Log Hijackthis, sprawdzenie


(Krzysztof Mrozowski) #1

Proszę o sprawdzenie loga, system już po skanowaniu (AVG) i po wyleczeniu z wirusów, ale czasem wyskakują różne dziwne błędy. Będę wdzięczny za pomoc.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:45:10, on 2008-11-08

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Lavasoft\2008\aawservice.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\GE Fanuc\Alarm Viewer\Host\AEClientHostService.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE

C:\Program Files\GE Fanuc\Proficy Common\M4 Common Licensing\CCFLIC0.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\crauto.exe

E:\Programy\Astor\fxControl\Runtime\NT\FxControl.exe

C:\WINDOWS\Intellution\iLicenseSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\IMountSRV.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

E:\Programy\Astor\Proficy Event Logger\LoggingService.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\Programy\Astor\Common\Components\NT\trapiserver.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74005

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [Encrypted Disk Auto Mount] rundll32.exe edshell.dll,MountAll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O16 - DPF: {1F831FAC-42FC-11D4-95A6-0080AD30DCE1} (InstaFred) - file:///D:/Programy/AutoCAD/InstFred.ocx

O16 - DPF: {2D8ED06D-3C30-438B-96AE-4D110FDC1FB8} (ActiveScan 2.0 Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/cabs/as2stubie.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {78AF2F24-A9C3-11D3-BF8C-0060B0FCC122} (AcDcToday) - file:///D:/Programy/AutoCAD/AcDcToday.ocx

O16 - DPF: {AE56372C-B4F5-11D4-A415-00108302FDFD} (NOXLATE-BANR) - file:///D:/Programy/AutoCAD/InstBanr.ocx

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {F281A59C-7B65-11D3-8617-0010830243BD} (AcPreview Control) - file:///D:/Programy/AutoCAD/AcPreview.ocx

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\2008\aawservice.exe

O23 - Service: AEClientHostService - GE Fanuc Automation Americas - C:\Program Files\GE Fanuc\Alarm Viewer\Host\AEClientHostService.exe

O23 - Service: AVG8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: C-DillaSrv - C-Dilla Ltd - C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE

O23 - Service: Proficy Licensing (CCFLIC0) - GE Fanuc Automation - C:\Program Files\GE Fanuc\Proficy Common\M4 Common Licensing\CCFLIC0.exe

O23 - Service: crauto - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\drivers\crauto.exe

O23 - Service: FxControl Runtime (FxControlRuntime) - GE Fanuc Automation Canada Inc. - E:\Programy\Astor\fxControl\Runtime\NT\FxControl.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: M1 Licensing Helper (iLicenseSvc) - GE Fanuc Automation Americas, Inc. - C:\WINDOWS\Intellution\iLicenseSvc.exe

O23 - Service: IMountSRV - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\drivers\IMountSRV.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Proficy Log Server (LoggingService) - Unknown owner - E:\Programy\Astor\Proficy Event Logger\LoggingService.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: OpcEnum - OPC Foundation - C:\WINDOWS\system32\OpcEnum.exe

O23 - Service: PMounter - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PMounter.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: Proficy Driver Runtime - Total Control Products (Canada) Inc. - E:\Programy\Astor\fxView\Runtime\ProficyDrivers\Win32\GefPdfOpc.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: Trapi File Server (TrapiServer) - GE Fanuc Automation Canada Inc. - E:\Programy\Astor\Common\Components\NT\trapiserver.exe

O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - D:\programy\tune06\WinStylerThemeSvc.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe


--

End of file - 9266 bytes

(Kambor4) #2

1) Użyj (w Trybie Awaryjnym)-->SDFix. (niżej na stronie linku).

Pokaż Report.txt znajdujący się w folderze SDFix.

2) Daj log z -----> ComboFix (niżej na stronie linku).

================

K.


(Krzysztof Mrozowski) #3

1) SDFix report: http://www.wklej.org/id/16166/


(Kambor4) #4

SDFix niczego nic znalazł i usunął. Czekamy na ComboFixa.

=================

K.


(Krzysztof Mrozowski) #5

2) ComboFix http://wklej.org/id/16170/


(Leon$) #6

start >> uruchom >> cmd

sc stop gtermddo >> Enter

sc delete gtermddo >> Enter

Log wygląda na czysty

Pobierz CCleaner http://www.filehippo.com/download_ccleaner/

przeskanuj nim i wyczyść rejestr.

zrób optymalizacje uruchamiania

http://cybertrash.netarteria.pl/cyber/i ... 378.0.html

usuń ręcznie folder C: \Qoobox usuń instalkę Combofix z dysku.

Wyłącz I włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.http://support.microsoft.com/kb/310405/pl

przeskanuj obszar Mój komputer http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html gdy będą wirusy pokaż raport

:slight_smile:


(Krzysztof Mrozowski) #7

Narazie wygląda na to że problem ustał. Jeżeli nadal będą jakiekolwiek problemy napiszę.

Dziękuję za poświęcenie mi chwilki czasu.

Mrozek


(Gutek) #8

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Pozdrawiam Gutek2222

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=253052