" shift


if "x%MSYSCON%" == "xunknown" set MSYSCON=sh.exe


if "x%MSYSTEM%" == "x" set MSYSTEM=MINGW32

if "%1" == "MINGW32" set MSYSTEM=MINGW32

if "%1" == "MSYS" set MSYSTEM=MSYS


if NOT "x%DISPLAY%" == "x" set DISPLAY=


if "x%MSYSCON%" == "xmintty.exe" goto startmintty

if "x%MSYSCON%" == "xrxvt.exe" goto startrxvt

if "x%MSYSCON%" == "xsh.exe" goto startsh


:unknowncon

echo %MSYSCON% is an unknown option for msys.bat.

pause

exit 1


:notfound

echo Cannot find the rxvt.exe or sh.exe binary -- aborting.

pause

exit 1


:startmintty

if NOT EXIST %WD%mintty.exe goto startsh

start %WD%mintty /bin/bash -l

exit


:startrxvt

if NOT EXIST %WD%rxvt.exe goto startsh


rem Setup the default colors for rxvt.

if "x%MSYSBGCOLOR%" == "x" set MSYSBGCOLOR=White

if "x%MSYSFGCOLOR%" == "x" set MSYSFGCOLOR=Black

if "x%MINGW32BGCOLOR%" == "x" set MINGW32BGCOLOR=LightYellow

if "x%MINGW32FGCOLOR%" == "x" set MINGW32FGCOLOR=Navy

if "%MSYSTEM%" == "MSYS" set BGCOLOR=%MSYSBGCOLOR%

if "%MSYSTEM%" == "MSYS" set FGCOLOR=%MSYSFGCOLOR%

if "%MSYSTEM%" == "MINGW32" set BGCOLOR=%MINGW32BGCOLOR%

if "%MSYSTEM%" == "MINGW32" set FGCOLOR=%MINGW32FGCOLOR%


start %WD%rxvt -backspacekey -sl 2500 -fg %FGCOLOR% -bg %BGCOLOR% -sr -fn Courier-12 -tn msys -geometry 80x25 -e /bin/sh --login -i

exit


:startsh

if NOT EXIST %WD%sh.exe goto notfound

start %WD%sh --login -i

exit


:EOF


rem ChangeLog:

rem 2002.03.07 Earnie Boyd mailto:earnie@users.sf.net

rem	* Move the @echo off to the top.

rem	* Change the binmode setting to nobinmode.

rem * Remove the angle brackets around email address to workaround MS 

rem	buggy command processor.

rem

rem 2002.03.12 Earnie Boyd mailto:earnie@users.sf.net

rem	* Add filter logic to find rxvt.exe

rem

rem 2002.03.13 Earnie Boyd mailto:earnie@users.sf.net

rem	* Revert the nobinmode change.

rem

rem 2002.03.20 Earnie Boyd mailto:earnie@users.sf.net

rem * Add logic for stating bash.

rem

rem 2002.04.11 Earnie Boyd mailto;earnie@users.sf.net

rem	* Add logic for setting MSYSTEM value based on parameter.

rem

rem 2002.04.15 Olivier Gautherot mailto:olivier_gautherot@mentorg.com

rem	* Reduce number test conditions for finding an executable.

rem

rem 2002.04.15 Earnie Boyd mailto:earnie@users.sf.net

rem	* Unset DISPLAY if set before starting shell.

rem

rem 2002.04.16 Earnie Boyd mailto:earnie@users.sf.net

rem	* Remove use of DEFINED in conditional statments for variables for

rem	command.com support.

rem	* Add check for nonexistance of USERNAME variable for Win9x support.

rem

rem 2002.04.17 Earnie Boyd mailto:earnie@users.sf.net

rem	* Add foreground and background color defaults based on MSYSTEM value.

rem

rem 2002.04.22 Earnie Boyd mailto:earnie@users.sf.net

rem	* More Win 9x changes.

rem

rem 2002.05.04 Earnie Boyd mailto:earnie@users.sf.net

rem	* Remove the SET of USERNAME and HOME.

rem

rem 2002.11.18 Earnie Boyd mailto:earnie@users.sf.net

rem	* Add command.com detection and restart with a larger environment to

rem	avoid errors on w9x.

rem Many thanks to Randy W. Sims mailto:RandyS@ThePierianSpring.org.

rem	See Randy's response to "RE: [Mingw-msys] Installation on WindowsME" 

rem	from 11/06/2002 in the archives of mingw-msys@lists.sf.net.

rem

rem 2002.11.19 Paul Garceau mailto:pgarceau@attbi.com

rem	* Fix a typo: Change COMPSPEC to COMSPEC.

rem

rem 2002.11.25 Earnie Boyd mailto:earnie@users.sf.net

rem	* Remove the SET CYGWIN since it doesn't matter any longer.

rem

rem 2003.02.03 Earnie Boyd mailto:earnie@users.sf.net

rem	* Win9x doesn't like ``EXISTS dir'' so change it to ``EXISTS dir\nul''.

rem	Thanks to Nicolas Weber mailto:nicolasweber@gmx.de.

rem

rem 2003.03.06 Earnie Boyd mailto:earnie@users.sf.net

rem	* Add -backspacekey switch to rxvt startup.

rem	* Move RXVT color setup to startrxvt label

rem

rem 2004.01.30 Earnie Boyd mailto:earnie@users.sf.net

rem	* Add -geometry parameter to work around an off by one issue with

rem the default values.

rem	Thanks to Dave Schuyler mailto:parameter@users.sf.net

rem

rem 2004.03.28 Earnie Boyd mailto:earnie@users.sf.net

rem	* Add -norxvt or --norxvt switch argument.

rem	Thanks to Keith Marshall mailto:Keith.Marshall@total.com.

rem	* Add method to determine absolute path of msys.bat so that we no

rem	longer need to change to the bin directory. This allows msys.bat to be

rem	called from any working directory.

rem	Thanks to Kevin Mack mailto:kevin.mack@us.cd-adapco.com

rem

rem 2005.07.06 Max TE Woodbury mailto:mtew@users.sf.net

rem * Fixed WD check for command.com systems.

rem * Minimized intermediate CMD window to reduce startup flashyness.

rem * If rxvt.exe cannot be found, try sh.exe.

rem

rem 2005.12.06 Tuomo Latto mailto:nonperson@users.sf.net

rem * Added a temporary workaround for getting MSYS shell to run on x64.

rem

rem 2005.12.07 Keith Marshall mailto:keithmarshall@users.sf.net

rem * ``EXISTS %WD%\sh.exe'' should be ``EXISTS %WD%sh.exe''; corrected.

rem * Modified Tuomo's patch, to avoid trashing Window settings in Win32.

rem

rem 2005.12.08 Tuomo Latto mailto:nonperson@users.sf.net

rem * Keith's modified patch fails on x64; start did funny things.

rem Reworked, for correct behaviour on both platforms.

rem

rem 2009.03.17 Keith Marshall mailto:keithmarshall@users.sf.net

rem * Add -rxvt or --rxvt switch; start in --norxvt mode by default.

rem Make it deterministic; (do not inherit MSYSCON from parent).

rem

EDIT : Wystarczyło odaplić ikone ze startu (nw czemu , nie było żadnych dodatakowych poleceń) . Ale następny problem taki że nie wyskakuje ten błąd przy odpaleniu jako admin . A to mi jest potrzebne gdyż katalog jest w programfiles. Nie przeniose go bo mam dużo rzeczy pod to ustawione : / Any Ideas ? EDIT2 : Przeniosłem całego C:B i minGW na wierzch . Ale mam następny problem . Przy linijce “-make” Zgłasza błąd

C:/CodeBlocks/MinGW/msys/1.0/src/build/utils/count/Relase+Asserts/count.o:count.c:(.text.startup+0xf): undefined reference to '__chkstk_ms'

Wie ktoś jak temu zaradzić ? : /