Log do sprawdzenia

Prosze o spr. loga

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:23:45, on 2005-05-09

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb03.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

C:\WINDOWS\system32\ZONELABS\vsmon.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

C:\Documents and Settings\EX\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O4 - HKLM…\Run: [CloneCDElbyCDFL] “C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe” /L ElbyCDFL

O4 - HKLM…\Run: [CloneCDTray] “C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe”

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [Zone Labs Client] C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe

O4 - HKLM…\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM…\Run: [speedTouch USB Diagnostics] “C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe” /icon

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe

O4 - HKLM…\Run: [LANChatPro] C:\Program Files\LANChat Pro\LANChat.exe /q

O4 - HKLM…\Run: [RemoteControl] “C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe”

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [cFosSpeed] C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

O4 - HKLM…\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb03.exe

O4 - HKLM…\Run: [DiskeeperSystray] “C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkIcon.exe”

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{DCF4BE73-6C0D-4598-BE67-A216189BD758}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - Unknown owner - C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe" -service (file missing)

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs Inc. - C:\WINDOWS\system32\ZONELABS\vsmon.exe

czysto :slight_smile:

Czysto,

możesz skonfigurować połączenie neostrady ręcznie.

http://www.turbokrecik.info

http://www.neostrada.info

http://www.autoconnect.prv.pl

Możesz wyłączyć z autostartu [start -> uruchom -> msconfig] następujące rzeczy:

jusched.exe - zbędny aktualizator javy,

PDVDServ.exe - IMO zbędny, proces PowerDVD,

hpztsb03.exe - softu HP nie musisz mieć w autostarcie - Twoja wola.

Możesz wyłączyć CTFMON.EXE: Panel sterowania => Opcje regionalne=> Języki => Szczegóły => Zaawansowane => zaznaczasz wyłącz zaawansowane usługi tekstowe.