Nginx - PHP nie działa


(Xaxees) #1

Cześć, ostatnio zaopatrzyłem się w VPS'a i postanowiłem skonfigurować na nim nginx'a, ale przydałoby się też PHP, więc zainstalowałem również fastcgi. Problem w tym, iż jeżeli chcę otworzyć plik PHP to mam "502 Bad Gateway". Strony bez PHP (a raczej bez rozszerzenia .php) wczytują się normalnie. Kompletnie nie wiem w czym problem. Załączam też configi fastcgi i nginx'a:

nginx:

http://wklej.org/id/637528/

fastcgi:

http://wklej.org/id/637537/


(mktos) #2

Pokaż jeszcze konfigurację demona PHP-FPM czy tam innego rozwiązania jakiego używasz do trzymania puli PHP - na pewno działa na 127.0.0.1:9000?


(Xaxees) #3

Przepraszam, że nie odpisywałem (nie jest ważne czemu). Z nginx’em sobie poradziłem. Poniżej zamieszczam konfigurację wraz z komentarzami dla przyszłych pokoleń :slight_smile:

nginx.conf

worker_processes 4;


error_log /var/log/nginx/error.log;

pid /var/run/nginx.pid;


events {

  worker_connections 1024;

  # multi_accept on;

}


http {


  # maksymalna wielkość pliku, przyjmowana przez nginx

  client_max_body_size 100M;


  include /etc/nginx/conf.d/mime.types;


  access_log /var/log/nginx/access.log;


  sendfile on;

  #tcp_nopush on;


  server_tokens off;


  #keepalive_timeout 0;

  keepalive_timeout 65;

  tcp_nodelay on;


  # włączamy kompresje

  gzip on;

  gzip_disable "MSIE [1-6]\.(?!.*SV1)";


  include /etc/nginx/conf.d/*.conf;


  #wczytujemy configi do stron

  include /etc/nginx/sites/*;

}

fastcgi_params

fastcgi_param QUERY_STRING $query_string;

fastcgi_param REQUEST_METHOD $request_method;

fastcgi_param CONTENT_TYPE $content_type;

fastcgi_param CONTENT_LENGTH $content_length;


fastcgi_param SCRIPT_NAME $fastcgi_script_name;

fastcgi_param REQUEST_URI $request_uri;

fastcgi_param DOCUMENT_URI $document_uri;

fastcgi_param DOCUMENT_ROOT $document_root;

fastcgi_param SERVER_PROTOCOL $server_protocol;


fastcgi_param GATEWAY_INTERFACE CGI/1.1;

fastcgi_param SERVER_SOFTWARE nginx/$nginx_version;


fastcgi_param REMOTE_ADDR $remote_addr;

fastcgi_param REMOTE_PORT $remote_port;

fastcgi_param SERVER_ADDR $server_addr;

fastcgi_param SERVER_PORT $server_port;

fastcgi_param SERVER_NAME $server_name;


# PHP only, required if PHP was built with --enable-force-cgi-redirect

fastcgi_param REDIRECT_STATUS 200;

mime.types

types {

 text/html html htm shtml;

 text/css css;

 text/xml xml rss;

 image/gif gif;

 image/jpeg jpeg jpg;

 application/x-javascript js;

 text/plain txt;

 text/x-component htc;

 text/mathml mml;

 image/png png;

 image/x-icon ico;

 image/x-jng jng;

 image/vnd.wap.wbmp wbmp;

 application/java-archive jar war ear;

 application/mac-binhex40 hqx;

 application/pdf pdf;

 application/x-cocoa cco;

 application/x-java-archive-diff jardiff;

 application/x-java-jnlp-file jnlp;

 application/x-makeself run;

 application/x-perl pl pm;

 application/x-pilot prc pdb;

 application/x-rar-compressed rar;

 application/x-redhat-package-manager rpm;

 application/x-sea sea;

 application/x-shockwave-flash swf;

 application/x-stuffit sit;

 application/x-tcl tcl tk;

 application/x-x509-ca-cert der pem crt;

 application/x-xpinstall xpi;

 application/zip zip;

 application/octet-stream deb;

 application/octet-stream bin exe dll;

 application/octet-stream dmg;

 application/octet-stream eot;

 application/octet-stream iso img;

 application/octet-stream msi msp msm;

 audio/mpeg mp3;

 audio/x-realaudio ra;

 video/mpeg mpeg mpg;

 video/quicktime mov;

 video/x-flv flv;

 video/x-msvideo avi;

 video/x-ms-wmv wmv;

 video/x-ms-asf asx asf;

 video/x-mng mng;