Logi HiJackThis, porada, pomoc


(Wryjek7) #1

Cześć, mam podejrzenia że wczoraj, mój komputer został zarażony, jakimś Keylogerem, czy innym syfem, postanowiłem przeskanować HiJackiem, chodzi o to że chce wiedzieć czy wszystko w porządku, czy może nie.

Logi:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 14:07:50, on 2012-09-05

Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16385)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\ASUS\GamerOSD\GamerOSD.exe

C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe

C:\Program Files (x86)\AutoConnect\AutoConnect.exe

C:\Users\Lukas\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Lukas\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Lukas\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Lukas\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Lukas\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Lukas\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Users\Lukas\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Lukas\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Lukas\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Users\Lukas\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Lukas\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Lukas\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\HiJack\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Users\Lukas\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Lukas\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Lukas\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\SysWOW64\DllHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.v9.com/?u…I&ts=1345801621

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft…k/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.v9.com/?u…I&ts=1345801621

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.v9.com/?u…I&ts=1345801621

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft…k/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft…k/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.v9.com/?u…I&ts=1345801621

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Java™ Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O4 - HKLM…\Run: [HDAudDeck] C:\Program Files (x86)\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck.exe -r

O4 - HKLM…\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] “C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe”

O4 - HKLM…\Run: [ASUSGamerOSD] C:\Program Files (x86)\ASUS\GamerOSD\GamerOSD.exe

O4 - HKLM…\Run: [adiras] C:\Windows\adirasx64.exe

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] “C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe”

O4 - HKLM…\Run: [bCSSync] “C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe” /DelayServices

O4 - HKLM…\Run: [startCCC] “C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe” MSRun

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [avast] “C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe” /nogui

O4 - HKCU…\Run: [AutoConnect] C:\Program Files (x86)\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - HKCU…\Run: [Google Update] “C:\Users\Lukas\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe” /c

O4 - HKCU…\Run: [DAEMON Tools Lite] “C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe” -autorun

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Free YouTube Download - C:\Users\Lukas\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\freeytvdownloader.htm

O8 - Extra context menu item: Free YouTube to MP3 Converter - C:\Users\Lukas\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubetomp3converter.htm

O8 - Extra context menu item: Wyślij &do programu OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Notatki połączone programu OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: &Notatki połączone programu OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} - http://fpdownload2.m…ash/swflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{C6B5A49C-D9F9-46F8-8CAD-B07E07C38B60}: NameServer = 62.233.233.233 87.204.204.204

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: ATK Fast User Switch Service (ATKFUSService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\ATKFUSService.exe (file missing)

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

O23 - Service: avast! Firewall - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\afwServ.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

End of file - 11319 bytes

Czy wszystko jest wporządku?, czy może mam jakiegoś wirusa, czy innego syfa na komputerze?


(Agatonster) #2

Matej96 ,

Proszę zapoznać się z tematem i poprawić tytuł na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.

Wklejanie logów na forum - przeczytaj i zastosuj się do Tematu

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.

Log z HijackThis nie jest logiem wymaganym - zacznij od OTL


(Gutek) #3

Użyj AdwCleaner http://www.dobreprogramy.pl/AdwCleaner,Blog,33490.html z funkcji Delete

Po tym daj log z OTL - analiza-dezynfekcja-zestaw-narzedzi-nieingerencyjnych-t485632.html