Log do sprawdzenia

Mam Problem z reklamiarzeem tak mi się wydaje ale zbyt dużym laikiem jestem żeby samemu grzebać. Proszę o sprawdzenie. Z góry dzięki. :slight_smile:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:28:53, on 2007-09-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\acs.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\E-KEY\CeEKey.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TouchPad\TPTray.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoomingHook.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Program narzędziowy TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Tvs\TvsTray.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Direct Disc Writer\ddwmon.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Mouse Driver\4DMAIN.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\TPSBattM.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSServ.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\WINDOWS\FixCamera.exe

C:\WINDOWS\tsnp325.exe

C:\WINDOWS\vsnp325.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Lexmark Applications\QLink\QLINK.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\Stary Program Files\OpenOffice.org 2.1\program\soffice.exe

C:\Stary Program Files\OpenOffice.org 2.1\program\soffice.BIN

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\TODDSrv.exe

C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\SkypePM.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jucheck.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\OLCHWK~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.953\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://softwarereferral.com/jump.php?wm … Ojg5&lid=2

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll

O2 - BHO: MSVPS System - {F4CF814F-970F-405D-A42C-0CE06EB97373} - C:\WINDOWS\mxduo.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O4 - HKLM…\Run: [ATIPTA] “C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe”

O4 - HKLM…\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM…\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

O4 - HKLM…\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM…\Run: [PadTouch] C:\Program Files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe

O4 - HKLM…\Run: [CeEKEY] C:\Program Files\TOSHIBA\E-KEY\CeEKey.exe

O4 - HKLM…\Run: [HWSetup] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Applet\HWSetup.exe hwSetUP

O4 - HKLM…\Run: [sVPWUTIL] C:\Program Files\Toshiba\Windows Utilities\SVPWUTIL.exe SVPwUTIL

O4 - HKLM…\Run: [TPNF] C:\Program Files\TOSHIBA\TouchPad\TPTray.exe

O4 - HKLM…\Run: [Zooming] ZoomingHook.exe

O4 - HKLM…\Run: [TPSMain] TPSMain.exe

O4 - HKLM…\Run: [smoothView] C:\Program Files\TOSHIBA\Program narzędziowy TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe

O4 - HKLM…\Run: [Tvs] C:\Program Files\TOSHIBA\Tvs\TvsTray.exe

O4 - HKLM…\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe

O4 - HKLM…\Run: [DDWMon] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Direct Disc Writer\ddwmon.exe

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM…\Run: [WheelMouse] C:\Program Files\Mouse Driver\4DMAIN.EXE

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [CFSServ.exe] CFSServ.exe -NoClient

O4 - HKLM…\Run: [GrooveMonitor] “C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe”

O4 - HKLM…\Run: [FixCamera] C:\WINDOWS\FixCamera.exe

O4 - HKLM…\Run: [tsnp325] C:\WINDOWS\tsnp325.exe

O4 - HKLM…\Run: [snp325] C:\WINDOWS\vsnp325.exe

O4 - HKLM…\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [TOSCDSPD] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [skype] “C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKCU…\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU…\Run: [incrediMail] C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c

O4 - HKCU…\Run: [securePCCleaner] C:\Program Files\SecurePCCleaner\GDC.exe

O4 - Startup: .protected

O4 - Startup: OpenOffice.org 2.1.lnk = C:\Stary Program Files\OpenOffice.org 2.1\program\quickstart.exe

O4 - Startup: Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: QLINK.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: wmphost - {C2D5C9E1-3B46-418A-83B6-411805B0CA6F} - C:\WINDOWS\wmphost.dll

O21 - SSODL: wmpdev - {837F9801-2C21-4A59-99B0-714811F24781} - C:\WINDOWS\wmpdev.dll

O23 - Service: Usługa konfiguracji Atheros (ACS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\acs.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Harmonogram automatycznej usługi LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\WINDOWS\system32\TODDSrv.exe

Złączono Posta : 06.09.2007 (Czw) 20:15

Jeszcze jedno wyświetla mi się komunikat Windows Seciurity Alert !!

na początek jak zawsze

Pobierz SmitFraudFix

W trybie numer 2 , i wklej raport.

[code*] raport [/code*] bez gwiazdek oczywiście ,

wklej log z narzędzia Deckard’s System Scanner

[code*] log [/code*] bez gwiazdek oczywiście.

przecież mamy opis - SmitFraudFix

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Pozdrawiam Gutek2222

oki już poskutkowało to jest raport

SmitFraudFix v2.221


Scan done at 20:56:45,50, 2007-09-06

Run from C:\Documents and Settings\Olch˘wka Pawe\Pulpit\Nowy folder (3)\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is NTFS

Fix run in normal mode


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler Before SmitFraudFix
!Attention, following keys are not inevitably infected!


SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Killing process»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts


127.0.0.1 localhost


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Generic Renos Fix


GenericRenosFix by S!Ri»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting infected files


Problem while deleting C:\WINDOWS\mxduo.dll

C:\WINDOWS\privacy_danger\ Deleted

C:\WINDOWS\wmpdev.dll Deleted

Deleting [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{837F9801-2C21-4A59-99B0-714811F24781}]

Deleting [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\CLSID\{837F9801-2C21-4A59-99B0-714811F24781}]

C:\WINDOWS\wmphost.dll Deleted

Deleting [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{C2D5C9E1-3B46-418A-83B6-411805B0CA6F}]

C:\DOCUME~1\OLCHWK~1\MENUST~1\Programy\AUTOST~1\.protected Deleted

C:\DOCUME~1\OLCHWK~1\Pulpit\Error Cleaner.url Deleted

C:\DOCUME~1\OLCHWK~1\Pulpit\Privacy Protector.url Deleted

C:\DOCUME~1\OLCHWK~1\Pulpit\Spyware?Malware Protection.url Deleted

C:\DOCUME~1\OLCHWK~1\Ulubione\Error Cleaner.url Deleted

C:\DOCUME~1\OLCHWK~1\Ulubione\Privacy Protector.url Deleted


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» DNS


Description: Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów

DNS Server Search Order: 217.30.137.200

DNS Server Search Order: 217.30.137.200


HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\..\{C6C48DD3-D0AC-4ED3-9600-B42D0A2F1715}: DhcpNameServer=217.30.137.200 217.30.137.200

HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\..\{C6C48DD3-D0AC-4ED3-9600-B42D0A2F1715}: DhcpNameServer=217.30.137.200 217.30.137.200

HKLM\SYSTEM\CS3\Services\Tcpip\..\{C6C48DD3-D0AC-4ED3-9600-B42D0A2F1715}: DhcpNameServer=217.30.137.200 217.30.137.200

HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=217.30.137.200 217.30.137.200

HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=217.30.137.200 217.30.137.200

HKLM\SYSTEM\CS3\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=217.30.137.200 217.30.137.200»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting Temp Files»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System
!Attention, following keys are not inevitably infected!


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"System"=""»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Registry Cleaning


Registry Cleaning done. 


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler After SmitFraudFix
!Attention, following keys are not inevitably infected!


SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Reboot


C:\WINDOWS\mxduo.dll Deleted »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End[/code]
 [color=darkblue][size=9][i][b]Złączono Posta[/b]: 06.09.2007 (Czw) 21:15[/i][/size][/color]

[

[code]code][code] [code] [quote] [quote]SmitFraudFix v2.221 Scan done at 20:56:45,50, 2007-09-06 Run from C:\Documents and Settings\Olch˘wka Pawe\Pulpit\Nowy folder (3)\SmitfraudFix OS: Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600] - Windows_NT The filesystem type is NTFS Fix run in normal mode »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler Before SmitFraudFix !!

Daj log z ComboFix

ComboFix 07-08-30.3 - "Olch˘wka Pawe" 2007-09-06 21:20:49.2 - NTFSx86

Na koniec

Pobierz program SDFix