Komputer zamula, relevantknowledge się zagnieździł


(system) #1

Tak jak w temacie. Ściągnąłem ostatnio konwerter 3gp-->avi. W gratisie dostałem relevantknowledge ;( Muli strasznie ...

Z góry dziękuje za pomoc!

Log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 09:15:16, on 2010-12-18

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18999)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

C:\Program Files (x86)\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP wireless Assistant\WiFiMsg.EXE

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\HpqToaster.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\SysWow64\Macromed\Flash\FlashUtil10e.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Program Files (x86)\RelevantKnowledge\rlvknlg.exe

C:\Windows\SysWOW64\netsh.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE= ... on&pf=cnnb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE= ... on&pf=cnnb

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE= ... on&pf=cnnb

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: SnagIt Toolbar Loader - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - C:\Program Files (x86)\TechSmith\SnagIt 8\SnagItBHO.dll

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SuggestMeYesBHO - {0FB6A909-6086-458F-BD92-1F8EE10042A0} - C:\Program Files (x86)\AutocompletePro\AutocompletePro.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\Users\Filip\AppData\Roaming\Gadu-Gadu 10_userdata\ggbho.2.dll (file missing)

O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Program Files (x86)\TechSmith\SnagIt 8\SnagItIEAddin.dll

O4 - HKLM..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [avast5] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe /nogui

O4 - HKLM..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

O4 - HKCU..\Run: [iSUSPM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -scheduler

O4 - HKCU..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {DAF7E6E6-D53A-439A-B28D-12271406B8A9} (RIM AxLoader) - http://mobileapps.blackberry.com/device ... Loader.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Unknown owner - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_48fbb870\AESTSr64.exe (file missing)

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Unknown owner - C:\Windows\system32\agr64svc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: Com4QLBEx - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe

O23 - Service: @dfsrres.dll,-101 (DFSR) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DFSR.exe (file missing)

O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: HP Service (hpsrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Hpservice.exe (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: lxcc_device - Unknown owner - C:\Windows\system32\lxcccoms.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: QuickPlay Background Capture Service (QBCS) (QPCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\HP\QuickPlay\Kernel\TV\QPCapSvc.exe

O23 - Service: QuickPlay Task Scheduler (QTS) (QPSched) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\HP\QuickPlay\Kernel\TV\QPSched.exe

O23 - Service: Recovery Service for Windows - Unknown owner - C:\Windows\SMINST\BLService.exe

O23 - Service: RelevantKnowledge - TMRG, Inc. - C:\Program Files (x86)\RelevantKnowledge\rlservice.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLsvc.exe,-101 (slsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SLsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: Audio Service (STacSV) - Unknown owner - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_58be29c0\STacSV64.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 9447 bytes


(Bartolini234) #2

HiJack to przeżytek,dzisiaj całkowicie nieprzydatny.

Podaj logi z OTL.Wtedy eksperci będą w stanie Ci pomóc,bo na podstawie HiJacka nie będą nic robili.

Pozdrawiam


(system) #3

A tymczasem odinstaluj Relevant Knowledge i usuń ewentualnie pozostały folder w C:\Program Files

-- Dodane 18.12.2010 (So) 10:32 --

Gdyby nie pojawił się spec od logów, pobierz to: http://majorgeeks.com/Norman_Malware_Cl ... d5450.html

uruchom (program się nie instaluje), zaakceptuj i na standardowych ustawieniach naciśnij Start scan. Po zeskanowaniu, na Pulpicie będzie log. Program naprawi co trzeba.


(system) #4

Oto log OTL

http://wklej.to/Rwkf

w tzw międzyczasie spróbuję usunąć tego Relevant "Knowledża". Mam nadzieje, ze znajde podpowiedź jak to zrobić


(system) #5

Powinna być taka pozycja Relevant Knowledge w Programy i funkcje. Jeśli nie, to "ręcznie" usuń folder, o którym wyżej pisałem.

-- Dodane 18.12.2010 (So) 10:44 --

Mimo wszystko, radzę zastosować program Norman Malware Cleaner.


(system) #6

usunąłem z DODAJ/USUŃ programy, ale nie mogę jednak usunąć folderu RelevantKnowledge z Program Files niestety ;/


(ybu) #7

Użyj programu http://www.dobreprogramy.pl/Malwarebyte ... 13117.html .

Wykonaj pełny skan i usuń co znajdzie.


(system) #8

ściągam juz kilkanaście minut a mam 29 procent. Dam znać, jak uda mi sie nim przeskanować