Łączenie wielu wierszy w jeden wiersz (Excell, Edytor Tekstu)


(Djzon) #1

Łączenie wierszy w jeden wiersz (Excell, Edytor Tekstu)


(system) #2

kazać odnaleść wszystkie znaki końca wiersza i zastąpić np spacją (automat)


(Djzon) #3

Pspad manipulacja na liniach> Join lines i usunąć puste spacje

Rozwiązane


(floyd) #4

W Notepad++

wejść: edycja\operacje na liniach\złącz wiersze.

W Excelu, to by trzeba sobie napisać odpowiednie makro, ale Excel to raczej niewygodny do takich operacji.

Dla plików tekstowych można sobie nawet napisać własny skrypt

PlikOdczyt = "f:\plik1.txt":PlikZapis = "f:\plik2.txt"
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objFile = objFSO.OpenTextFile (PlikOdczyt, 1)
strText = objFile.ReadAll
strText=replace(strText, vbCrLf,"")
set PlikTS=objFSO.CreateTextFile(PlikZapis,true,false)
PlikTS.Write(strText)
PlikTS.Close:objFile.Close

Wpisać właściwe ścieżki do plików: Plikodczyt i PlikZapis. Zapisać całość do pliku o rozszerzeniu .vbs i uruchomić.