Menu w pascalu pomoc

Witam. Dopiero zaczynam posługiwać się pascalem i mam pewien problem a mianowicie mam napisać program, który będzie składał się z kilku procedur i zamiast uruchamiać ponownie program po każdej wykonanej procedurze chciałbym, żeby po wciśnięciu określonego klawisza wracało do menu programu.

Z góry dzięki za pomoc.

Pozdrawiam.

Uses crt;

    Const n=100;   Var

    c1,c2 : char;

    y : byte;

    tablica : array[1..3] of string;


   Procedure sortowanie;


   Var

    x:Array[1..n] of byte;

    i,j:integer;

    p:byte;

    Begin

     ClrScr;

     Randomize;

     WriteLn;

     WriteLn('Liczby wylosowane');

     For i:=1 to n do

       Begin

        x[i]:=Random(200);

        Write(x[i]:4);

        If (i Mod 15)=0 Then Writeln;

       End;

       For i:=1 to n-1 do

        For j:=1 to n-i do

          If x[j]>x[j+1]

           Then Begin

             p:=x[j];

             x[j]:=x[j+1];

             x[j+1]:=p

             End;

      WriteLn;

      WriteLn('==============================================');

      WriteLn('Tablica uporzadowana');

      For i:=1 To n Do Write(x[i]:4);

     Repeat Until KeyPressed

    End;


   Procedure glowny_program;

    Begin

    End;


   Procedure menu (ktory,kolor,tlo:byte); {1}

    Begin

     TextColor (0); {2}

     TextBackGround (tlo+3); {3}

     GoToXY (32,11+ktory); {4}

     Write (tablica [ktory]); {5}

    End;


    Begin

     Tablica[1] :=' Sortowanie ';

     Tablica[2] :=' Program ';

     Tablica[3] :=' Wujscie ';

     ClrScr;

     For y:=1 To 3 Do menu (y,15,0); {6}

       y:=1;

     Repeat

       menu (y,0,15); {7}

       c1:=ReadKey;

       c2:=' ';

       If c1=chr (0) Then c2:=ReadKey;

       menu (y,15,0); {8}

       If c2='H' Then Dec(y);

       If c2='P' Then Inc(y);

       If y=0 Then y:=3;

       If y=4 Then y:=1;

       If c1=chr (27) Then y:=3;

     Until (c1=chr (27)) or (c1=chr (13));

       If y=1 Then sortowanie;

       If y=2 Then glowny_program;

    End.