Które wpisy do usunięcia?


(Yogi Fazzi) #1

witam,

czy z poniższego log-u mozna usunąć jakieś niepotrzebne wpisy, tak aby komputer szybciej się uruchamiał i nieco szybciej pracował, bo odnoszę wrażenie że część wpisów jest zbędna

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:28:09, on 2007-08-02

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe

C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe

C:\WINDOWS\SMINST\Scheduler.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMFirstStart.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.hp.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = "C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe"

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DLA] C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Default Settings\cpqset.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\Sminst\Recguard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] C:\WINDOWS\Creator\Remind_XP.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Scheduler] C:\WINDOWS\SMINST\Scheduler.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hp.com

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll

O23 - Service: AddFiltr - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\AddFiltr.exe

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - C:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - c:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: PC Angel (PCA) - SoftThinks - C:\WINDOWS\SMINST\PCAngel.exe

z góry dzięki za pomoc


(Gutek) #2

Zerknij TUTAJ


(Yogi Fazzi) #3

a co z resztą wpisów i uruchomionych usług? które można usnąć lub wyłączyć?


(qrczak13) #4

Przejrzyj jeszcze te tematy:

http://www.bezpieczenstwosystemow.pl/index.php?topic=116.0

Optymalizacja i odchudzanie Windows XP

http://www.searchengines.pl/Services-Uslugi-w-XP-t7723.html


(Yogi Fazzi) #5

możecie napisać mi do jakich programów odnoszą się te wpisy, szukałem w http://www.google.pl ale nic konkretnego nie znalazłem

O4 - HKLM\..\Run: [DLA] C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE 

O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\Sminst\Recguard.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] C:\WINDOWS\Creator\Remind_XP.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [Scheduler] C:\WINDOWS\SMINST\Scheduler.exe

(Gutek) #6

Słabo szukasz