Książki, podręczniki, gry planszowe dla placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży


(askirkov) #1

Chciałbym zachęcić Was do oddawania niepotrzebnych książek, podręczników szkolnych z ostatnich lat, gier planszowych itp. na rzecz placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. W placówkach takich dzieci i młodzież z rodzin zmagających się z różnymi trudnościami spędza kilka godzin po szkole. Otrzymują posiłek i pomoc w odrabianiu prac domowych, mają inne zajęcia pozaszkolne. Myślę, że to bardzo dobry pomysł na to, żeby dawać młodym ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji “wędkę” zamiast “ryby”, jak również na to, żeby z przekazanych darów mogło regularnie korzystać dużo osób, a nie jedna.


(fiesta) #2

Zachęcanie, zachęcaniem  - a jakieś konkrety (adresy, numery kont, nazwy palcówek).

Bo pomimo  szlachetności akcji, w takiej postaci to  tylko dmuchanie pary w gwizdek …


(askirkov) #3

OK. Adresy placówek powinny być udostępnione na stronach internetowych miejscowych Ośrodków Pomocy Społecznej. Dla przykładu podaję stronę z listą placówek z Krakowa (akurat tutaj są same niepubliczne).

https://www.mops.krakow.pl/jednostki-pomocy-spolecznej/placowki-wsparcia-dziennego-0

Opis placówek wsparcia dziennego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

Placówki te wspierają rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych funkcji. Współpracują z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Placówki wsparcia dziennego mogą być prowadzone w formie

  • opiekuńczej – zapewnia dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.
  • specjalistycznej - organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne, realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.
    -  pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę – prowadzi działania animacyjne i socjoterapeutyczne.
    Pobyt dziecka w takiej placówce jest bezpłatny i dobrowolny, chyba, ze do placówki skieruje sąd.

Źródło: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/co-s%C4%85-plac%C3%B3wki-wsparcia-dziennego