Listy w C++, problem podczas wyswietlania(lub inicjalizacji)


(Dodebillo) #1

Mam o to taki kod. Kompilator nie wyrzuca błędu, jednak podczas uruchamiania programu zawiesza się gdy chcę wyświetlić drugi element. Gdzie robię błąd?

#include 

#include 

#include 


using namespace std;


struct wspolrzedne

{ 

  int x;

  int y;

  wspolrzedne *nastepny;

};


int main(int argc, char *argv[])

{

  wspolrzedne *pierwszy, *aktualny, *nowy;


  cout << "Program dzialajcy na listach" << endl;


  pierwszy = new wspolrzedne;

  pierwszy->x=0;

  pierwszy->y=0;

  aktualny->nastepny=pierwszy;


  for(int i=0;i<5;i++)

  {

    aktualny -> nastepny = new wspolrzedne;

    aktualny -> x = i;

    aktualny -> y = 2*i;

    aktualny = aktualny->nastepny;

  }

  aktualny->nastepny = NULL;


  cout << "Po wcisnieniu dowolnego przycisku nastapi wyswietlenie pierwszego elementu " << endl;

  getch();

  aktualny = pierwszy;


  cout << "x = " << aktualny->x << " y = " << aktualny->y << endl;


  cout << "Po wcisnieciu dowolnego przycisku nastapi wyswietelenie kolejnych elementow " << endl;

  getch();

  for(int i=0;i<5;i++)

   {

      cout << "x = " << aktualny->x << " y = " << aktualny->y << endl; 

      aktualny=aktualny->nastepny;

   }


  system("PAUSE");

  return EXIT_SUCCESS;

}

(Sawyer47) #2

Ta linijka jest podejrzana

aktualny->nastepny=pierwszy;

Odwołujesz się do pola aktualny, podczas gdy sam aktualny nie istnieje. Powinno być raczej aktualny = pierwszy;

Inne uwagi:

 1. conio.h - nieprzenośna, DOS-owa biblioteka

 2. system(“pause”) - nieprzenośne i raczej głupie obejście ‘problemu’ zamykającej się konsoli


(Copycona) #3

Spójrz na ostrzeżenia (warnings) kompilatora, one często są nie mniej ważne, niż błędy (errors).

http://ideone.com/7QZzv

Wskaźnik nowy jest nieużywany, a aktualny nie jest zainicjowany.


([alex]) #4
wspolrzedne *pierwszy=0,*ostati=0, *nowy;

  for(int i=0;i<5;++i)

   {

   nowy=new wspolrzedne;

   nowy->x=i;

   nowy->y=2*i;

   nowy->nastepny=0;

   if(ostatni) ostatni->nastepny=nowy;

   else pierwszy=nowy;

  }

  for(wspolrzedne *i=pierszy;i;i=i->nastepny)

   {

   cout << "x = " << i->x << " y = " << i->y << endl; 

   }