Minecraft 1.0 a słaby komputer


(Krysttu) #1

Witam Was, czy oprócz wymiany sprzętu jest możliwość uruchomienia Minecrafta 1.0 na słabszym komputerze? Chodzi mi o jakies wspomagajace go programy, ew. jakis inny launcher, czy jakiś inny trick który by mi pomógł. Problem polega na tym, że np wersja 1.7.3 działała bezproblemowo, natomiast wyższe wersje już nie. Kiedy włączam grę, poruszam się po świecie i wszystko pięknie dopóki się gra samoistnie nie wyłączy, a staje się to już po kilku minutach a czasem nawet sekundach. Konfiguracja sprzętowa komputera: AMD Semphron 2800+ 1.61Ghz, 1gb pamięci ram, grafika Radeon 9550 128 ram.

dodam, że za każdym razem gdy się gra wyłączy, w folderze launchera pojawia się plik "hs_err_pid2488" przy czym ta liczba na koncu zawsze jest inna. Zawartosc tego pliku tekstowego:

#

# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:

#

# EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x690b78c0, pid=2488, tid=3964

#

# JRE version: 6.0_30-b12

# Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (20.5-b03 mixed mode windows-x86 )

# Problematic frame:

# C [atioglxx.dll+0xb78c0]

#

# If you would like to submit a bug report, please visit:

# http://java.sun.com/webapps/bugreport/crash.jsp

#


--------------- T H R E A D ---------------


Current thread (0x48c01c00): VMThread [stack] [id=3964]


siginfo: ExceptionCode=0xc0000005, reading address 0x5aa7bbf4


Registers:

EAX=0x6922d740, EBX=0x00000000, ECX=0x5aa69398, EDX=0x5a965480

ESP=0x48cdfc00, EBP=0x48cdfc5c, ESI=0x5aa7b7ec, EDI=0x5aa69398

EIP=0x690b78c0, EFLAGS=0x00010202


Top of Stack: (sp=0x48cdfc00)

0x48cdfc00: 690b7933 5a965480 00000001 6922d752

0x48cdfc10: 5a965480 690d8565 49c7ef60 49c7ef74

0x48cdfc20: 693fc517 00000001 00000000 48cdfc5c

0x48cdfc30: 69000000 693fce69 00000000 693fd5c7

0x48cdfc40: 6957ba7a 69000000 00000000 00000001

0x48cdfc50: 00000000 48cdfc70 001a3f60 48cdfc7c

0x48cdfc60: 7c90118a 69000000 00000000 00000001

0x48cdfc70: 001a3f60 00000000 001a3ff8 48cdfd00 


Instructions: (pc=0x690b78c0)

0x690b78a0: 89 88 04 40 00 00 83 c0 04 83 c6 0c 4f 75 c4 5f

0x690b78b0: 5e 5d 5b c3 cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc

0x690b78c0: 8b 86 08 04 00 00 53 55 33 ed 33 db 3b c5 76 1a

0x690b78d0: 57 8d 7e 08 8b 0f ff 56 04 89 2f 8b 86 08 04 00 Register to memory mapping:


EAX=

[error occurred during error reporting (printing register info), id 0xc0000005]


Stack: [0x48c90000,0x48ce0000], sp=0x48cdfc00, free space=319k

Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)

C [atioglxx.dll+0xb78c0] atiPPHSN+0x16620

C [ntdll.dll+0x118a] LdrInitializeThunk+0x24

C [ntdll.dll+0x2354a] RtlDestroyEnvironment+0x178

C [kernel32.dll+0x1caae] IsValidLocale+0x8eb

C [kernel32.dll+0x1cb26] ExitProcess+0x14

C [msvcr71.dll+0x8d04] exit+0x0

C [msvcr71.dll+0x8d11] exit+0xd

V [jvm.dll+0x11d88d]

V [jvm.dll+0x11cb9e]

V [jvm.dll+0x11cec2]

V [jvm.dll+0x11d2d2]

V [jvm.dll+0x140ffc]

C [msvcr71.dll+0x9565] endthreadex+0xa0

C [kernel32.dll+0xb729] GetModuleFileNameA+0x1ba


VM_Operation (0x49aaef30): Exit, mode: safepoint, requested by thread 0x4907c400--------------- P R O C E S S ---------------


Java Threads: ( => current thread )

 0x4918b800 JavaThread "Thread-164" [_thread_blocked, id=2912, stack(0x79210000,0x79260000)]

 0x48c3e000 JavaThread "Thread-8" daemon [_thread_in_native, id=424, stack(0x5bd10000,0x5bd60000)]

 0x4911e400 JavaThread "Minecraft main thread" daemon [_thread_in_native, id=3844, stack(0x4a300000,0x4a350000)]

 0x49157800 JavaThread "Timer hack thread" daemon [_thread_blocked, id=1456, stack(0x4a2b0000,0x4a300000)]

 0x003f6800 JavaThread "DestroyJavaVM" [_thread_blocked, id=2484, stack(0x008d0000,0x00920000)]

 0x4907c400 JavaThread "AWT-EventQueue-0" [_thread_blocked, id=1996, stack(0x49a60000,0x49ab0000)]

 0x4901e400 JavaThread "AWT-Shutdown" [_thread_blocked, id=1804, stack(0x49240000,0x49290000)]

 0x4901c400 JavaThread "Java2D Disposer" daemon [_thread_blocked, id=3232, stack(0x491f0000,0x49240000)]

 0x48c29800 JavaThread "Low Memory Detector" daemon [_thread_blocked, id=1944, stack(0x48e70000,0x48ec0000)]

 0x48c1ac00 JavaThread "C1 CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=3992, stack(0x48e20000,0x48e70000)]

 0x48c19400 JavaThread "Attach Listener" daemon [_thread_blocked, id=2136, stack(0x48dd0000,0x48e20000)]

 0x48c17c00 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=1484, stack(0x48d80000,0x48dd0000)]

 0x48c0a400 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=568, stack(0x48d30000,0x48d80000)]

 0x48c05c00 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=3860, stack(0x48ce0000,0x48d30000)]


Other Threads:

=>0x48c01c00 VMThread [stack] [id=3964]


VM state:at safepoint (shutting down)


VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: ([mutex/lock_event])

[0x003f57f8] Threads_lock - owner thread: 0x48c01c00


Heap

 def new generation total 157376K, used 95337K [0x029d0000, 0x0d490000, 0x17f20000)

 eden space 139904K, 68% used [0x029d0000, 0x086ea540, 0x0b270000)

 from space 17472K, 0% used [0x0b270000, 0x0b270000, 0x0c380000)

 to space 17472K, 0% used [0x0c380000, 0x0c380000, 0x0d490000)

 tenured generation total 349568K, used 207299K [0x17f20000, 0x2d480000, 0x429d0000)

  the space 349568K, 59% used [0x17f20000, 0x24990cf0, 0x24990e00, 0x2d480000)

 compacting perm gen total 13568K, used 13505K [0x429d0000, 0x43710000, 0x469d0000)

  the space 13568K, 99% used [0x429d0000, 0x437005b0, 0x43700600, 0x43710000)

No shared spaces configured.


Code Cache [0x00950000, 0x00d90000, 0x02950000)

 total_blobs=2076 nmethods=1784 adapters=225 free_code_cache=29116288 largest_free_block=320


Dynamic libraries:

0x00400000 - 0x00425000 C:\WINDOWS\system32\javaw.exe

0x7c900000 - 0x7c9b4000 C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll

0x7c800000 - 0x7c8fd000 C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll

0x77dc0000 - 0x77e6c000 C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll

0x77e70000 - 0x77f02000 C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll

0x77fe0000 - 0x77ff1000 C:\WINDOWS\system32\Secur32.dll

0x7e360000 - 0x7e3fe000 C:\WINDOWS\system32\USER32.dll

0x77f10000 - 0x77f59000 C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll

0x76360000 - 0x7637d000 C:\WINDOWS\system32\IMM32.DLL

0x7c340000 - 0x7c396000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\msvcr71.dll

0x6d7f0000 - 0x6da9f000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\client\jvm.dll

0x76b20000 - 0x76b4e000 C:\WINDOWS\system32\WINMM.dll

0x6d7a0000 - 0x6d7ac000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\verify.dll

0x6d320000 - 0x6d33f000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\java.dll

0x6d7e0000 - 0x6d7ef000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\zip.dll

0x6d000000 - 0x6d14c000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\awt.dll

0x72f90000 - 0x72fb6000 C:\WINDOWS\system32\WINSPOOL.DRV

0x77c00000 - 0x77c58000 C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll

0x774d0000 - 0x7760d000 C:\WINDOWS\system32\ole32.dll

0x773c0000 - 0x774c3000 C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.5512_x-ww_35d4ce83\COMCTL32.dll

0x48f10000 - 0x48fad000 C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll

0x6d230000 - 0x6d27f000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\fontmanager.dll

0x492e0000 - 0x49364000 C:\WINDOWS\system32\mgking0.dll

0x76be0000 - 0x76beb000 C:\WINDOWS\system32\PSAPI.DLL

0x63000000 - 0x63150000 C:\WINDOWS\system32\WININET.dll

0x49470000 - 0x49479000 C:\WINDOWS\system32\Normaliz.dll

0x49480000 - 0x495b7000 C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll

0x77110000 - 0x7719b000 C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll

0x495c0000 - 0x497a8000 C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll

0x71a50000 - 0x71a67000 C:\WINDOWS\system32\WS2_32.dll

0x71a40000 - 0x71a48000 C:\WINDOWS\system32\WS2HELP.dll

0x75180000 - 0x751ae000 C:\WINDOWS\system32\msctfime.ime

0x68000000 - 0x68036000 C:\WINDOWS\system32\rsaenh.dll

0x769a0000 - 0x76a55000 C:\WINDOWS\system32\USERENV.dll

0x6ff40000 - 0x6ff96000 C:\WINDOWS\system32\netapi32.dll

0x6d600000 - 0x6d613000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\net.dll

0x719f0000 - 0x71a30000 C:\WINDOWS\System32\mswsock.dll

0x76f10000 - 0x76f37000 C:\WINDOWS\system32\DNSAPI.dll

0x76fa0000 - 0x76fa8000 C:\WINDOWS\System32\winrnr.dll

0x76f50000 - 0x76f7d000 C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll

0x76fb0000 - 0x76fb6000 C:\WINDOWS\system32\rasadhlp.dll

0x5b1d0000 - 0x5b208000 C:\WINDOWS\system32\UxTheme.dll

0x6d620000 - 0x6d629000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\nio.dll

0x4a350000 - 0x4a3bb000 C:\Documents and Settings\jamachi\Dane aplikacji\.minecraft\bin\natives\lwjgl.dll

0x5f190000 - 0x5f25c000 C:\WINDOWS\system32\OPENGL32.dll

0x5c8f0000 - 0x5c911000 C:\WINDOWS\system32\GLU32.dll

0x736f0000 - 0x7373b000 C:\WINDOWS\system32\DDRAW.dll

0x73b50000 - 0x73b56000 C:\WINDOWS\system32\DCIMAN32.dll

0x77bf0000 - 0x77bf8000 C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll

0x6d350000 - 0x6d356000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\jawt.dll

0x69000000 - 0x6964d000 C:\WINDOWS\system32\atioglxx.dll

0x5bb30000 - 0x5bb43000 C:\Documents and Settings\jamachi\Dane aplikacji\.minecraft\bin\natives\jinput-dx8.dll

0x5bb50000 - 0x5bb89000 C:\WINDOWS\system32\DINPUT8.dll

0x68df0000 - 0x68df9000 C:\WINDOWS\system32\HID.DLL

0x77910000 - 0x77a06000 C:\WINDOWS\system32\SETUPAPI.DLL

0x76c20000 - 0x76c4e000 C:\WINDOWS\system32\WINTRUST.dll

0x77a70000 - 0x77b06000 C:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll

0x77b10000 - 0x77b22000 C:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll

0x76c80000 - 0x76ca8000 C:\WINDOWS\system32\IMAGEHLP.dll

0x5bce0000 - 0x5bcf2000 C:\Documents and Settings\jamachi\Dane aplikacji\.minecraft\bin\natives\jinput-raw.dll

0x66780000 - 0x667d8000 C:\WINDOWS\system32\hnetcfg.dll

0x71a30000 - 0x71a38000 C:\WINDOWS\System32\wshtcpip.dll

0x6d780000 - 0x6d788000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\sunmscapi.dll

0x49ab0000 - 0x49b51000 C:\WINDOWS\system32\dbghelp.dll


VM Arguments:

jvm_args: -Xms512m -Xmx1024m -Dsun.java2d.noddraw=true -Dsun.java2d.d3d=false -Dsun.java2d.opengl=false -Dsun.java2d.pmoffscreen=false 

java_command: net.minecraft.LauncherFrame

Launcher Type: SUN_STANDARD


Environment Variables:

PATH=C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\Program Files\Alky for Applications\Libraries\;C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\InstantCDDVD\;C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel;C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\;C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\;c:\program files\java\jre6\bin

USERNAME=jamachi

OS=Windows_NT

PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 15 Model 28 Stepping 0, AuthenticAMD
--------------- S Y S T E M ---------------


OS: Windows XP Build 2600 Dodatek Service Pack 3


CPU:total 1 (1 cores per cpu, 1 threads per core) family 15 model 28 stepping 0, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse, sse2, mmxext, 3dnow, 3dnowext


Memory: 4k page, physical 785904k(151456k free), swap 1919072k(1030980k free)


vm_info: Java HotSpot(TM) Client VM (20.5-b03) for windows-x86 JRE (1.6.0_30-b12), built on Nov 10 2011 01:51:00 by "java_re" with MS VC++ 7.1 (VS2003)


time: Sun Feb 05 11:41:22 2012

elapsed time: 812 seconds

(stream) #2

Zaktualizuj sterownik karty graficznej.


(Krysttu) #3

Jakieś inne propozycje? Niestety to nie pomaga w wystarczajacym stopniu :wink:


(Starlet333) #4

Cytuję nonsensopedię:

Tak na poważnie, do grania w MineCrafta to jest za słaby komp. Ta gra potrafi lagować na słabych 4 rdzeniowcach... Dokup 2 GB RAM'u, ale nie wiem czy to coś da.


(Krysttu) #5

kurcze, szkoda. myślałem, że istnieją jakieś programy optymalizacyjne dla tego typu gier :wink: fenomenem jest to, że pod kątem graficznym nie robi szału a jednak wymagania stawia konkretne ;D

dziwi mnie tylko, że poprzednie wersje chodziły mi bez problemu, w tej nowej w sumie chyba niewiele się zmieniło a jednak już nie działa. no trudno :slight_smile: dzięki za pomoc panowie, temat do zamknięcia :wink:


(Mentoss47) #6

Cóż, szał można różnie zintepretować. Generowanie milionów obiektów (klocków i itemów) jest bardziej obciążające komputer niż nie jeden silnik 3D.

A próbowałeś zmniejszyć ustawienia grafiki na minimalne, zwłaszcza zasięg renderowania? Używasz innych teksturek, wyższych niż 16x16? Usuń je i sprawdź efekt.

PS: Pomiędzy 0.1.7.3 a aktualną 1.1 jest oogromna różnica :stuck_out_tongue:


(Starlet333) #7

Dokładnie, przecież jeszcze masz pełno klocków pod trawą, sama trawa to miliony/miliardy klocków...


(Krysttu) #8

mam wszystko na najniższych detalach, tekstur żadnych innych nie używam - tylko standardowe :wink:

@mentorious, tej różnicy nie zauważam, gdyż niestety w 1.1 nie mam przyjemności grać na swoim "cudownym" komputerze" ;D


(Plemiona Info) #9

Primo

Pamiętajcie że gra nie generuje odrazu całego świata tylko podczas naszego exploringu tworzy kolejne struktury.

 1. Mam podobny sprzęt tyle że cpu 1.8 a ramu 512 i gram na najmniejszej widoczności (ewentualnie na małej) i nie mam żadnej ścinki. Więc to nie wina sprzętu. Ja kiedyś w ogóle nie mogłem MC uruchomić bo wyskakiwał mi błąd w postaci pliku .txt w folderze z grą i pomogło instalacja javy 7. Wpisz w google to jest rozszerzona wersja javy ale mi tylko ona pomogła.