Kto sprawdzi mi loga?


(Noob) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:55:16, on 2005-12-17

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavProt.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Firewall\PavFires.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavFnSvr.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Pavkre.exe

C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\pavsrv51.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\prevsrv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PsImSvc.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\AVENGINE.EXE

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\jusched.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\APVXDWIN.EXE

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\WebProxy.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\Domownik\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = 

http://www.whatsfind.com/route.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =  

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

http://www.hotbar.com/dyn/hotbar/3.0/sb_searchPageHome.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {D14641FA-445B-448E-9994-209F7AF15641} - (no file)

O2 - BHO: CSBHO - {D14D6793-9B65-11D3-80B6-00500487BDBA} - C:\PROGRA~1\COMETS~1\Platform\Bin\csbho.dll (file missing)

O3 - Toolbar: (no name) - {FE6BC4EF-5676-484B-88AE-883323913256} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {B195B3B3-8A05-11D3-97A4-0004ACA6948E} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WebSavingsfromEbates] C:\Program Files\WebSavingsfromEbates\WebSavingsfromEbatesrun.exe /cp:p "C:\Program Files\WebSavingsfromEbates\System\Code" Main lp: "C:\Program Files\WebSavingsfromEbates"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray

O4 - HKLM\..\Run: [System Restore] svcnet.exe

O4 - HKLM\..\Run: [update driver] SNDVOL32.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\RunServices: [WinSvc32.exe] C:\WINDOWS\System32\MsSvc16\WinSvc32.exe

O4 - HKCU\..\Run: [System Restore] svcnet.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Mail Notifier] C:\Program Files\DynAdvance\Mail Notifier\MailNotifier.Exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - 

res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\npjpi142_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\npjpi142_01.dll

O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O12 - Plugin for ôĺ: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin.dll

O16 - DPF: {00000000-CDDC-0704-0B53-2C8830E9FAEC} (IELoaderCtl Class) - 

http://install.global-netcom.de/ieloader.cab

O16 - DPF: {48884C41-EFAC-433D-958A-9FADAC41408E} (EGamesPlugin Class) - 

https://www.e-games.com.my/com/EGamesPlugin.cab

O16 - DPF: {5F874A6F-8B34-433D-BA4B-47AC91C0567F} (MailCfg Control) - 

https://poczta.wp.pl/autoryzacja/mailcfg2.ocx

O16 - DPF: {70BA88C8-DAE8-4CE9-92BB-979C4A75F53B} (GSDACtl Class) - 

https://www.gamespyid.com/alaunch.cab

O16 - DPF: {88D969C0-F192-11D4-A65F-0040963251E5} (XML DOM Document 4.0) - 

file://C:\TempEI4\EI40_\msxml4.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - 

http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {9C691A33-7DDA-4C2F-BE4C-C176083F35CF} - 

http://static.flingstone.com/cab/2000XP/CDTInc/bridge.cab

O16 - DPF: {DA9A0B1E-9B7B-11D3-B8A4-00C04F79641C} (NSUpdateLiteCtrl Class) - 

http://204.177.92.201/quickdl/proclaim/NSupd9x.cab

O16 - DPF: {E0CE16CB-741C-4B24-8D04-A817856E07F4} - 

http://cabs.roings.com/cabs/serialzip.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - 

http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda Firewall Service (PAVFIRES) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Firewall\PavFires.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Pavkre (Pavkre) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Pavkre.exe

O23 - Service: Panda PavProt (PavProt) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavProt.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda Preventium+ Service (PREVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\prevsrv.exe

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software Internacional - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PsImSvc.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

zwyczajny log do sprawdzenia


(Gutek) #2
  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue: