Log


(czasi) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:12:15, on 20/08/2005

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\gearsec.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\windows\system\hpsysdrv.exe

C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe

C:\HP\KBD\KBD.EXE

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\HP\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

C:\Program Files\Creative\Shared Files\CAMTRAY.EXE

C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe

C:\Program Files\HP\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\ypager.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe

c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\System32\rsvp.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Propriétaire\Bureau\Hassan\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=FR_FR&c=Q304&bd=pavilion&pf=desktop

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=FR_FR&c=Q304&bd=pavilion&pf=desktop

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.csgkuespicmab.info/V18qPAGX8OJq6bc0GltFQzPiae2Zvi0G87b8X6VwTHV21lsAekype/_Vh_3uxECw.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.nxdctykvmsl.com/V18qPAGX8OJpb/75wSUGZmNYSQbJ/0M1miNBkDxYpL8.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://fr.yahoo.com/?.home=msgr

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://fr.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/msgr7/*http://fr.search.yahoo.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://fr.yahoo.com/?.home=msgr

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://fr.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/msgr7/*http://fr.search.yahoo.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.trendmicro-europe.com/fr/pc-cillin/sales/regist_eds.htm?SN=PCFF%2D0024%2D9024%2D3217%2D0263&GUID=B2B0B0B5B0B8B0B5B1B5B3B7B2B880&VID=003

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Liens

O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\COMPAN~1\Installs\cpn\ycomp5_6_2_0.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {92741AED-32DC-C554-47F7-31DC7E9C6C5A} - C:\DOCUME~1\PROPRI~1\APPLIC~1\livescr\Amen License.exe

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Yahoo! Barre d'outils - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\COMPAN~1\Installs\cpn\ycomp5_6_2_0.dll

O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD05] c:\Program Files\HP\{45B6180B-DCAB-4093-8EE8-6164457517F0}\hphupd05.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon05] C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded /nodetect

O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "c:\Program Files\Fichiers communs\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [CamMonitor] C:\Program Files\HP\Digital Imaging\\Unload\hpqcmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\HP\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Creative WebCam Tray] C:\Program Files\Creative\Shared Files\CAMTRAY.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SurfAccuracy] C:\Program Files\SurfAccuracy\SAcc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IS CfgWiz] c:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\cfgwiz.exe /GUID NIS /CMDLINE "REBOOT"

O4 - HKLM\..\Run: [WindowCakeWebMulti] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\kindcornwindowcake\drivecurb.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Yahoo! Pager] C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\ypager.exe -quiet

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart

O4 - HKCU\..\Run: [MoneyAgent] "C:\Program Files\Microsoft Money\System\mnyexpr.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [BackupNotify] c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\backupnotify.exe

O4 - HKCU\..\Run: [hope five] C:\DOCUME~1\PROPRI~1\APPLIC~1\MODEIT~1\Mess Drive.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Console Java (Sun) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {4528BBE0-4E08-11D5-AD55-00010333D0AD} - C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\yhexbmesfr.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Yahoo! Messenger - {4528BBE0-4E08-11D5-AD55-00010333D0AD} - C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\yhexbmesfr.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by109fd.bay109.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1123802298828

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{31B80550-A85A-4E67-829F-42109F8E7B4D}: NameServer = 217.27.32.5,213.228.0.168

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O23 - Service: Service de sécurité matérielle (GEARSecurity) - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\gearsec.exe

O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

a wcale niemam uruchomionej przegladarki


(Exsul) #2

fiksujesz następujące wpisy:

Potem gruntowny skan i zapodaj ponownie.


(czasi) #3

te prubowalem juz dawno usunac,ale niechce sie usunac,a w trybie awaryjnym wogule tego nie ma


(Grebo) #4

Wpisy 010 usuwasz programem LSPFix

Przeskanuj system tym na wszelki wypadek:

http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=107&t=82

http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=657&t=82

http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=813&t=82

http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=188&t=82

http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=991&t=82

oraz skanerami antywirusowymi dostępnymi na stronie głównej dobrychprogramów (są na dole strony)

Zainstaluj SP2.


(Kuz5) #5

W Dodaj/Usun jak bedzie to odinstaluj newdotnet

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Wpisy 010 usuwasz programem LSPFix

Odpal LSP-Fix i napisz jakie pliki znajdują sie w oknie Keep a my ci napiszemy jak i jaki plik usunąć.

Jeżeli nie masz już na kompie javy to usun resztki po niej:

Znasz to? Jeżeli nie to usun:

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Panie EGZUL prosze nie pisać bzdur i nie wprowadzać w błąd userów wpisy 010 usuwamy narzedziem LSP-Fix, radze zostawic logi w spokoju bo jak zobacze że bedziesz nadal pisał bzdury to dostaniesz pamiatke pod avatar

A i nie kożystaj z analizatora logów bo jeszcze sobie kłopotów narobisz


(czasi) #6

Ja tu nie znam wiekszosci zainstalowanych programow,gdyz to nie jest moj komputer